Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67686

Multipl kaviter akciğer metastazı yapan endometriyum adenokarsinom olgusu

Görkem VAYISOĞLU ŞAHİN1, Gülistan KARADENİZ1, Gülru POLAT1, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR1, Zekiye AYDOĞDU2, Enver YALNIZ1


1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

2 Clinic of Chest Pathology, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

ÖZET

Multipl kaviter akciğer metastazı yapan endometriyum adenokarsinom olgusu

Pulmoner metastazlar çoğunlukla parankimal nodüller, lenfatik-interstisyel yayılım ve plevral efüzyon şeklinde görülür ancak kaviter ve kistik metastatik lezyonlar nadirdir. Akciğere çoğunlukla meme kanseri, gastrointestinal tümörler, böbrek tümörleri, malign melanom, sarkomlar, lenfoma ve lösemi metastaz yapmakta iken endometrial adenokarsinom akciğere nadiren metastaz yapar. Kronik öksürük nedeniyle çekilen toraks bilgisayarlı tomografide multipl kistik-kaviter akciğer lezyonları saptanan ileri tetkik için sevk edilen 73 yaşındaki bayan hastada, endometrium adenokarsinom metastazı saptandı. Kistik-kaviter akciğer metastazlarının nadir görülmesi ve endometrium karsinomlarının akciğere metastazının nadir olması nedeniyle olgumuzu sunmak istedik.

Anahtar kelimeler: Akciğer metastazı; multipl kaviter lezyon; endometrium karsinomu

ABSTRACT

A case of endometrium adenocarcinoma with multiple cavitary pulmonary metastasis

Pulmonary metastases are usually seen as parenchymal nodules, lymphatic-interstitial spread and pleural effusion, however cavitary and cystic metastatic lesions are rare. While breast cancer, gastrointestinal tumors, kidney tumors, malignant melanoma, sarcomas, lymphoma and leukemia mostly metastasize to the lung, endometrial adenocarcinoma rarely metastasizes. A 73-year-old woman with multiple cystic-cavitary lung lesions was referred to our clinic because of chronic cough. She had endometrial adenocarcinoma metastasis to the lung. We wanted to present our case because of the rare occurrence of cystic-cavitary lung metastases and the rare presentation of metastasis of endometrial carcinomas to the lung.

Key words: Lung metastasis; multiple cavitary lesion; endometrium carcinoma

Geliş Tarihi/Received: 17.11.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 19.11.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Gülistan KARADENİZ

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İZMİR - TÜRKİYE

e-mail: drglstn35@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır