Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.68188

Postentübasyon/posttrakeostomi trakeal stenozlarda 8 yıllık tecrübemiz

Mehmet Akif ÖZGÜL1, Şule GÜL1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Demet TURAN1, Gamze KIRKIL2, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN1, Elif TANRIVERDİ1, Güler ÖZGÜL3


1 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazig, Turkey

3 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Clinic of of Chest Diseases, Bagcilar Education Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Postentübasyon/posttrakeostomi trakeal stenozlarda 8 yıllık tecrübemiz

Giriş: Travmaya bağlı trakeal stenozun en sık nedeni postentübasyon/postrtakeostomi trakeal stenozlardır. Trakeobronşiyal patolojilerin tespitinde ve tedavisinde bronkoskopi altın standarttır. Trakeal stenoz tedavisinde pek çok seçenek olup, trakeal stenozlu hastalarımızın tedavi opsiyonlarını ve takiplerini tartışmak istedik.

Materyal ve Metod: 2009-2018 yılları arasında trakeal stenoz nedeniyle bize refere edilmiş hastalarımız çalışma için değerlendirildi. Hastaların tüm demografik verileri, stenozun lokalizasyonu, uzunluğu, derecesi, tedavi teknikleri, postoperatif komplikasyonlar ve sürvileri kaydedilmişti.

Bulgular: Toplam 110 hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 53.7 ± 16.7 (16-98 yıl) idi. Yüz on hastanın 54 (%49.1)'ü kadındı. En sık rastlanan darlık tipi, kompleks tipte trakeal stenozdu (%74.5). Hastaların hepsine mekanik dilatasyon uygulanmıştı. Yirmi iki (%20) hastanın darlık alanı makasla kesilmişti. Kırk dokuz (%44.5) hastaya trakeal stent yerleştirilmişti. Takiplerde 110 hastanın 36 (%32.7)'sına göğüs cerrahisince trakeal rezeksiyon uygulandı. Cerrahi geçiren 36 hastanın 6 (%16.7)'sı takiplerde yaşamını kaybetti (1 hasta cerrahi sırasında kaybedildi). On yedi (%47.2) hasta cerrahi sonrası tamamen iyileşti. On üç (%36.1) hastada cerrahi sonrası restenoz gelişti.

Sonuç: Trakeal stenoz sıklıkla entübasyon ya da trakeostomi sonrası ortaya çıkan bir durumdur ve çeşitli tedavide modaliteleri vardır. Kontrendike olmadığı durumlarda, cerrahi tedavi, uygun olgularda daha etkili kabul edilmektedir. Cerrahinin kontrendike olduğu durumlarda endoskopik girişimler cerrahiye alternatif olarak önerilebilir. Girişimsel işlemler sonrası hastalar komplikasyon ve restenoz gelişebileceğinden takip edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Postentübasyon trakeal stenoz; posttrakeostomi trakeal stenoz; tedavi

SUMMARY

Our eight years experience in postintubation/posttracheostomy tracheal stenosis

Introduction: The most common cause of tracheal stenosis (TS) continues to be traumas according to the intubation and tracheostomy. Bronchoscopy is considered the gold standard for the detection and diagnosis of tracheobronchial pathology. There are several treatment options. We aimed to discuss our tracheal stenosis patients' treatment options, and their follow-up period.

Materials and Methods: Consecutive referred patients between 2009 and 2018 presenting with TS were reviewed for the study. Demographic characteristics, localization, length and degree of stenosis, treatment techniques, postoperative complications, and survival were recorded for all patients.

Results: A total of 110 patients included. The mean age was 53.7 ± 16.7 (16-98 years) years. Of 110 patients, 54 (49.1%) were female. Most common type of stenosis was complex stenosis (74.5%). Mechanical dilatation was applied to all patients. Stenotic regions of 22 (20%) patients were cut with bronchoscopic scissor. Tracheal stents were inserted into trachea of 49 (44.5%) patients. During follow-up period; 36 of 110 (32.7%) patients had surgical resection. Six of 36 (16.7%) patients died during follow-up period (one of them died during surgery), 17 (47.2%) patients had total recovery after surgery. Thirteen of 36 (36.1%) patients had restenosis after surgery.

Conclusion: Tracheal stenosis is a process seen after postintubation or posttracheostomy frequently and it has a wide range of management modalities. Although, it is believed that surgery is the most efficient technique in cases without medical contraindications, we determined that endoscopic interventions can be alternative therapeutic options for inoperable patients. Patients must be followed-up after interventional therapies because complications, and restenosis can usually be seen.

Key words: Postintubation tracheal stenosis; posttracheostomy tracheal stenosis; treatment

Geliş Tarihi/Received: 24.01.2019 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31.03.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul - TÜRKİYE

e-mail: efsungoncachousein@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır