Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Van İli ve İlçelerinde 1997 Yılında Yapılan PPD Sonuçları#
Kürşat UZUN*, Bülent ÖZBAY*, Nevzat AKMAN**, Erkan CEYLAN*, Filiz AĞCA***,
Mahmut ŞENEL***

    *  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
  **  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
*** Verem Savaş Dispanseri, VAN
ÖZET
Van ili merkez ve 3 ilçede 1997 yılında yapılan çalışmada, 25 ilkokulun 1 ve 5. sınıflarında okuyan 3097 öğrenciye BCG taraması ve tüberkülin deri testi uygulanmıştır. Tüberkülin deri testi uygulanan 3097 öğrenciden 2715'inin PPD'si okunmuştur. Çalışmaya alınanların 1087'i kız, 1628'si erkekti. Tüm öğrencilerin 1903'ünde BCG skarı olup, 1573'ü tek skarlı, 314'ü  2 skarlı ve 16'sı 3 skarlı  idi. PPD 2715 öğrencinin 397'sinde pozitif olarak bulundu. BCG skarı olanların %20.2'sinde (n:385)  PPD pozitif iken, BCG negatif öğrencilerin sadece %1.5'inde (n:12) PPD pozitif idi. İlçelere göre dağılım ise; Van ili merkezde BCG skarı bulunma oranı %63.6, PPD pozitifliği %14.2, Gevaş ilçesinde %84.4-%15, Gürpınar ilçesinde %78.2-%21.8  ve Başkale ilçesinde %73.7-%11.7 bulundu. Bu sonuçlara göre bölgemizde elde edilen tüberküloz infeksiyon prevalansı 7 yaş grubunda %0.33, 11 yaş grubunda %0.55 ve 14 yaş grubunda %0.71 olarak hesaplandı. Yıllık infeksiyon risk oranı ise sırasıyla %0.17, %0.16 ve %0.22 idi.
Anahtar Kelimeler: PPD, epidemiyoloji, Van.
SUMMARY
Purified Protein Derivate (PPD) Test Results of Van City and It's Countys in 1997
In this study, BCG screening and tubercilin skin test were performed in 3097 first and fifth class students from 25 elemantary schools of Van City centre and three counties. For 2715 students (1628 male, 1087 female) PPD results could be obtained. 1903 of these students had BCG scars; 1573 had single scar, 314 had two scars and 16 had three scars. 397 of all students had positive reaction to PPD. In students with BCG scar PPD reactiviy was 20.2% whereas in students without BCG scar this ratio was only 1.5%. BCG scar presence ratio and PPD reactivity. were 63.6% and 14.2% for Van city centre, 84.4% and 15% for Gevaş county, 78.2% and 21.6% for Gürpınar county and 72.7% and 11.7% for Başkale county respectively. According to these data prevalence of tuberculosis infection for our locality was found to be 0.33% for 7 age group, 0.55% for 11 age group and 0.71% for 14 age group. Annual risk ratio was 0.17%, 0.16%, and 0.22% for these age groups respectively.
Key Words: PPD, epidemyology, Van.
# İkinci Toraks Kongresi'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Kürşat UZUN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma Hastanesi
65300, VAN
[ PDF ]
<< Geri Yazdır