Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10438

Eroin inhalasyonuna bağlı akut eozinofilik pnömoni

Damla EYÜPOĞLU1, Ebru ORTAÇ ERSOY2, Kazım ROLLAS1, Arzu TOPELİ1


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye

2 Intensive Care Unit, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

ÖZET

Eroin inhalasyonuna bağlı akut eozinofilik pnömoni

Eroin inhalasyonu (ejderha avı), eroinin ince bir folyo üzerinde alevde ısıtılarak solunması methodudur. Bu durum hem eroin yüksek dozunun indirekt etkileri hem de direkt pulmoner toksisite ile ilişkilidir. Olgumuzda, iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde izlediğimiz eroin inhalasyonuna sekonder ekut eozinofilik pnömoni olgusunu tanımladık. Olgumuzdaki kadın hasta; ateş, öksürük, dispne ve plöretik göğüs ağrısı ile başvurdu. Akciğer radyografisinde, bilateral infiltrasyonlar mevcuttu. Bronkoalveoler lavaj sıvısında eozinofili hakim olan hastaya akut eozinofilik pnömoni tanısı konuldu. Eroin maruziyetinin kesilmesi ve kortikosteroid tedavi sonrasında hızlı şekilde remisyona giren hasta yatışının dördüncü gününde taburcu edildi.

Anahtar kelimeler: Eozinofilik pnömoni, eroin, opyoid kullanımı, dispne

SUMMARY

Acute eosinophilic pneumonia secondary to heroin inhalation

Smoking heroin (chasing the dragon), is a method of inhaling heroin via heating the drug on a tin-foil above a flame. It also has been associated both with the indirect effects of heroin overdose and with direct pulmonary toxicity. We describe a case of acute eosinophilic pneumonia secondary to heroin inhalation in our medical intensive care unit. She presented with fever, cough, dyspnea and pleuritic chest pain. Chest radiograph showed bilateral infiltrations. Examination of bronchoalveolar lavage fluid revealed significant eosinophilia. She was diagnosed with acute eosinophilic pneumonia. After heroin abstinence and corticosteroid therapy, remission was achieved rapidly and the patient was discharge on the fourth day of her hospital stay.

Key words: Eosinophilic pneumonia, heroin, chasing dragon, opiate abuse, dyspnea

Geliş Tarihi/Received: 25.10.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30.11.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Yoğun Bakım Ünitesi,

Ankara, Türkiye

e-mail: ebru.ortac@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır