Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.50748

Türk Toraks Derneği ulusal spirometri ve laboratuvar standartları

Gaye ULUBAY1, Nurdan KÖKTÜRK2, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI3, Elif ŞEN4, Fatma ÇİFTCİ4, Tunçalp DEMİR5, Öznur YILDIZ4, Bilun GEMİCİOĞLU5, Sevgi SARYAL4


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University,   Ankara, Turkey

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University,   Ankara, Turkey

5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

5 Department of Chest Diseases, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Türk Toraks Derneği ulusal spirometri ve laboratuvar standartları

Solunum fonksiyon testlerinin (SFT) uygulanma kalitesi verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini etkilemesi nedeni ile büyük önem taşır. 2013 yılında yayınlanan "Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışması" ülkemizde ikinci basamak sağlık kurumlarında yapılan SFT'lerin sadece %22.6'sının kriterlere uygun olduğunu göstermiştir. Bu sonuç ülkemizdeki spirometre uygulamalarında yaşanan standardizasyon sorununu ortaya koymaktadır. Günümüzde spirometre ölçümlerinin uygulama ve yorumlama nitelik güvencesi "American Thoracic Society(ATS)/European Respiratory Society (ERS)"  standartları ile belirlenmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok laboratuvar bu standartları kullanmaktadır. Ancak günümüze dek ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenmiş ulusal laboratuvar standartları henüz tanımlanmamıştır. Bu rapor, ülkemizde en yaygın kullanılan solunum fonksiyon testi yöntemi olan spirometrenin en uygun koşullarda yapılmasını sağlamak ve laboratuvar içi-laboratuvarlar arası farklılıkları, hataları en aza indirgemek ve standardize edebilmek amacı ile hazırlanmıştır. Raporda laboratuvar koşulları, cihaz ve teknisyen özellikleri, test uygulanışı ve test kalitesinin değerlendirilmesi, infeksiyon kontrolü ve referans değerlere yönelik standartlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Spirometre, laboratuvarlar, kılavuz

SUMMARY

Turkish Thoracic Society national spirometry and laboratory standards

The application quality of pulmonary function tests (PFT) carries high importance since it affects the quality of health services. "Chronic Diseases and Risk Factors in Turkey Study," which was published in 2013 showed that only 22.6% of PFTs performed in the secondary care institutions in our country were compatible with the standards. This finding reveals the standardization problem in spirometry applications in our country.  Currently, the criteria for the application and evaluation of spirometer measurements were defined by American and European Respiratory Societies standards. Several laboratories use these standards in our country as in the world. But, national laboratory standards that are suitable for the conditions in our country have not been defined yet. This report was prepared to ensure the application of spirometry in optimal conditions, to minimize intra-laboratory and inter-laboratory differences and mistakes, and to standardize in our country. In this report, we focused on the standards concerning laboratory conditions, equipment, and technician specifications, test application, evaluation of test quality, infection control, and reference values.

Key words: Spirometry,  laboratories, guideline

Geliş Tarihi/Received: 20.02.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27.02.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Gaye ULUBAY

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

e-mail: gayeulubay@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır