Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67990

Türk seramik çalışanlarında silikozis gelişiminde prediktif risk faktörleri

Mevlüt KARATAŞ1, Meşide GÜNDÜZÖZ2, Osman Gökhan ÖZAKINCI3, Özlem KARKURT4, Nergis BAŞER5


1 Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Ankara Occupational and Environmental Diseases Hospital, Ankara, Turkey

2 Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Clinic of Family Medicine, Ankara Occupational and Environmental Diseases Hospital, Ankara, Turkey

3 Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Halk Sağlığı Kliniği, Ankara, Türkiye

3 Clinic of Public Health, Ankara Occupational and Environmental Diseases Hospital, Ankara, Turkey

4 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği, Zonguldak, Türkiye

4 Clinic of Occupational Diseases, Zonguldak Ataturk State Hospital Zonguldak, Turkey

5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

5 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

ÖZET

Türk seramik çalışanlarında silikozis gelişiminde prediktif risk faktörleri

Giriş: Silikozis halen dünyada en yaygın meslek hastalıklarından biridir. Seramik endüstrisi, silikozis hastalarının giderek daha fazla rapor edildiği ana sektörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, silikozis tanılı seramik çalışanları ile silikozis tanısı olmayan olguların demografik özellikleri, radyolojik bulguları ve solunum fonksiyon testi sonuçları arasındaki farklılıkları değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: 2009-2018 tarihleri arasında Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine başvuran ve seramik endüstrisinde çalışan 459'u silikozis tanılı toplam 626 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ve çalışma süresi, beklendiği üzere silikozis grubunda silikozis olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001). Elli yaş ve üzerinde olmanın silikozis riskini 22.5 kat artırdığı tespit edildi. 11-20 yıl arasında çalışmış olmanın silikozis olma riskini 3.1 kat, > 20 yıldan uzun çalışma süresinin silikozis riskini 3.9 kat artırdığı tespit edildi. On paket/yıl'dan daha uzun süre sigara içmiş olmanın silikozis riskini iki kat artırdığı tespit edildi. Çamur hazırlama bölümünün riski 5.2 kat, zımparalama bölümünün riski 3.8 kat, sırlama bölümünün 2.5 kat ve dökümhane bölümünün 2.4 kat artırdığı tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada ileri yaş, uzun çalışma süresi, sigara kullanımı ile fırınlama, zımparalama, çamur hazırlama, kalıp ve kalite bölümlerinde çalışmanın seramik endüstrisi için silikozis gelişiminde riskli olduğu gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Silikozis; seramik işçisi; ILO; akciğer fonksiyonu

SUMMARY

Predictive risk factors for development of silicosis in Turkish ceramic workers

Introduction: Silicosis is still one of the the most common occupational disease in the world. The ceramic industry is one of the main sectors where silicosis patients are increasingly reported. The aim of this study was to evaluate the differences in demographic characteristics, radiological findings and pulmonary function test results of the ceramic workers with silicosis and those did not develop the disease.

Materials and Methods: A total of 626 workers, 459 with silicosis and 167 without silicosis, working in the ceramics industry those admitted to Ankara Occupational and Environmental Diseases Hospital between 2009 and 2018 were included in the study. The cases were evaluated retrospectively.

Results: The median age and duration of work of the workers with silicosis were significantly higher (p< 0.001) compared to workers without silicosis. The risk of silicosis was found to be 22.5 times higher in 50 years or older age. Working 11-20 years and more than 20 years increased the risk of silicosis by 3.1 fold and 3.9 fold respectively. Smoking more than 10 package-years was found to increase the risk of silicosis 2 fold. The workers who had worked in clay processing, sanding, glazing or smelting were found to have 5.2-fold, 3.8-fold 2.5 and 2.4 fold higher silicosis risk, respectively.

Conclusion: In this study, it has been shown that older age, longer duration of work, smoking, working in clay processing, sanding, glazing or smelting sections increase the risk of silicosis in ceramic workers.

Key words: Silicosis; ceramic workers; ILO; lung function

Geliş Tarihi/Received: 04.02.2019 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 18.03.2019

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Mevlüt KARATAŞ

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Ankara - TÜRKİYE

e-mail: fmkaratas@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır