Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9681

Sodyum hiyalüronat-karboksimetil selüloz membranın parankim hava kaçaklarını önleme etkisi:
sıçanlarda deneysel ve manometrik bir çalışma

Songül BÜYÜKKALE1, Necati ÇITAK2, Özgür İŞGÖRÜCÜ2, Adnan SAYAR1


1 Department of Chest Surgery, Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Turkey

1 Özel Şişli Memorial Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Surgery, Istanbul Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Sodyum hiyalüronat-karboksimetil selüloz membranın parankim hava kaçaklarını önleme etkisi: sıçanlarda deneysel ve manometrik bir çalışma

Giriş: Postoperatif dönemde pulmoner hava kaçaklarının engellenmesi için sodyum hiyalüronat-karboksimetil selüloz (NaH/CMC) membranın etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışma, 16 erkek Sprague-Dawley sıçanında yürütüldü. Şişirilmiş olan akciğer parankimine doğrusal bir kesi (uzunluk= 0.2 cm, derinlik= 0.1 cm) yapıldı. Hayvanlar rastgele iki gruba ayrıldı; kontrol grubu (n= 8) ve NaH/CMC ile tedavi edilen grup (çalışma grubu, n= 8). Kontrol grubu fizyolojik iyileşmeye bırakılırken, çalışma grubunda insizyonel alana NaH/CMC membran uygulandı. Sonra hava kaçağının gözlemlendiği basınç noktası kaydedildi.

Bulgular: Kontrol grubunda polimorfonükleer lökosit (PMNL) infiltrasyonu saptanmazken, çalışma grubunda PMNL infiltrasyonu 100 büyüme sahası için 0.38 ± 0.5 hücre idi (p= 0.234). Çalışma grubunda makrofaj, lenfosit infiltrasyonu ve ortalama fibroblast sayısı kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (sırasıyla p= 0.007, p= 0.02, p= 0.05). Kontrol grubunda hava kaçağı oluşması için ortalama basınç değeri 43.50 ± 9.55 mmHg iken, çalışma grubunda 73.75 ± 16.68 mmHg idi (p< 0.001).

Sonuç: Veriler, biyolojik olarak emilebilir olan NaH/CMC membranın, yüksek havalandırma basınçlarında bile akciğer parankiminin genişleyebilme özelliğini koruyarak iyileşmeyi hızlandırdığını ortaya koydu. Ancak NaH/CMC membranın akciğer hava kaçağının önleme etkisini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: Deneysel göğüs cerrahisi; pulmoner hava kaçağı; sodyum hiyalüronat-karboksimetil selüloz; iyileşme

SUMMARY

The effect of sodium hyaluronate-carboxymethyl cellulose membrane in the prevention of parenchymal air leaks: an experimental and manometric study in rats

Introduction: We aimed to examine effectiveness of sodium hyaluronate-carboxymethly cellulose (NaH/CMC) for sealing pulmonary air leaks during postoperative period.

Materials and Methods: The study was conducted in 16 male Sprague-Dawley rats. A linear insicion (length= 0.2 cm, depth= 0.1 cm) to the lung parenchyma on the inflated by a cutter was made. The animals were randomly divided; the control group (n= 8) and NaH/CMC-treated group (the study group, n= 8). Control group was left for physiologic healing while a NaH/CMC membrane was applied over the the incisional area in the study group. Then the pressure point where the air leakage observed was noted.

Results: No polymorphonucleer leucocytes (PMNL) infiltration was detected in control group, whereas PMNL infiltration was 0.38 ± 0.5 cell per 100 high field in study group (p= 0.234). The degree of macrophage, lymphocyte infiltration and the mean fibroblast count were found to be higher in study group compared with control group (p= 0.007, p= 0.02, p= 0.05, respectively). The mean pressure value for air leak to occur in the control group was 43.50 ± 9.55 mmHg whereas it was 73.75 ± 16.68 mmHg in the study group (p< 0.001).

Conclusion: The data revealed that bioabsorbable NaH/CMC membrane accelerates healing with preserving the expansile character of lung parenchyma even in high ventilation pressures. However, further studies are required to assess the prevent impact of the pulmonary air-leak for NaH/CMC membrane.

Key words: Experimental thoracic surgery; pulmonary air leak; sodium hyaluronate-carboxymethyl cellulose; healing

Geliş Tarihi/Received: 31.03.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 29.08.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Necati ÇITAK

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,

İstanbul - Türkiye

e-mail: necomomus@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır