Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.57501

Difüz parankimal akciğer hastalıklarında prognozla ilişkili parametrelerin araştırılması

Coşkun CANIVAR1, Züleyha BİNGÖL1, Zeki KILIÇASLAN1, Tülin ÇAĞATAY1, N. Gülfer OKUMUŞ1


1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Difüz parankimal akciğer hastalıklarında prognozla ilişkili parametrelerin araştırılması

Giriş: Difüz parankimal akciğer hastalıkları (DPAH)'nda prognozla ilişkili parametreler tedavi ve takip süreçlerinde belirleyici öneme sahiptir. Çalışmamızın amacı; DPAH tanısıyla takip edilen hastaların genel özelliklerini, sağkalım sürelerini, mortaliteyle ilişkili faktörleri ve hastalık alt grupları arasındaki farklılıkları saptayabilmektir.

Materyal ve Metod: Poliklinik dosyalarından demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, ek hastalıkları, aldıkları tedaviler, solunum fonksiyon testleri, ekokardiyografi bulguları, 6 dakika yürüme testleri (6DYT), arter kan gazı sonuçları, radyolojik bulguları, sağkalım süreleri kaydedildi. Hastaların sağkalım süreleri ve mortaliteyle ilişkili parametreler değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 44 idiopatik pulmoner fibrozis (İPF), 34 skleroderma ve 26 romatoid artrit (RA) akciğer tutulumu olan 104 hasta alındı. İPF, skleroderma ve RA hastalarında mortalite oranları benzerdi. İPF hastalarında median sağkalım süresi skleroderma ve RA hastalarına göre daha kısaydı (İPF'de 35.1 ± 22.4 ay, sklerodermada 61.1 ± 27.9 ay, RA'da 60.0 ± 52.1 ay; p= 0.001, p= 0.016)). İPF, skleroderma ve RA hastalarında mortalite oranları benzerdi. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde mortalite, > 60 yaş (24/64 vs. 5/40, p= 0.007), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (5/7 vs. 24/97, p= 0.017), reflü (7/13 vs. 22/91 p= 0.043), olağan interstisyel pnömoni paterni (11/48 vs. 18/56, p= 0.054), başvuruda düşük PaO2 (< 60 mmHg) (6/8 vs. 8/32, p= 0.014), 6DYT'de desatürasyon  (13/28 vs. 1/18, p= 0.003), birinci yılda anlamlı DLCO kaybı (6/10 vs. 4/33, p= 0.023) olanlarda daha fazla idi.  Altı dakika yürüme mesafesi (6DYM) ve KOAH varlığı mortaliteyi bağımsız etkileyen faktörler olarak saptandı (p= 0.013, p= 0.02). Alt grup analizinde 6DYM; İPF, skleroderma ve RA için mortaliteyi etkileyen tek bağımsız parametre olarak bulundu.

Sonuç: KOAH varlığı ve 6DYM DPAH'da mortaliteyi bağımsız etkileyen faktörlerdir. İPF, skleroderma ve RA için 6DYM mortaliteyi etkileyen tek bağımsız parametredir.

Anahtar kelimeler: İdiyopatik pulmoner fibrozis, mortalite, romatoid artrit, skleroderma

SUMMARY

Investigation of parameters related to prognosis in diffuse parenchymal lung diseases prognosis in interstitial lung diseases

Introduction: Parameters related to prognosis in diffuse parenchymal lung disease (DPLD) have a decisive influence on treatment and follow-up processes. We aimed to define baseline characteristics and factors that effect the mortality of the group of patients with DPLD and to determine distinctions between subgroups.

Materials and Methods: Demographic characteristics, complaints, comorbidity, treatment, pulmonary function tests, echocardiographic findings, six minute walking test (6MWT), arterial blood gases analysis, radiological findings and survival time were collected from outpatient clinics database. Patients' survival time and mortality-related parameters were evaluated.

Results: This study consisted of 104 patients. Forty-four of them idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), 34 scleroderma and 26 rheumatoid arthiritis (RA) with lung involvement. Mortality rates were similar for the groups but median survival was shorter in patients with IPF than scleroderma and RA  (IPF: 35.1 ± 22.4 months, scleroderma: 61.1 ± 27.9 months, RA: 60.0 ± 52.1 months; p= 0.001, p= 0.016 respectively).  Mortality was higher in patients who are > 60 years old (24/64 vs. 5/40, p= 0.007), had chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (5/7 vs. 24/97, p= 0.017), gastroesophageal reflux (7/13 vs. 22/91 p= 0.043) and usual interstitial pattern (11/48 vs. 18/56, p= 0.054), low PaO2 (< 60 mmHg) at admission (6/8 vs. 8/32, p= 0.014), desaturation on 6MWT  (13/28 vs. 1/18, p= 0.003), high reduction of DLCO/year (6/10 vs. 4/33, p= 0.023).  COPD and 6 minute walking distance (6MWD) were found as independently related factors for mortality (p= 0.013, p= 0.02) for whole group.

Conclusion: As a result, 6MWD and COPD were found as independently related factors for mortality for all patients. In subgroup analysis for IPF, scleroderma, and RA; 6MWD is only independent factor for mortality.

Key words: Idiopathic pulmonary fibrosis, mortality, rheumatoid arthritis, scleroderma

Geliş Tarihi/Received: 10.07.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14.08.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Züleyha BİNGÖL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İstanbul - Türkiye

e-mail: kayazuleyha@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır