Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında
Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi#
Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*,
Sülün ERMETE**

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, I. Göğüs Cerrahisi Kliniği,
**  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Patoloji Birimi, İZMİR
ÖZET
Akciğer karsinomlu hastaların intraoperatif plevra yıkama sıvısında (PYS) malign hücre varlığının, hasta sağkalımını, uygulanan cerrahi girişimin başarı ve sonuçlarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu prospektif klinik çalışma, 49'u akciğer karsinomu ve 15'i akciğer karsinomu dışı bir neden ile torakotomi uygulanan 64 olguyu kapsamaktadır. Bu çalışmada, plevra açıldıktan hemen sonra ve cerrahi işlem bitiminde toraks kapanmadan önce olmak üzere, sitolojik inceleme için iki PYS örneği alınmış ve bu örneklerdeki malign hücre varlığının sağkalıma etkisi incelenmiştir. PYS' de malign hücre pozitifliğine, periferik yerleşimli, visseral plevra tutulumlu, ileri evreli ve adenokarsinomlu olgularda daha sık rastlanmıştır. Sonuç olarak, PYS'de malign hücre aranması, kolay uygulanabilen, hasta ve cerrahi ekibe yük getirmeyen, aynı zamanda %100 spesifisitesi ile prognostik değeri olan bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler:  Akciğer karsinomu, plevra yıkaması, malign hücre, sağkalım.
SUMMARY
Effect of Determining Malignant Cells in Intraoperative Pleural Lavage Fluid on Survival in Lung Carcinoma
It is known that the patient's survival, the outcome and success rate of the surgical intervention are adversely affected by the presence of malignant cells in the intra-operative pleural lavage cytology (PLC) in patients with lung cancer. This prospective clinical trial includes 64 cases undergoing thoracotomy, of which 49 with lung cancer and 15 with other than lung cancer. Two samples of pleural lavage fluid were sent for cytological investigation, one immediately after opening the pleura and another one at the end of the procedure before closing the chest. The influence of the presence of malignant cells on the patient's survival was investigated. The positivity of PLC for malignant cells was more frequently encountered in patients with peripheral tumours, invasion of visceral pleura, advanced stages, and adenocarcinomas. In conclusion, PLC is an easily performed investigation that does not burden the patient and the surgical team. It also has a prognostic value with a specificity of 100%.
Key Words: Lung carcinoma, pleural lavage, malignant cell, survival.
# Toraks Derneği'nin II. Ulusal Kongresi'nde sunulmuştur (Mayıs 1998, Antalya).
Yazışma Adresi:
Dr. Alpaslan ÇAKAN
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
I. Göğüs Cerrahisi Kliniği
35110, Yenişehir, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır