Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.58625

Pneumocystis jirovecii pnömonisi tanısında mikroskopi ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması: Klinik bulgular ile yorumlanması

Seray TÖZ1, Cumhur GÜNDÜZ2, Aslı TETİK2, Meltem TAŞBAKAN3, Hüsnü PULLUKÇU3, Feza BACAKOĞLU4, Mehmet Sezai TAŞBAKAN4, Figen GÜLEN5, Ayşegül ÜNVER1, Nevin TURGAY1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

5 Department of Children Health and Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

ÖZET

Pneumocystis jirovecii pnömonisi tanısında mikroskopi ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması: Klinik bulgular ile yorumlanması

Giriş: Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) özellikle immünsüpresif hastalarda ciddi infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada iki farklı yöntemle PCP araştırılmış olan örneklerin sonuçlarının klinik veriler ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarına gönderilen bronkoalveoler lavaj (BAL)örnekleri mikroskopi ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri ile çalışılmıştır. Retrospektif olarak hastaların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar verileri kaydedilmiştir. Veriler SPSS 16.0 programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam 42 hastanın (24 erkek, ortalama yaş: 31.49 ±  26.14) BAL örnekleri çalışılmıştır. Pozitif tespit edilen toplam 16 örneğin tümüne gerçek zamanlı PCR, üçüne ise mikroskopi ile P. jirovecii tanısı konmuştur. Hastaların altta yatan hastalıkları irdelendiğinde en sık malignite olduğu saptanmıştır. P. jirovecii pozitif bulunan hastalardan 11 tanesi PCP olarak değerlendirilerek trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) tedavisi başlanmış, altı hasta kaybedilmiştir.   

Sonuç: Günümüzde gelişen tetkik ve tedavi olanaklarına rağmen PCP yüksek mortalite ile seyreden bir hastalıktır. Klinik verilerin dikkatle değerlendirilmesi ve hastaların immün durumlarının göz önünde bulundurulması önemlidir. PCP'nin erken tanısında multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Pneumocystis jirovecii, pnömoni, gerçek zamanlı PCR

SUMMARY

The comparison of microscopy and real time polymerase chain reaction methods for the diagnosis of Pneumocystis Jirovecii pneumonia: evaluation of clinical parameters

Introduction: Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) causes serious infections, especially in patients with immunosuppressive diseases. In this study, it was aimed to evaluate the results of samples obtained from PCP suspected patients using two different methods together with clinical data.

Materials and Methods: Microscopy and real time polymerase chain reaction (real time PCR) methods were performed with bronchoalveolar lavage (BAL) samples sended to Ege University Medical Faculty Direct Parasitology Diagnostic Laboratory between March 2009 and June 2010. Demographic characteristics, clinical and laboratory data were also recorded retrospectively. The data were evaluated using the SPSS 16.0 program.

Results: A total of 42 BAL samples collected from patients (24 males, mean age: 31.49 ± 26.14) were included. There were totally 16 P. jirovecii positives either one of the tests. Sixteen and three samples were detected positive by real time PCR and microscopy, respectively. Trimethoprim-sulfamethoxazole was prescribed in 11 PCP diagnosed cases and 6 of them died.

Conclusion: Today, despite the growing opportunities in diagnosis and treatment, PCP pneumonia is associated with high mortality. Careful examination of clinical data and immune status of the patients are important. Multidisciplinary approach is required for early PCP diagnosis.

Key words: Pneumocystis jirovecii, pneumonia, real time PCR

Geliş Tarihi/Received: 10.08.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30.08.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Meltem TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İzmir - Türkiye

e-mail: tasbakan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır