Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.27881

Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler

Umut Sabri KASAPOĞLU1, Sinem GÜNGÖR2, Sibel ARINÇ2, Murat YALÇINSOY3, Aysun MISIRLIOĞLU4,
Özlem Makbule AKBAY2


1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Division of Intensive Care, Depatment of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

2 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Malatya, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Inonu University Turgut Ozal Medicine Center, Malatya, Turkey

4 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

4 Clinic of Chest Surgery, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler

Giriş: Tüm kanserlerin yaklaşık %50'si ve kanser ölümlerinin %70'i 65 yaş ve üzerindeki olgularda gerçekleşmektedir. Bu sebeple yaşlı olgularda kanser tanı, tedavi ve takibi önem kazanmaktadır. Seksen yaş ve üzeri akciğer kanseri olgularında yaş mortalite ilişkisini gösteren sınırlı sayıda araştırma mevcut olması nedeniyle bu olguların tanı ve tedavi aşamalarında sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda 80 yaş ve üzeri akciğer kanserli olgularda sağkalımı etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Retrospektif kohort çalışması olarak düzenlenen bu çalışmada Ocak 2010 ve Aralık 2013 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde histopatolojik olarak primer akciğer kanseri tanısı alan 80 yaş ve üzerindeki 100 olgu çalışmaya alındı.

Bulgular: Çalışmada olguların %70'i erkek, %30'u kadındı. Ortanca yaş 83 ± 2.91 (80-92) yıl idi. Başvuru sırasında olguların %71'inde komorbid bir hastalık bulunurken; %29'unda olgunun herhangi bir ek hastalığı yoktu. Nefes darlığı (%56), öksürük (%50) ve göğüs ağrısı (%41) en sık saptanan semptomlardı. Histopatolojik olarak olguların %41'inde adenokarsinom, %40'ında skuamöz hücreli karsinom tanısı konulmuştur. Ortanca sağkalım süresi 2.73 ay ( %95 GA 0.96-4.49) ve bir yıllık sağkalım oranı %17 olarak bulundu. Sigara içme hikayesi olan olguların yaşam süresi sigara içmeyen olgulara göre daha kısa olarak bulundu (p= 0.013). İleri evre hastalığı olan ve performans skoru 3-4 olan olguların yaşam sürelerinin kısa olduğu saptanmıştır (p= 0.006, p< 0.001). Semptomatik tedavi verilen olguların yaşam süresinin opere edilen ve kemoradyoterapi verilen olgulara göre daha kısa idi (p< 0.001).

Sonuç: Seksen yaş ve üzerindeki akciğer kanserli olgularda komobiditelere rağmen cerrahi ve/veya kemoradyoterapi alan olguların yaşam süreleri daha uzundur. Bu olgularda tedavi kararı verilirken öncelikle hastanın performans durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, prognoz, yaşlı, sağkalım, kemoterapi

SUMMARY

Lung carcinoma patients aged eighty years over and prognostic factors affecting survival

Introduction: Almost 50% of all cancers and 70% of cancer deaths occur in cases aged 65 years and more. Thus diagnosis, treatment and follow up in old cases gain importance. Since there a limited number of study that show age-mortality relation in lung cancer cases aged 80 years and over, issues may arise in diagnosis and treatment process of these cases. In this study, we aimed to evaluate general characteristics of lung cancer cases aged 80 years or over and factors that affect survey.

Materials and Methods: Between 2010 and 2013, the retrospective cohort study was done in Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital and 100 cases of lung carcinoma were examined.

Results: In the study, 70% of the cases were male and 30% were female. Median age was 83 ± 2.91 (80-92) years. 71% of the cases were found to be suffering from a comorbid disease; 29% did not have any comorbid disease. Dyspnea (56%), cough (50%) and chest pain (41%) were the most frequent symptoms. Histopathologically, 41% of the patients diagnosed with adenocarcinoma and 40% were diagnosed with squamous cell carcinoma. Median survival time was 2.73 months (%95 CI 0.96-4.49) and 1-year survival rate was 17%. Length of time of the cases with smoking history was found shorter than of cases without smoking history (p= 0.013). Life expectancy of the cases with advanced disease and performance score of 3-4 was detected to be short (p= 0.006, p< 0.001). Compared to the cases who operated on and had chemoradiotherapy, length of life who had symptomatic treatment was shorter (p< 0.001).

Conclusion: Despite the comorbidity in lung cancer cases aged 80 years and over, life expectancy of the cases who had surgical and/or chemoradiotherapy treatment is longer. While deciding on treatment methods on these cases, patient's performance must be taken into consideration.

Key words: Lung cancer, elderly, prognosis, survival, chemotheraphy

Geliş Tarihi/Received: 10.07.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10.04.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Umut Sabri KASAPOĞLU

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

e-mail: umutkasapoglu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır