Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Isparta'da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler#
Rezan DEMİRALAY*

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Bu çalışmada Isparta'da 1986-1997 yılları arasında tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler incelendi. Bu amaçla, Isparta Merkez, Yalvaç ve Eğirdir Verem Savaşı Dispanserleri'nde kayıtlı 1317 tüberküloz olgusu retrospektif olarak gözden geçirildi. Isparta'ya ait bulgular, Türkiye genelindeki tüberküloz kayıtları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Isparta ilinde 12 yıllık periyodda tüberküloz insidansı 100.000'de 15.5 ile 43.5 arasında değişmiştir. Tüberkülozlu olguların çoğu 25-44 ve 45-64 yaş gruplarında ortaya çıkmıştır. Ortalama erkek/kadın oranı 1.9 olmuştur. Mortalite oranı 100.000'de 3.7-9.6 arasında değişmiştir. Tüberküloz ölümleri en fazla 55-74 yaş grubunda toplanmıştır. Temas öyküsü 72 (%5.5) hastada tespit edildi. Tedavi sonrası hastaların takipleri esnasında %5.9 oranında nüks saptandı.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, epidemiyoloji.
SUMMARY
Changes in Some Epidemiological Features of Tuberculosis in Isparta
In this study it was investigated the changes in some epidemiological features of tuberculosis in Isparta between 1986 and 1997. For this purpose, 1317 tuberculosis patients who registered in Isparta, Yalvaç and Eğirdir Tuberculous Struggle Dispanseries were reviewed retrospectively. The results obtained in this study were comparatively evaluated with the tuberculosis registrations in Turkey. In Isparta, during the 12 year period the incidence of tuberculosis changed between 15.5 and 43.5 per 100.000. Most of the tuberculosis cases were in the age group of 25-44 and 45-64. The average man/woman ratio was 1.9. The mortality ratio changed between 3.7- 9.6 per 100.000. Most of the tuberculosis deaths were in the age group of 55-74. A history of close contact was found in 72 (5.5%) patients. Relapse was found as 5.9% in follow up.
Key Words: Tuberculosis, epidemiology.
#XXII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (22-24 Ekim 1998, Antakya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Rezan DEMİRALAY
P.K. 83
ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır