Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67834

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, cerrahi materyalden tespit edilen
fosfor ve kurşun düzeylerinin hastalığın seyrine etkisi

Ömer ARAZ1, Aslı ARAZ2, Elif YILMAZEL UÇAR1, Elif DEMİRCİ3, Yener AYDIN4, Metin AKGÜN1


1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

2 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye

2 Department of Physics, Faculty of Science, Ataturk University, Erzurum, Turkey

3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

4 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, cerrahi materyalden tespit edilen fosfor ve kurşun düzeylerinin hastalığın seyrine etkisi

Giriş: Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en sık sebeplerinden biridir. Akciğer kanserinin oluşumu ve gelişmesi ile ilişkili pek çok ekzojen ve endojen faktör vardır. Bu faktörlerden biri olan eser elementler, vücut dokularında düşük konsantrasyonlarda bulunmalarına rağmen önemli biyolojik fonksiyonlarda görev yaparlar ve bunların yetersiz ya da aşırı alınımı, hücresel fonksiyonları bozarak, kanser oluşumuna sebep olurlar. Bu çalışmada, akciğer kanserli dokular ile normal akciğer dokularının elementel analizi yapılarak, dokulardaki element konsantrasyonlarının akciğer kanserindeki rolü araştırıldı.

Materyal ve Metod: Çalışmada 30 akciğer kanserli doku ile kontrol grubu olarak 15 normal akciğer dokusunun element analizi yapıldı. Parafin bloklara gömülü olan doku örneklerinin numune hazırlama sürecinden sonra Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) cihazı ile 19 elementin analizi yapıldı. Olgular 2005-2010 yılları arasında tanı konulan, tedavi ve takibi hastanemizde yapılan hastalardı.

Bulgular: Çalışmamızda magnezyum, potasyum, çinko, manganez, kurşun, bor, krom ve fosfor konsantrasyonları hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu. Ölen hastalarda diğer hastalar karşılaştırıldığında anlamlı oranda fosfor miktarı düşük ve kurşun konsantrasyonu ise yüksek bulundu.

Sonuç: Akciğer kanserinin oluşumu ve gelişiminde elementlerin rolünü değerlendirdiğimiz bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar göz önüne alındığında; kanser dokusundaki fosfor konsantrasyonu düşüklüğü ve kurşun konsantrasyonu yüksekliği diğer faktörler ile birlikte hastalığın seyrinde etkili olabileceği düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri; fosfor; kurşun; inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES)

SUMMARY

The effect of surgical specimen-derived phosphorus and lead concentrations in non-small cell lung cancer patients on disease course

Introduction: Lung cancer is one of the leading causes of cancer-related mortality. There are many exogenic and endogenic factors associated with the development of lung cancer. One of these factors is trace elements. Under- or overabundance of trace elements can disrupt cellular functions and lead to the formation of cancer. In this study we conducted elemental analysis of lung cancer tissue and normal lung tissue to investigate the role of tissue trace element concentrations in lung cancer.

Materials and Methods: Elemental analysis was performed on 30 lung cancer tissue samples and a control group of 15 normal lung tissue samples, all taken from patients diagnosed, treated and followed at our hospital between 2005 and 2010. The solubilized tissue samples were analyzed for the presence of 19 elements using inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES). Total element amounts in the tissue were calculated.

Results: Concentrations of magnesium, potassium, zinc, manganese, lead, boron, chromium and phosphorus were significantly higher in the patient group compared to the control group. Deceased patients had significantly lower phosphorus concentrations and significantly higher lead concentrations than the other patients.

Conclusion: Elevated levels of magnesium, potassium, zinc, manganese, lead, boron, chromium and phosphorus in lung cancer tissue indicate that these elements may play a role in the development of lung cancer. The results of our evaluation of the association between trace elements and lung cancer suggest that, together with other factors, low phosphorus concentration and high lead concentration in tumor tissue may influence disease course.

Key words: Lung cancer; phosphorus; lead; inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES)

Geliş Tarihi/Received: 16.12.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23.12.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ömer ARAZ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ERZURUM - TÜRKİYE

e-mail: dromeraraz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır