Yazd?r

Spontan tansiyon hemopn?motoraks

Levent ?ZDEM?R1, Suat DURKAYA2, Burcu ?ZDEM?R3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ?AH?N4


1 D?rtyol Devlet Hastanesi, G???s Hastal?klar? Klini?i, Hatay,

2 ?skenderun Devlet Hastanesi, G???s ve Kalp Damar Cerrahisi Klini?i, Hatay,

3 ?skenderun Devlet Hastanesi, G???s Hastal?klar? Klini?i, Hatay,

4 ?zel Defne Hastanesi, Radyoloji B?l?m?, Hatay.

?ZET

Spontan tansiyon hemopn?motoraks

Spontan tansiyon hemopn?motoraks nadir g?r?len bir durumdur. Ani geli?en nefes darl???, g???s a?r?s? ?ikayeti ile ba?vuran 42 ya??nda erkek hasta takipneik, ta?ikardik, siyanotik ve hipotansif bulundu. Tansiyon hemopn?motoraks saptanan hastan?n travma ?yk?s? yoktu. Bilgimize g?re ?ngilizce literat?rde bildirilen ikinci spontan tansiyon hemopn?motoraksl? olgumuzu nadir olmas? nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hemotoraks, tansiyon pn?motoraks.

SUMMARY

Spontaneous tension haemopneumothorax

Levent ?ZDEM?R1, Suat DURKAYA2, Burcu ?ZDEM?R3, Yavuz HAVLUCU1, Erkan ?AH?N4


1 Clinic of Chest Diseases, Dortyol State Hospital, Hatay, Turkey,

2 Clinic of Chest and Cardiovascular Surgery, Iskenderun State Hospital, Hatay, Turkey,

3 Clinic of Chest Diseases, Iskenderun State Hospital, Hatay, Turkey,

4 Department of Radiology, Special Defne Hospital, Hatay, Turkey.

Spontaneous tension haemopneumothorax is a very rare condition. Forty two-year- old male patient who applied with sudden onset of dyspnea, chest pain was tachypneic, tachycardic, cyanotic and hypotensive. This is the second case of spontaneous tension haemopneumothorax in English literature, according to our knowledge. We present this case because of being a rare condition.

Key Words: Haemothorax, tension pneumothorax.

Geli? Tarihi/Received: 23/02/2011 - Kabul Edili? Tarihi/Accepted: 13/04/2011

G?R??

Spontan hemopn?motoraks spontan pn?motoraksl? hastalar?n %1-12'sinde g?zlenen ve hayat? tehdit eden klinik bir durumdur (1). Spontan tansiyon hemopn?motoraks ise olduk?a nadir rastlanan klinik bir tablodur. Spontan tansiyon hemopn?motoraks ile ilgili literat?r bilgisi tarand???nda PubMed'de bir bildiriye rastlanm??t?r (2). Nadir g?r?len bu klinik tabloyu bildirilen ikinci olgu olarak sunuyoruz.

OLGU SUNUMU

K?rk iki ya??nda erkek hasta, ani ba?layan g???s a?r?s? ve nefes darl??? ?ikayetiyle acil servise getirildi. ?z ge?mi?inde ?zellik yoktu. Yirmi paket/y?l sigara i?mi?ti. Fizik muayenesinde genel durumu k?t?, dudaklar? siyanoze, nabz? 138/dakika, solunum say?s? 40/dakika bulundu, tansiyon al?nam?yordu. Dinlemekle sol tarafta solunum sesleri duyulamad?. Akci?er grafisinde trakea sa?a deviye, solda total pn?motoraks (sa?a ?ift yapm??) ve plevral s?v? g?r?n?m? izlendi (Resim 1). Laboratuvar bulgular?nda Hb: 8.1, Htc: 24.8, Plt: 151.000 idi. Hastaya acil serviste oksijen, s?v? tedavisi ba?land? ve t?p torakostomi tak?ld? (Resim 2). T?p sonras? 250 cc kadar hemorajik s?v? geldi?i g?zlendi. T?p sonras? hastan?n semptomlar?nda, tansiyon ve oksijenizasyonunda d?zelme saptand?. Klinik takibinde t?p dreninden 1000 cc hemorajik s?v? geldi. Hastaya d?rt ?nite eritrosit s?spansiyonu tak?ld?. Travma ?yk?s? olmad??? i?in spontan hemopn?motoraks kabul edilen hastada etyolojiyi belirlemek amac?yla ?ekilen toraks bilgisayarl? tomografi (BT)'de sa? ?st lob apikalde b?l, solda pn?motoraks ve toraks dreni, plevral s?v?, sol ?st ve lingulada alveoler dansiteler izlendi (Resim 3,4,5). Tedavinin sekizinci g?n? t?p? ??kar?ld? ve sonras?nda klinik ?ifa ile taburcu edildi (Resim 6,7).


Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7

TARTI?MA

Spontan hemopn?motoraks, spontan pn?motoraksla birlikte plevral kavitede 400 cc'den fazla kan?n oldu?u, te?his edilmedi?inde hayat? tehdit eden hipovolemiye neden olan klinik bir tablodur. Erkeklerde s?k g?zlenmektedir (1). Spontan hemopn?motoraks plevral kavitedeki yap???kl?ktan kanama, vask?larize b?l?n r?pt?r? ve b?l ile ili?kili apikal damarlar?n r?pt?r? sonucu geli?mektedir (3). Bu olguda ?ekilen toraks BT'de apikal b?lgede b?llerin olmas? nedeniyle b?l ile ili?kili damar r?pt?r? olabilece?i d???n?ld?.

Spontan tansiyon hemopn?motoraksl? hastalar ani ba?layan g???s a?r?s?, nefes darl???, anksiyete, epigastrik a?r? ve yorgunluk ?ikayetiyle ba?vururlar. Fizik muayenesinde takipne, ta?ikardi, siyanoz, hipotansiyon ve pulsus paradoksus vard?r. Tek tarafl? solunum sesleri al?namaz, perk?syonda o tarafta hipersonarite, g???s duvar?nda hiperekspansiyon ve juguler ven?z dolgunluk saptan?r. Akci?er grafisinde ise, b?y?k bir pn?motoraks ile ayn? taraf hemitoraksta hacim art???-geni?leme, mediastinal itilme, diyafram bas?s? ve plevral s?v? g?zlenir (4). Bu olguda da benzer ?ekilde klinik ve radyolojik bulgular saptanm??t?r.

Tedavisi acil bir durumdur, hi? beklemeden m?dahale gerektirir. T?p torakostomi tek ba??na spontan hemopn?motoraks i?in konservatif tedavi olarak g?z?kmektedir (1,5). Operasyon i?in endikasyonlar ise, hipovolemik ?ok, devam eden kanama (> 100 mL/saat), devam eden hava ka?a?? ve ampiyemdir (6). Bu olguda ise t?p torakostomi sonras? operasyon gerektirecek durum g?zlenmemi?tir.

Spontan tansiyon hemopn?motoraks nadir g?zlenen bir durumdur. Etyolojisine y?nelik acil tedavi ba?lanmal?d?r. Spontan hemopn?motoraksl? hastalarda, ya?amsal tehlikesi oldu?u i?in tansiyon hemopn?motoraks varl???n?n g?zden ka??r?lmamas? gerekir.

?IKAR?ATI?MASI

Bildirilmemi?tir.

KAYNAKLAR

  1. Kakaris S, Athenassiadi K, Vassilikos K, Skottis I. Spontaneous haemopneumothorax: a rare but life-threatening entity. Eur J Cardiothoracic Surg 2004; 25: 856-8. [?zet] [Tam Metin] [PDF]
  2. Patterson BO, Itam S, Probst F. Spontaneous tension haemopneumothorax. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2008; 31: 16: 12. [?zet] [Tam Metin] [PDF]
  3. Hsu NY, Shih CS, Hsu CP, Chen PR. Spontaneous haemopneumothorax revisited: clinical approach and systemic review of the literature. Ann Thorac Surg 2005; 80: 1859-63. [?zet] [Tam Metin] [PDF]
  4. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax-time for a re-think? Emerg Med J 2005; 22: 8-16.
    [?zet] [PDF]
  5. De Perrot M, Deleavel J, Robert J, Spiliopoulos A. Spontaneous hemo-pneumothorax-results of conservative treatment. Swiss Surg 2000; 6: 62-4. [?zet]
  6. Tatebe S, Kanazawa H, Yamazaki Y, Aoki E, Sakurai Y. Spontaneous haemopneumothorax. Ann Thorac Surg 1996; 62: 1011-5. [?zet] [Tam Metin]

Yaz??ma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Levent ?ZDEM?R,

D?rtyol Devlet Hastanesi,

G???s Hastal?klar? Klini?i,

HATAY - TURKEY

e-mail: levent2408@mynet.com

Yazd?r