Yazdır

EDİTÖRE MEKTUP
LETTER TO THE EDITOR

Doi: 10.5578/tt.8757
Tuberk Toraks 2015;63(2):140-141

Geliş Tarihi/Received: 10.12.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014

Toraks difüzyon ağırlıklı görüntülemede "b değeri"

Arzu CANAN1


1 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

1 Antalya Ataturk State Hospital, Clinic of Radiology, Antalya, Turkey

Karaman ve arkadaşları tarafından kaleme alınan "Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme" başlıklı derlemeyi büyük bir ilgi ile okudum (1). Difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) klinik uygulamalarını ve bu konu hakkındaki çalışmaları büyük bir titizlikle toparlayıp, okuyucuya bu konuda kapsamlı bilgi sağlayacak bir yazı hazırlamışlar. Konu içerisinde DAG'da kullanılan b değerlerinin farklılık gösterdiğine kısaca değinilmiş olmakla beraber uygulama ve yorum aşamasında önem taşıdığından bu konuda üzerinde durulması gereken bazı noktalar olduğu kanaatindeyim.

DAG akciğer patolojilerinde giderek artan sıklıkta kullanılmakla beraber toraks uygulamaları için henüz standardize edilmiş bir b değeri (s/mm2) yoktur. Bu konuda yapılmış çalışmalar Tablo 1'de özetlenmiştir. Yapılan çalışmalarda genellikle görece yüksek (1000) b değeri kullanılmaktadır (2,3,4,5). Bunun yanında rölatif olarak düşük b değeri (68/577, 0/500) kullanılarak oldukça iyi görüntü kalitesinin elde edildiği akciğer kanserlerinin difüzyon özelliklerinin araştırıldığı çalışmalar da mevcuttur (6,7). Akciğer malignitelerinin yanı sıra mediastinal lenf nodlarının benign-malign ayrımında da düşük b değeri (50/400) kullanılarak DAG'ın faydalı olduğu gösterilmiştir (8). Benzer şekilde düşük b değerinin (500) akciğer kanseri ile postobstrüktif kollapsın ayrımında kullanılabileceği de gösterilmiştir (9). Ancak düşük b değeri kullanıldığında ADC ölçümlerinin daha yüksek tespit edildiği bildirilmiştir (6). Matoba ve arkadaşları düşük b değeri kullandıkları bu çalışmada fantom bir uygulama olarak aseton ve distile suyun difüzyon görüntülemesini elde etmişler ve ADC değerlerini ölçmüşlerdir (6). Tespit ettikleri değerler literatürde aseton ve distile su için tanımlanan değerlerden daha yüksek olduğundan düşük b değeri kullanmanın buna neden olabileceğini öne sürmüşlerdir. Çünkü doku perfüzyonu ve T2 zamanı ADC değerini doğrudan etkilemektedir. B değerinin artışı görüntü üzerindeki T2 etkisini azaltmaktadır. Buna karşılık çok yüksek (< 1200) b değeri uygulandığında ise T2 zamanı çok kısalacağından görüntü kalitesinde belirgin azalmanın olacağını iddia etmişlerdir (6). Gümüştaş ve arkadaşlarının çalışmasında ise, akciğer lezyonlarının 500 ve 1000 b değerleri ile elde edilen difüzyon görüntülerindeki sinyal intensiteleri araştırılmıştır (10). Her iki b değerinde de malign lezyonların benign olanlara göre daha yüksek sinyal intensitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında 500 ile elde edilen görüntülerde hem malign hem benign lezyonların 1000 ile elde edilenlere oranla daha yüksek sinyal intensitesine sahip olduğunu göstermişlerdir.


Tablo 1

Sonuç olarak, DAG günümüzde akciğer patolojilerinde giderek artan sıklıkta kullanılan ve birçok patolojide fayda sağlayan bir radyolojik yöntemdir. Ancak bu tetkiki gerçekleştirirken parametrelerinin ve bu parametrelerdeki değişimin ne anlama geldiğine hakim olmak yorumlamadaki yanlış anlamaların önüne geçecektir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Bildirilmemiştir.

KAYNAKLAR

  1. Karaman A, Kahraman M, Bozdoğan E, Alper F, Akgün M. Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme. Tuberk Toraks 2014;62:215-30.
  2. Uto T, Takehara Y, Nakamura Y, Naito T, Hashimoto D, Inui N, et al. Higher sensitivity and specificity for diffusionweightedimaging of malignant lung lesions without apparentdiffusion coefficient quantification. Radiology 2009;252:247-54.
  3. Ohba Y, Nomori H, Mori T, Ikeda K, Shibata H, Kobayashi H, et al. Is diffusion-weighted magnetic resonance imaging superior to positron emission tomography with fludeoxyglucose F 18 in imaging non-small cell lung cancer? J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:439-45.
  4. Baysal T, Mutlu DY, Yologlu S. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in differentiation of postobstructive consolidation from central lung carcinoma. Magn Reson Imaging 2009;27:1447-54.
  5. Tanaka R, Horikoshi H, Nakazato Y, Seki E, Minato K, Iijima M, et al. Magnetic resonance imaging in peripheral lung adenocarcinoma: correlation with histopathologic features. J Thorac Imaging 2009;24:4-9.
  6. Matoba M, Tonami H, Kondou T, Yokota H, Higashi K, Toga H, et al. Lung carcinoma: diffusionweighted mr ımaging-preliminary evaluation with apparent diffusion coefficient. Radiology 2007;243:570-7.
  7. Liu H, Liu Y, Yu T, Ye N. Usefulness of diffusion-weighted MR imaging in the evaluation of pulmonary lesions. Eur Radiol 2010;20:807-15.
  8. Koşucu P, Tekinbaş C, Erol M, Sari A, Kavgaci H, Oztuna F, et al. Mediastinal lymph nodes: assessment with diffusion-weighted MR imaging. J Magn Reson Imaging 2009;30:292-7.
  9. Qi LP, Zhang XP, Tang L, Li J, Sun YS, Zh, GY. Using diffusion-weighted MR imaging for tumor detection in the collapsed lung: a preliminary study. Eur Radiology 2009;19:333-41.
  10. Gümüştaş S, Inan N, Sarisoy HT, Anik Y, Arslan A, Ciftçi E, et al. Malignant versus benign mediastinal lesions: quantitative assessment with diffusion weighted MR imaging. Eur Radiol 2011;21:2255-60.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Arzu CANAN

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi,

Radyoloji Kliniği,

ANTALYA - TURKEY

e-mail: arzuolcun@gmail.com

Yazdır