Yazdır

DERLEME
REVIEW

Doi: 10.5578/tt.5926
Tuberk Toraks 2014;62(2):154-159

Geliş Tarihi/Received: 23.07.2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21.04.2014

Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi

Abdullah SAYINER1, Arzu MİRİCİ2, Aykut ÇİLLİ3, Esra UZASLAN4, Murat AKOVA5, Mustafa Hikmet ÖZHAN1,
Oğuz KILINÇ6


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

2 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Canakkale 18 March University, Canakkale, Turkey

3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye 

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Unit of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

1. Uzlaşı Raporunun Amacı ve Süreç Özeti

1.1. Giriş

Streptococcus pneumoniae'nın neden olduğu pnömokok hastalıkları tüm dünyada her yıl 1.600.000 kişinin ölümüne yol açmaktadır (1,2). İnvaziv hastalık insidansı 18-34 yaş arası kişilerde 100.000'de 3.8 iken, 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde 36.4'tür (3). Pnömokok hastalıklarının sıklığı ve mortalitesi 50 yaşından itibaren hızla artmaktadır (4,5). Yaşın yanı sıra, belirli risk faktörleri de [kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) astım, sigara vb.] pnömokok hastalığı geçirme olasılığını artırmaktadır (6,7).

Belirli komorbiditesi olan kişilerde pnömokok hastalıklarının daha sık görülebileceği ve daha ölümcül seyredebileceği gösterilmiştir. İnvaziv pnömokok hastalığının insidansının sağlıklı erişkinlerde 100.000 kişide 8.8 iken, diyabetli yetişkinlerde 51.4, kronik akciğer hastalığı olan kişilerde 62.9, kronik kalp hastalığı olan kişilerde 93.7 ve alkol kullanımı olan kişilerde 100.4 düzeyinde olduğu bildirilmiştir (8).

KOAH olan hastalarda pnömokok infeksiyonu insidans verisi azdır fakat bu hastalar pnömokok infeksiyonları için risk altında olarak değerlendirilirler. Pnömonisi olan hastalar arasında, KOAH en fazla bildirilen komorbiditedir. Pnömonisi olan KOAH'lı hastalarda hastaneye yatışlar, hava yolu obstrüksiyonunun şiddetiyle artmaktadır (9).

Alevlenmeler [Toplumda Gelişen Pnömoniden (TGP) daha az ciddi bir hastalık olarak görülmekle birlikte] KOAH'lı hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir (9). Özellikle 65 yaş üzeri KOAH'lılar TGP açısından risk altındadır (10). Bazı çalışmalarda, eşlik eden KOAH'ın TGP mortalitesini artırdığı bildirilmiştir (11,12,13).

Kronik bronşitte alevlenmelerin yaklaşık %50'si bakteriyel infeksiyonlarla oluşur. Pnömokoklar bakteriyel alevlenmelerin yaklaşık 3'te 1'inden sorumludur. Solunum yolunda sürekli bakteriyel kolonizasyonu olan KOAH'lı hastalarda artmış alevlenme riski vardır (9).

TGP olgularının çoğunda etkenleri izole etmek mümkün olmamaktadır. Bu mümkün olsa da zaman almaktadır. Ülkemizde TGP olgularını kapsayan çalışmalara genel olarak bakıldığında, etyolojik ajan saptama oranlarının %21-%62.8 arasında değiştiği görülmektedir (14).

Otuz yıllık bir dönemde yayınlanmış 122 çalışmanın kapsandığı bir meta-analizde pnömokokların TGP'lerin %66'sından sorumlu olduğu gösterilmiştir (15). İnfluenza ve pnömokok aşısı ile immünizasyon (sigarayı bırakma, inhale uzun etkili bronkodilatörler veya inhale kortikosteroid tedavileri ile beraber) KOAH'lı hastalarda alevlenmeleri azaltmak için etkili olabilecek stratejilerden birkaçıdır (9). Aşılar pnömoni sıklığını ve/veya ağırlığını da azaltabilir.

Yetişkin pnömokok aşılaması, önemli sağlık otoriteleri [T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)], Amerikan Toraks Derneği) tarafından önerilmektedir (16,17,18,19,20):

Belirli komorbiditesi olan yetişkinlerde de pnömokok aşılaması önerilmektedir:

"GOLD" (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2013, 65 yaş ve üstü hastalar ile kalp hastalığı gibi ciddi komorbiditesi olan veya ileri derecede hava yolu obstrüksiyonu olan daha genç KOAH hastalarına ve Amerikan Bağışıklama Danışma Komitesi (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ise 19-64 yaş aralığında astım hastalarına pnömokok aşılamasını önermektedir (21,22).

Aşılar hastalıkları, sakatlıkları ve ölümleri engellemenin en etkili yoludur (23).

Aşı çalışmaları iki aşamadan oluşur:

Pre-klinik çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılır ve şunları içerir: İlgili antijenin bulunması, aşı konseptinin yaratılması, hayvanlarda ve test tüplerinde aşı etkinliğinin tespiti, iyi üretim tekniklerine göre aşının üretimi.

Klinik çalışmalar aşının insan üzerinde test edildiği çalışmalardır. Uzun yıllar süren dört basamaktan oluşur (Faz I- Faz IV).

Aşı çalışmalarında öncelikli olarak aşının etkinliğini ve immünojenisitesini değerlendirmek üzere Faz I çalışmaları yapılır. Aşı, çalışmaya katılanlar arasında güvenli ve immünojenik bulunduğu takdirde Faz II klinik çalışmalarına başlanır. Faz II aşı çalışmaları ise aşı güvenliliğini, yan etkilerini ve immünojenisitesini değerlendirir. Faz III aşı çalışmalarında hastalık durumunda aşının etkinliği, güvenliliği ve immünojenisitesi değerlendirilir (24,25). Faz IV'te ise pazarlama sonrası çalışmalar, güvenlilik, sürveyans ve etkinliği araştırılır (24).

13 VALANLI KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI (KPA)

S. pneumoniae 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F ve 23F serotiplerini kapsamaktadır ve 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde pnömokok pnömonisi ve invaziv pnömokok hastalıklarına karşı aktif bağışıklama için endikedir (25).

İmmünolojik olarak KPA sonrası oluşan antikorun kalitesi veya afinitesi polisakkarit pnömokok aşısı (PPA)'na göre çok daha yüksektir (3).

KPA daha uzun ömürlü ve daha güçlü immünglobulin G tipi antikor yanıtı sağlar ve bağışıklık hafızası oluşturur (26,27).

Yetişkin KPA13'ün onayı KPA13 ile PPA23'ün antikor cevabının karşılaştırıldığı immünojenisite çalışmalarına dayanmaktadır (3).

Pediatrik klinik verilere dayanarak, aşının güvenlilik verilerinin yetişkinlerde olumlu olabileceği sonucuna varılsa da, yetişkinlerde KPA'nın klinik sonuçlarına ilişkin veriler yeni yayınlanmaktadır.

Aşılamayı izleyen 14 gün içinde görülen çoğunlukla hafif ve orta şiddette advers olaylar olmakla birlikte, KPA13 ile aşılananlarda %0.2-%1.4 oranında, PPA23 ile aşılananlarda %0.4-%1.7 oranında ciddi advers olaylar görülebilir (28).

KPA'nın KOAH ve astım alevlenmelerini sınırlaması ve önlemesi klinik beklentiler arasında olmakla birlikte, henüz bu risk gruplarındaki çalışmalar olgunlaşma aşamasındadır.

Hollanda'da 58 merkezli, yaklaşık 85.000 kişinin alındığı "Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Bağışıklama Çalışması"nda (CAPiTA) KPA 13'ün, çalışmanın birincil amacı doğrultusunda, 65 yaş ve  üzeri erişkinlerde aşı tipinin toplumda gelişen pnömonileri önlediği gösterilmiştir. Bu çalışma, erişkinlerde aşı tipi pnömokokal toplumda gelişen pnömonide ve daha da önemlisi bakteremik olmayan/invaziv olmayan aşı tipi pnömokokal toplumda gelişen pnömonide kayda değer bir düşüş olduğunu açıkça göstermesi açısından önemlidir.

CAPiTA, ayrıca ikincil çalışma amaçlarına da ulaşmıştır: Yani bakteremik olmayan/invaziv olmayan aşı tipi pnömokokal toplumda gelişen pnömoni ve aşı tipi invaziv pnömokokal hastalıklarda belirgin düşüşler görülmüştür. KPA 13 ile aşılanmış hastalarda, plasebo uygulanan hastalara kıyasla %45.56 oranında daha az aşı tipi toplumda gelişen pnömoni ilk epizoduna rastlanmıştır (p= 0.0006).

KPA 13 grubu, plasebo grubuna göre %45 daha az bakteremik olmayan/invaziv olmayan aşı tipi toplumda gelişen pnömoni ilk epizodu (p= 0.0067) ve %75 daha az aşı- tipi invaziv pnömokokal hastalık ilk epizodu (p= 0.0005) geçirmiştir (29,30).

KAYNAKLAR

 1. Ludwig E, Bonanni P, Rohde G, Sayiner A, Torres A. The remaining challenges of pneumococcal disease in adults. Eur Respir Rev 2012;21:57-65.
 2. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2008;83:373-84.
 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012;61:816-9.
 4. Jansen AG, Rodenburg GD, de Greeff SC, Hak E, Veenhoven RH, Spanjaard L, et al. Invasive pneumococcal disease in the Netherlands: Syndromes, outcome and potential vaccine benefits. Vaccine 2009;27:2394-401.
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2011. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2010.
 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of pneumococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 1997;46:1-24.
 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Advisory Committee on Immunization Practices. Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010;59:1102-5.
 8. Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, Singleton JA, Moore Z, Zell ER, et al. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis 2005;192:377-86.
 9. Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O. Antipneumococcal Vaccination in COPD Patients, Chronic Obstructive Pulmonary Disease-Current Concepts and Practice. Accessed date: 27 Mart 2013. Available from: http://cdn.intechopen.com/pdfs/30179/InTechAntipneumococcal_vaccination_in_copd_patients.pdf
 10. Müllerova H, Chigbo C, Hagan GW, Woodhead MA, Miravitlles M, Davis KJ, et al. The natural history of community-acquired pneumonia in COPD patients: a population database analysis. Respir Med 2012;106:1124-33.
 11. Rello J, Rodriguez A, Torres A, Roig J, Sole-Violan J, Garnacho-Montero J, et al. Implications of COPD in patients admitted to the intensive care unit by community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2006;27:1210-6.
 12. Restrepo MI, Mortensen EM, Pugh JA, Anzueto A. COPD is associated with increased mortality in patients with community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2006;28:346-51.
 13. Molinos L, Clemente MG, Miranda B, Alvarez C, del Busto B, Cocina BR, et al. Community-acquired pneumonia in patients with and without chronic obstructive pulmonary disease. J Infect 2009;58:417-24.
 14. Özlü T, Bülbül Y, Özsu S. Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler. Tüberk Toraks 2007;55:191-212.
 15. Lynch JP 3rd, Zhanel GG. Streptococcus pneumoniae: epidemiology, risk factors, and strategies for prevention. Semin Respir Crit Care Med 2009;30:189-209.
 16. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler için Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2010. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2013. Available from: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t3.pdf
 17. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği. Erişkin Aşılama Önerileri 2009. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.tihud.org.tr/main/renderFile?id=184
 18. Özlü T, Bülbül Y, Alataş F, Arseven O, Coşkun AŞ, Çilli A, et al. Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Dergisi 2009;10(Suppl 9):1-16.
 19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adult vaccination coverage-United States, 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012;61:66-72.
 20. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al.; Infectious Diseases Society of America; American Thoracic Society. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis 2007;44(Suppl 2):S27-72.
 21. Global Initiative for Chronic Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (Revised 2011). Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2011_Feb21.pdf
 22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommended Adult Immunization Schedule-United States-2013. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule.pdf
 23. Long SS. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases Revised Reprint. 3rd ed. London: Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier, 2009.
 24. European Vaccine Initiative, Stages of vaccine development. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.euvaccine.eu/vaccines-diseases/vaccines/stages-development
 25. Prevenar13® Kısa Ürün Bilgisi. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.iegm.gov.tr/Folders/KubKT/Biyolojik%20%C3%9Cr%C3%BCnler%20%C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/Prevenar%2013-KT-22.10.2010_7ccf79f.pdf
 26. Blanchard-Rohner G, Pollard AJ. Long-term protection after immunization with protein-polysaccharide conjugate vaccines in infancy. Expert Rev Vaccines 2011;10:673-84.
 27. Siegrist CA, Aspinall R. B-cell responses to vaccination at the extremes of age. Nat Rev Immunol 2009;9:185-94.
 28. Sanford M. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed): in older adults. Drugs 2012;72:1243-55.
 29. http://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_presents_detailed_results_from_landmark_community_acquired_pneumonia_immunization_trial_in_adults_capita_evaluating_efficacy_of_prevenar_13
 30. Bonten M, Bolkenbaas M, Huijts S, Webber C, Gault S, Gruber W, et al. Community Acquired Pneumonia Immunisation Trial in Adults (CAPiTA) Pneumonia 3, 95 (Abstract).

1.2. Amaç

Uzlaşı Raporu Çalışma Grubumuz, yukarıdaki bağlam çerçevesinde günlük klinik uygulamalarımıza yol gösterici olma amacıyla "akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi" konusunu gözden geçirmeyi ve ilişkili kanıt ve tartışmaların yaygın biçimde bilinmesini artırmayı amaçlamaktadır.

1.3. Süreç ve Yöntem

Uzlaşı Raporunun Toplantısı öncesinde, komorbiditesi olan hastalarda erişkin pnömokok aşılamasına ait klinik çalışmalar değerlendirildi.

Bu çalışmalara bağlı kalarak KOAH, astım ve bronşektazili hastalarda pnömokok hastalıkları riskini ve KPA ve PPA'nın immünojenisitelerini değerlendiren taslak metinler oluşturuldu. Bu taslak cümleler ve ilişkili kaynaklar, internet üzerinden toplantı katılımcılarının uzaktan erişimine ve değerlendirmesine açıldı.

Toplantı sırasında, her bir hekim tablet bilgisayar kullanarak bu amaçla geliştirilmiş bir yazılım üzerinden kanıtlar ve taslak metinler üzerinde önce bireysel görüş ve değerlendirmelerini kaydetti. Puanlamalar ve değişiklik önerileri kaydedildi. Yazılımda her bir kanıt cümlesi hem kanıta uygunluk hem de açıklık ve anlaşılırlık açısından teker teker gözden geçirilerek tartışıldı, gerekli olanlar yeniden birlikte kaleme alındı. Kanıtın yeterli bulunmadığı "bronşektazi hastalarında pnömokok infeksiyonu riski" ile ilgili taslak cümlenin yeni kanıt bulunması halinde "Uzlaşı Raporu" kapsamına alınacağı kararı alındı. Oybirliği sağlanan cümleler ile eklenmesi gerektiği düşünülen "sigara ve pnömoni riski", "Uzlaşı Raporu" kapsamına alındı.

Erişkin Pnömokok Aşılamasına Ait Uzlaşı Raporu Cümleleri

2.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan kişilerde pnömokoksik pnömoni nedeniyle hastaneye yatma riski kontrol grubuna göre daha yüksektir. Pnömokok aşısı ile aşılanan KOAH'lı hastalarda pnömokok pnömonisi nedeniyle hastaneye yatış ve pnömoniye bağlı ölüm riski azalabilmektedir.

KOAH alevlenmeleri morbidite ve mortalite ile sonuçlanmaktadır ve sağlık maliyetlerinin önemli bir nedenidir. Yapılan retrospektif bir kohort çalışmada pnömokok aşısı öncesinde pnömoni nedenli hastaneye yatışlar KOAH grubunda sekiz kat fazla iken, aşı ile birlikte bu risk yarı yarıya düşmüştür.

KAYNAKLAR

 1. Lee TA, Weaver FM, Weiss KB. Impact of pneumococcal vaccination on pneumonia rates in patients with COPD and asthma. J Gen Intern Med 2007;22:62-7.
 2. Han MK, Martinez FJ. Pharmacotherapeutic approaches to preventing acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 2011;8:356-62.

2.2. Astım hastalarında kontrol grubuna göre invaziv pnömokok hastalık riski yaklaşık iki kat daha fazladır. Astım ile birlikte ağır komorbiditeleri olan hastalarda bu risk dört kata kadar çıkabilir.

İnvaziv pnömokok hastalığı olan 635 kişi ve 6350 kontrol grubunda yapılan çalışmada 10.000 kişi başına invaziv pnömokok hastalığı epizotları sayısı yüksek riskli astımlılarda 4.2, düşük riskli astımlılarda 2.3 ve astımı olmayan kişilerde 1.2'dir.

KAYNAK

 1. Talbot TR, Hartert TV, Mitchel E, Halasa NB, Arbogast PG, Poehling KA, et al. Asthma as a risk factor for invasive pneumococcal disease. N Engl J Med 2005;352:2082-90.

2.3. Sigara, invaziv pnömokok hastalıkları ve bakteriyemik pnömokok pnömonisi için bir risk faktörüdür.

KAYNAK

 1. Díaz A, Barria P, Niederman M, Restrepo MI, Dreyse J, Fuentes G, et al. Etiology of community-acquired pneumonia in hospitalized patients in chile: the increasing prevalence of respiratory viruses among classic pathogens. Chest 2007;131:779-87.

2.4. Elli yaş ve üzerindeki bireylerde konjuge pnömokok aşısının anlamlı immün yanıt oluşturduğu gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

 1. Sanford M. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed): in older adults. Drugs 2012;72:1243-55.
 2. European Medicines Agency (EMA). Prevenar13, Summary of Product Characteristics. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf

2.5. Daha önceden polisakkarit pnömokok aşısı (PPV23, pneumococcal polysaccharide vaccine) ile aşılanmamış 60-64 yaş arası yetişkinlerde, 13 valanlı konjuge pnömokok aşısı (PCV13, pneumococcal conjugate vaccine) ile PPV23 karşılaştırıldığında:

PCV13'ün en az PPV23 kadar fonksiyonel antikor yanıtı oluşturduğu,

PCV13 ile her iki aşıdaki 12 ortak serotipin sekizinde daha yüksek fonksiyonel antikor yanıtı sağlandığı gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

 1. Sanford M. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed): in older adults. Drugs 2012;72:1243-55.
 2. European Medicines Agency (EMA). Prevenar13, Summary of Product Characteristics. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf
 3. Prevenar13® Kısa Ürün Bilgisi. Accessed date 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.iegm.gov.tr/Folders/KubKT/Biyolojik%20%C3%9Cr%C3%BCnler%20%C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/Prevenar%2013-KT-22.10.2010_7ccf79f.pdf

2.5. En az beş yıl önce PPV23 ile aşılanmış 70 yaş üstü yetişkinlerde, 13 valanlı PCV13 ile PPV23 karşılaştırıldığında:

PCV13'ün en az PPV23 kadar fonksiyonel antikor yanıtı oluşturduğu,

PCV13 ile her iki aşıdaki 12 ortak serotipin 10'unda daha yüksek fonksiyonel antikor yanıtı sağlandığı gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

 1. Sanford M. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed): in older adults. Drugs 2012;72:1243-55.
 2. European Medicines Agency (EMA). Prevenar13, Summary of Product Characteristics. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf
 3. Prevenar13® Kısa Ürün Bilgisi. Accessed date: 2 Temmuz 2013. Available from: http://www.iegm.gov.tr/Folders/KubKT/Biyolojik%20%C3%9Cr%C3%BCnler%20%C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/Prevenar%2013-KT-22.10.2010_7ccf79f.pdf

2.6. Elli yaş üstü yetişkinlerde, daha önceden aşılama durumuna bakılmaksızın, her iki aşı ardışık uygulandığında, konjuge pnömokok aşısının önce yapılmasının daha yüksek antikor yanıtı sağladığı gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

 1. Sanford M. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed): in older adults. Drugs 2012;72:1243-55.
 2. Bonten M, Bolkenbaas M, Huijts S, Webber C, Gault S, Gruber W, et al. Community Acquired Pneumonia Immunisation Trial in Adults (CAPiTA) Pneumonia 3, 95(Abstract) (2014); Pfizer press release: www.pfizer.com/news/press-release/press-release  detail/pfizer_announces_positive_top_line_results_of_landmark_community_acquired_pneumonia_immunization_trial_in_adults_capita_evaluating_efficacy_of_prevenar_13

2.7. KPA 13 ile aşılanmış hastalarda, plasebo uygulanan hastalara kıyasla %45.56 oranında daha az aşı tipi toplumda gelişen pnömoni ilk epizoduna rastlanmıştır (p= 0.0006).

KPA 13 grubu, plasebo grubuna göre %45 daha az bakteremik olmayan/invaziv olmayan aşı tipi toplumda gelişen pnömoni ilk epizodu (p= 0.0067) ve %75 daha az aşı-tipi invaziv pnömokokal hastalık ilk epizodu (p= 0.0005) geçirmiştir. Dört yıllık izlemde aşının etkinliğinin olduğu gösterilmiştir. KPA 13'ün bu çalışmadaki güvenlilik profili daha önce erişkinlerde yürütülen çalışmalarla tutarlı bulunmuştur.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Bildirilmemiştir.

KAYNAKLAR

 1. http://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_presents_detailed_results_from_landmark_community_acquired_pneumonia_immunization_trial_in_adults_capita_evaluating_efficacy_of_prevenar_13
 2. Bonten M, Bolkenbaas M, Huijts S, Webber C, Gault S, Gruber W, et al. Community Acquired Pneumonia Immunisation Trial in Adults (CAPiTA) Pneumonia 3, 95 (Abstract).

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aykut ÇİLLİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANTALYA - TURKEY

e-mail: aykutcilli@hotmail.com

Yazdır