Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Torakotomi Sonrası Ekspansiyon Kusuru ve Apikal Pnömotoraksta
Posterior İnterkostal Tüp Torakostominin Etkinliği#
Hakan KAYABAŞ*, Alpaslan ÇAKAN*, Birgül YILMAZ AVCI*, Şencan AKDAĞ*,
Serpil SEVİNÇ*, Teoman BUDUNELİ*

* İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, I. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İZMİR
ÖZET
Bazı göğüs cerrahisi girişimlerinden sonra olabildiği gibi, primer ve sekonder spontan veya travmatik pnömotorakslarda, apikal bölgede akciğer ekpansiyon kusuru izlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda standart interkostal yaklaşımla tüp torakostomi yapıldığında, her zaman akciğerin tam ekspansiyonu sağlanamadığından, bizim de uzun yıllardan beri başarı ile uyguladığımız ve içinde bulunduğumuz bir grup, apikal drenaj (AD) diye adlandırılan ve apikal posterior interkostal aralıktan uygulanan göğüs tüpü yerleştirilmesini önermektedir. Bu prospektif klinik çalışmada, akciğer ekspansiyon kusurunun giderilmesinde AD' nin değeri incelenmiştir. Araştırma, post-torakotomi ekspansiyon kusurlu 23, travmatik pnömotoraks veya hemopnömotorakslı 17, primer spontan pnömotorakslı 12, sekonder spontan pnömotorakslı 8 olmak üzere, toplam 60 hastayı içermektedir. Standart drenaj yönteminin başarısız kaldığı 47 hastada AD' a başvurulmuş, geri kalan 13 hasta ise, doğrudan ve sadece AD ile tedavi edilmiştir. Kontrol radyografilerinde visseral plevra sınırının görülemediği tam ya da tama yakın ekspansiyon "başarılı", bunun aksi ise ?başarısız? olarak nitelendirilmiş ve AD uygulamasının başarı oranı % 91.6 olarak saptanmıştır. Posterior interkostal yaklaşım ile AD, başarı oranı yüksek, uygulanması kolay, kozmetik üstünlüğü kadar, apikal pnömotoraks gibi sık görülen bir olay ya da komplikasyon ile mücadelede iyi bir seçenektir.
Anahtar Kelimeler: Ekspansiyon kusuru, apikal, pnömotoraks, tüp torakostomi.
SUMMARY
The Effectiveness of Posterior Intercostal Tube Thoracostomy in Inadequate Post-Thoracotomy Expansion and Apical Pneumothorax
Inadequate expansion of the lung in the apical area can be seen after some thoracic operations, or in primary or secondary pneumothoraces. In this situation, standard intercostal tube thoracostomy, which has been mostly done, may not be always effective for complete reexpansion of the lung. Some thoracic surgeons recommend apical posterior intercostal tube thoracostomy, so to say ?apical drainage? (AD), as we have done succesfully for many years. In this prospective clinical study, the effectiveness of AD in eliminating apical pneumothorax and residual dead space has been investigated. The trial comprised a total of 60 patients; 23 had post-thoracotomy inadequate expansion, 17 had traumatic pneumothorax or hemopneumothorax, 12 had primary spontaneous pneumothorax and 8 had secondary spontaneous pneumothorax. AD was performed in 47 of these patients, whom standard drainage procedure failed, and the remaining 13 were treated only with AD. When a total or nearly total expansion was achieved, in which visceral pleural border was not seen in the control radiograms, the procedure was accepted as ?successfull?, or ?unsuccessfull? vice versa. The effectiveness of the AD procedure was 91.6%. It is concluded that, AD with posterior intercostal approach is an effective and easy method for draining apical pneumothoraces, and is also preferable for its cosmetic advantages.
Key Words: Expansion failure, apical, pneumothorax, tube thoracostomy.
# Toraks Derneği'nin II. Ulusal Kongresi (Mayıs 1998, Antalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Alpaslan ÇAKAN
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
I. Göğüs Cerrahisi Kliniği
35110, Yenişehir, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır