Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.59675

Akciğer kanseri ile eş zamanlı teşhis edilen Mycobacterium tuberculosis veya
nontüberküloz mikobakteri infeksiyonları

Abdullah ŞİMŞEK1, Serdar KALEMCİ2, Nevin MUTLU3, İlhami YAPICI1, Nilüfer Aylin ACET ÖZTÜRK1


1 Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Bursa Prof. Dr. Turkan Akyol Chest Diseases Hospital, Bursa, Turkey

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Bursa, Turkey

3 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Bursa Ali Osman Sonmez Oncology Hospital, Bursa, Turkey

ÖZET

Akciğer kanseri ile eş zamanlı teşhis edilen Mycobacterium tuberculosis veya nontüberküloz mikobakteri infeksiyonları

Giriş: Akciğer kanseri ile Mycobacterium tuberculosis veya nontüberküloz mikobakteri (NTM) eş zamanlı birlikteliği daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada akciğer kanseri ile M. tuberculosis veya NTM eş zamanlı birlikteliği görülen hastaların karakteristik özelliklerinin saptanması amaçlandı.

Materyal ve Metod: 2010-2015 yılları arasında akciğer kanseri ile M. tuberculosis veya NTM eşzamanlı birlikteliği görülen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta bilgileri retrospektif olarak toplandı.

Bulgular: Akciğer kanseri ile M. tuberculosis veya NTM eş zamanlı birlikteliği 17 olguda (tüm akciğer kanseri olgularının %1.2'si, tüm tüberküloz hastalarının %0.9'u) saptandı. M. tuberculosis 11 (%64.8) hastada ve NTM 6 (%35.2) hastada izole edildi. Skuamöz hücreli akciğer kanseri en sık görülen histolojik tipti. Tümörler en sık ileri evrede idi (Evre III-IV, %76.5). Bronşiyal lavaj (BL) aside dirençli bakteri (ARB) sadece 4 (%23.5) hastada tespit edildi. Tüberküloz tedavisi sadece bu ARB (+) olan 4 (%23.5) hastaya başlandı. Böylece BL ARB (-) olan 13 (%76.5) hastaya TB tedavisi başlanmadı. On yedi hastanın 7  (%41.1)'si öldü.

Sonuç: Doktorlar akciğer kanseri hastalarını değerlendirirken M. tuberculosis veya NTM birlikteliğini akıllarında tutmalıdır. Tüberküloz hastaları yanlışlıkla akciğer kanseri tanısı alabilir veya tam tersi de olabilir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Mycobacterium tuberculosis, nontüberküloz mikobakteri.

SUMMARY

Lung cancer diagnosed with Mycobacterium tuberculosis or nontuberculosis mycobacteria concomitantly

Introduction: The concomitant occurrence of disease of Mycobacterium tuberculosis or nontuberculosis mycobacteria (NTM) and lung cancer has been reported in previous studies. We aimed to determine characteristics of the patients with lung cancer diagnosed with M. tuberculosis or NTM concomitantly.

Materials and Methods: From 2010 to 2015, the patients diagnosed with lung cancer and M. tuberculosis or NTM concomitantly were enrolled in the study. Patient data were collected retrospectively.

Results: Concomitant M. tuberculosis or NTM and lung cancer were diagnosed in 17 cases (1.2% of total lung cancer cases, 0.9% of total tuberculosis   cases). M. tuberculosis was isolated from 11 (64.8%) patients and NTM disease was from 6 (35.2%) patients. Squamous cell carcinoma was the most common histological type. Tumoral stage was often advanced as stage III- IV (76.5%). Bronchial lavage smear positivity foracid-fast bacilli was found only in 4 (23.5%) patients. Tuberculosis treatment therapy was started only in 4 (23.5%) patients who had bronchial lavage smear positivity for acid-fast bacilli. So tuberculosis treatment was delayed for other 13 (76.5%) patients with bronchial lavage smear negative for acid-fast bacilli. Seven out of 17 (41.1%) patients died.

Conclusion: Physicians should consider concomitant M. tuberculosis or NTM when managing lung cancer. Tuberculosis patients may be mis diagnosed as lung cancer or vice versa.

Key words: Lung cancer, Mycobacterium tuberculosis, nontuberculosis mycobacteria

Geliş Tarihi/Received: 10.08.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28.08.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Abdullah ŞİMŞEK

Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Bursa - Türkiye

e-mail: abdullahsimsek1@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır