Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.59748

Hastane kökenli pnömoni nedeniyle kolistin ile tedavi edilen olgularda nefrotoksisite ve prognozun değerlendirilmesi

Pervin KORKMAZ EKREN1, Zehra Nur TÖREYİN1, Huriye BERK TAKIR2, Merih KALAMANOĞLU BALCI2, Ümmügülsüm GAYGISIZ3, Gül GÜRSEL3, Begüm ERGAN4, Aslıhan YALÇIN5, Cüneyt SALTÜRK2, Müge AYDOĞDU3, Recai ERGÜN4, Pınar GÜVEN5, Gaye ULUBAY6, Aslıhan GÜRÜN KAYA7, Aygül ÇELTİK8, Hatice ULUER9, Feza BACAKOĞLU1, Abdullah SAYINER1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

2 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

2 Istanbul Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

3 Intensive Care Unit, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

4 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye

5 Intensive Care Unit, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

6 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

6 Clinic of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

7 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

8 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

8 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

9 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

9 Department of Biostatistic, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

SUMMARY

Evaluation of nephrotoxicity and prognosis in patients treated with colistin due to hospital-acquired pneumonia

Introduction: Colistimethate sodium (CMS) is frequently used in the treatment of nosocomial multidrug-resistant gram-negative infections. Nephrotoxicity is the most important side effect. The aim of this study is to evaluate the effect of colistin on nephrotoxicity and to assess prognosis in patients treated with CMS due to hospital-acquired pneumonia (HAP).

Materials and Methods: Patients treated with CMS for HAP due to multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa or Acinetobacter baumannii were included in this cohort study.

Results: We evaluated 281 patients treated with two different brands of CMS whose administration dose is different: imported (n= 58, low dose/kg) and domestic (n= 223, high dose/kg). Nephrotoxicity developed in 175 patients (62.3%). The median age (73 vs. 66 years, p= 0.004) and mortality rates were higher (66.9% vs. 52.8%, p= 0.022) in patients having nephrotoxicity. The patients receiving high dose/kg had higher nephrotoxicity rate (67.7% vs. 41.4%, p< 0.001). The clinical, bacteriological response and mortality rates of the whole group were 52.0%, 61.0%, 61.6%, respectively. The clinical and bacteriological response rates were similar in the different dose groups. Multivariate analysis showed that nephrotoxicity was associated with domestic brand depending on use of high dose (OR= 3.97), advanced age (= 0.29, p= 0.008), male gender (OR= 2.60), hypertension (OR= 2.50), red blood cells transfusion (OR= 2.54), absence of acute kidney injury (OR= 10.19), risk stage of RIFLE (OR= 11.9).

Conclusion: Nephrotoxicity is associated with the use of high dose colistin, age, gender, hypertension, red blood cells replacement and RIFLE stage. The mortality rate is higher in patients developing nephrotoxicity.

Key words: Nosocomial infection; pneumonia; multidrug resistant; colistimethate sodium; toxicity

ÖZET

Hastane kökenli pnömoni nedeniyle kolistin ile tedavi edilen olgularda nefrotoksisite ve prognozun değerlendirilmesi

Giriş: Kolistimetat sodyum (KMS) çok ilaca dirençli nozokomiyal gram-negatif infeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olup en önemli yan etkisi nefrotoksisitedir. Çalışmamızda hastane kökenli pnömoni (HKP) nedeniyle KMS tedavisi uygulanan olgularda, KMS'nin nefrotoksisite üzerine etkisi ve prognozun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çok ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii ile HKP saptanan ve KMS ile tedavi uygulanan olgular çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya iki farklı dozda tedavi uygulanan 281 olgu dahil edilmiş; 58 olguya ithal (düşük doz/kg), 223 olguya yerli (yüksek doz/kg) KMS preparatıyla tedavi uygulanmıştır. Olguların 175 (%62.3)'inde nefrotoksisite izlenmiş olup, nefrotoksisite gelişen grupta median yaşın (73 vs. 66 yıl, p= 0.004) ve mortalite oranlarının (%66.9 vs. %52.8, p= 0.022) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yüksek doz/kg tedavi uygulanan grupta nefrotoksisite oranları daha yüksek bulunmuştur (%67.7 vs. %41.4, p< 0.001). Tüm grup için klinik, bakteriyolojik yanıt ve mortalite oranları sırasıyla %52.0, %61.0, %61.6 olarak saptanmış; her iki doz grubunda da klinik ve bakteriyolojik yanıt oranlarının benzer olduğu görülmüştür. Çok değişkenli analizlerde nefrotoksisitenin; yüksek doz kullanımına bağlı yerli preparat kullanımı (OR= 3.97), ileri yaş (= 0.29, p= 0.008), erkek cinsiyet (OR= 2.60), hipertansiyon (OR= 2.50), eritrosit replasman tedavisi (OR= 2.54), akut renal hasar bulunmaması (OR= 10.19), RIFLE ‘‘risk'' evresi (OR= 11.9) ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Nefrotoksisite, yüksek doz KMS kullanımı, yaş, cinsiyet, hipertansiyon varlığı, eritrosit replasman tedavisi ve RIFLE evresiyle ilişkili olarak bulunmuştur. Nefrotoksisite gelişen olgularda mortalite oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Nozokomiyal infeksiyon; çok ilaca dirençli infeksiyon; pnömoni; kolistin; toksisite

Geliş Tarihi/Received: 12.05.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Zehra Nur TÖREYİN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İzmir - Türkiye

e-mail: ntreyin@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır