Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberkülozlu Olguların Tedaviye ve Sosyal Yaşama Uyumlarının Değerlendirilmesi#
Sibel ÖZKURT*, Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU**, Osman ÖZDEL**, Remzi ALTIN*,
Halime BALKANLI***, Turcen KONYA***, Beyza AKDAĞ****

      *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
   ***  Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi,
****  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, DENİZLİ
ÖZET
Tüberküloz ülkemiz için ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda tüberküloz hastalarının depresyon düzeylerini, tedavi ve sosyal uyumlarını araştırmayı amaçladık. Otuzüç taze, 9 kronik, 2 tedavisi tamamlanmış tüberkülozlu ve karşılaştırma grubu olarak 24 kronik obstrüktif akciğer hastalıklı (KOAH) olgu çalışmaya alındı. Tüberkülozlu olgulara, sosyodemografik özellikler ve sosyal uyum düzeylerini sorgulayan ayrıntılı anket formu ve Beck depresyon ölçeği uygulandı. Kontrol grubuna ise sadece Beck depresyon ölçeği uygulandı. Tüberkülozlu olgularımızın 33'ü erkek, 11'i kadın olup yaş ortalamaları 42.32 ± 15.86 yıl idi. Beck puanı ortalamaları taze olgularda 12.42 ± 8.71, kroniklerde 12.22 ± 4.47, tedavisi tamamlanmış olanlarda 8 ± 4.24 olarak saptandı. KOAH'lı kontrol grubunun ise Beck puanı ortalaması 23.67 ± 14.20 olarak hesaplandı. Tüberkülozlu olgular içerisinde hastalıklarını kabullenmediklerini belirtenlerin, arkadaş ve komşuları tarafından dışlanma korkusu yaşayanların Beck puanı ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi. İlaçla tedavi olacağına inanan olgularda ilaçlarını düzenli kullanma oranı belirgin olarak daha yüksek bulundu. Sonuç olarak tüberkülozlu hastaların yapılandırılmış görüşme teknikleriyle prospektif olarak planlanmış yeni çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Beck depresyon puanı, depresyon.
SUMMARY
Evaluation of Compliances of Tuberculous Cases to Treatment and Social Life
Tuberculosis continues to be come an important health problem for our country. So, in the study, we aimed to investigate depression level, treatment and social compliances of tuberculous patients. 33 fresh, 9 chronic and 2 treated tuberculosis cases and 24 chronic obstructive pulmonary disease (COPD) cases as comparison group were enrolled into the study. Beck depression scale and detailed questionary form involving asking sociodemographic features and social accomodation levels of the patients were applied to the tuberculosis cases. Only Beck depression scala was applied to the control group. Of tuberculosis cases, 33 were male and 11 were female, and average age was 42.32 ± 15.86 years. Beck score averages were 12.42 ± 8.71 for fresh, 12.22 ± 4.47 for chronic, and 8 ± 4.24 for treated groups; but it was 23.67 ± 14.20 for COPD cases. Beck score averages were higher for tuberculosis cases who do not accept their disease and who has fear of exclusion by their friends and neighbours. The rate of using the drugs properly were higher in cases who believed that they would be treated with these drugs. As conclusion, it may be said that tuberculosis cases should be evaluated by formed interview techniques and with new studies planned prospectively.
Key Words: Tuberculosis, Beck depression score, depression.
# Bu çalışma  Türkiye Solunum Araştırmaları Kongresi (8-11 Haziran 1997, İstanbul)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ÖZKURT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktorlar Cad.
20100, DENİZLİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır