Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.66329

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlisi ve uzman hekimlerinin
tüberküloz tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Mustafa ALTINDİŞ1, Zehra KARACAER2, Sedat KAYGUSUZ3, Ferhat Gürkan ASLAN1, Selma ALTINDİŞ4


1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey

2 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kırıkkale, Türkiye

3 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Suleyman Demirel Research and Application Hospital, Faculty of Medicine, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey

4 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye

4 Department of Health Management, Faculty of Business Administration, Sakarya University, Sakarya, Turkey

ÖZET

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlisi ve uzman hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Giriş: Bu araştırmada infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlisi ve uzman hekimlerinin tüberküloz (TB) tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışma araştırma görevlisi ve uzman hekimlerine uygulanan tanımlayıcı tipte bir araştırmaydı. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 24 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya 116 hekim katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 41.07 ± 8.65 yıl olup, %64.7'si kadındı. Pulmoner ve non-pulmoner TB deneyimi olmayan hekimlerin oranı sırasıyla %6.9 ve %3.4 olarak hesaplanmıştır. Pulmoner TB asidorezistan basil (ARB), immünsüpresif kişilerde latent TB tanısında ise tüberkülin deri testi (TDT) + akciğer grafisi (AG)'nin en sık kullanıldığı gözlenmiştir (sırasıyla %91.4, %69). Karşılaşılan en sık non-pulmoner TB kliniğinin lenfadenit (%88.8), en sık tedavi sorununun ilaç yan etkisi (%75), en sık ilaç direncinin izoniazid (%25.9) olduğu saptanmıştır. Hekimlerin %62.9 oranında HIV ve TB koinfeksiyonu ile karşılaştığı, çoğunlukla (%48.3) standart TB tedavisi uygulandığı belirlenmiştir. TB hastası ile temaslı sağlık çalışanlarının taramalarında en sık (%69) yıllık TDT + AG + ARB kontrolü yapıldığı tespit edilmiştir. Hekimlerin %44'ünün çalıştığı kurumda negatif basınçlı oda ve/veya izolasyon odası olduğu, muayene esnasında %72.4'ünün N95/FFP3 maskesi kullandığı gözlenmiştir. TB hakkında katılımcıların çoğunlukla doğru cevap verdiği belirlenmiştir.

Sonuç: İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimleri TB hastaları ile karşılaşmaya devam etmektedir. Bu grup hekimler TB için özel bir eğitime düşük oranda katılmalarına rağmen, çoğunlukla TB konusunda iyi düzeyde bilgi ve deneyime sahiptirler.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, infeksiyon hastalıkları, hekim, yaklaşım, bilgi düzeyi

SUMMARY

Evaluation of the approaches and knowledge level of tuberculosis diagnosis and treatment of infectious disease research assistants and specialist physicians

Introduction: This study aims to evaluate approaches and knowledge level for tuberculosis (TB) diagnosis and treatment among infectious diseases and clinical microbiology research assistants and specialist physicians.

Materials and Methods: This was a descriptive study on the research assistants and specialist physicians. A questionnaire consisting of 24 questions prepared by the researchers was used. Data were analyzed using SPSS, version 22.0.

Results: In this study, 116 physicians participated. The average age of participants was 41.07 ± 8.65 years, and 64.7% were female. The proportion of physicians with no pulmonary and non-pulmonary TB experience was calculated as 6.9% and 3.4%, respectively. Acid-fast-bacilli (AFB) tests were most frequently used in the diagnosis of pulmonary TB. On the other hand, the tuberculin skin test (TST) + chest radiography (CR) was most frequently used for latent TB in immunosuppressed subjects (91.4% and 69%, respectively). The most common non-pulmonary TB clinic form encountered was lymphadenitis (88.8%); the most common treatment problem was drug side effects (75%); and the most common drug resistance was to isoniazid (25.9%). It was determined that physicians encountered HIV and TB coinfection in 62.9% of patients, and standard TB treatment was applied for most patients (48.3%). The most frequent yearly TST + CR + AFB trials (69%) were performed in the screenings of health workers who were in contact with TB patients. It was observed that 44% of physicians used a negative pressurized chamber and/or isolation chamber in the institution, and 72.4% used a N95/FFP3 mask during examination. It was determined that the participants were mostly correct about TB.

Conclusion: Infectious diseases and clinical microbiology physicians continue to encounter TB patients. This group of physicians often has a good level of knowledge and experience with TB, although special training for this disease is low.

Key words: Tuberculosis, infectious diseases, physician, approach, level of knowledge

Geliş Tarihi/Received: 08.05.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23.12.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Zehra KARACAER

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara - Türkiye

e-mail: zehrakaracaer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır