Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.53804

Türkiye kronik hava yolu hastalıkları önleme ve kontrol programı (GARD Türkiye)
birinci basamakta çalışan hekim eğitimi bilgi değerlendirme sonuçları

Ferda ÖNER ERKEKOL1, Nurdan KÖKTÜRK2, Dilşad MUNGAN3, Cansın SAÇKESEN4, Zeynep Pınar ÖNEN3,
Seçil ÖZKAN5, Arzu BALKAN6, Pınar ERGÜN7, Can Naci KOCABAŞ8, Nur BARAN AKSAKAL5, Banu EKİCİ9,
Zübeyde ÖZKAN ALTUNAY9, Bilun GEMİCİOĞLU10, Arzu YORGANCIOĞLU11


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Allergy and Immunology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Division of Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

4 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 Division of Pediatric Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Koc University, Istanbul, Turkey

5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

6 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey

7 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

7 Clinic of Chest Diseases, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

8 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Muğla, Türkiye

8 Division of Pediatric Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey

9 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kronik Hastalıklar Bölümü, Ankara, Türkiye

9 Public Health Institution of Turkey, Department of Choronic Diseases, Ankara, Turkey

10 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

10 Department of Chest Diseases, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

11 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

11 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

ÖZET

Türkiye kronik hava yolu hastalıkları önleme ve kontrol programı (gard türkiye) birinci basamakta çalışan hekim eğitimi bilgi değerlendirme sonuçları

Giriş: Kronik solunum yolu hastalıkları, tüm dünyada sağlık sisteminin önemli bir boyutunu oluşturur ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin en fazla kullanıldığı hastalıklar grubundadır. Bu nedenle, birinci basamakta hizmet sunan hekimlerin astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) konusundaki bilgilerinin sorgulanması ve artırılmasına yönelik çalışılması önemli hale gelmiştir.  Bu çalışma, "Global Alliance Against Choronic Respiratory Diseases(GARD)" Türkiye Eylem Planı dahilinde birinci basamak hekimlerinin astım ve KOAH ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmek ve verilen yüz yüze eğitime bağlı bilgi düzeyi değişimini saptamaya yönelik planlanmıştır.

Materyal ve Metod: Birinci basamak hekimlerine astım ve KOAH için yüz yüze eğitim desteği verildi. Bu eğitimler esnasında astım ve KOAH için ayrı ayrı, eğitim öncesi ve sonrasında 25 soruluk bilgi değerlendirme testleri yapıldı. Ön test ve son test doğru bilinirlik yüzdeleri karşılaştırılarak eğitimin bilgi düzeylerine katkısı araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 11 ilden; astım için 1817, KOAH için 1788 doktor katıldı. Eğitim öncesinde astım için %75 ve üzeri doğrulukla bilinen soru sayısı yalnızca dörttü. Buna karşılık 15 soruda doğru bilinirlik oranı %50'nin altındaydı. Tüm test için ön testte, ortalama doğru bilinirlik oranı %45.8'di. Eğitim sonrasında ise ortalama doğru bilinirlik oranı %69.6'ya yükseldi. Eğitim öncesinde, KOAH için, hiçbir sorunun doğru bilinirlik oranı %75 ve üzeri değildi. Buna karşılık 19 soruda doğru bilinirlik oranı %50'nin altındaydı. Tüm test için ortalama doğru bilinirlik oranı %42.0'dı. Eğitim sonrasında ortalama doğru bilinirlik oranı %71.3'e yükselmişti.

Sonuç: Ülkemizde astım ve KOAH konusunda birinci basamaktaki bilgi düzeyinin artırılması gerekliliği ve verilen kısa süreli eğitimle en azından erken dönem için bu artışın sağlanabileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Astım, KOAH, eğitim, birinci basamak

SUMMARY

Assessing the knowledge in primary health care following an educational course structured in the context of gard chronic airway diseases national control program

Introduction: Chronic obstructive pulmonary diseases are common causes of disease in the community and account for considerable percent of the caseload in primary health care facilities. For this reason, it is important to question and improve the knowledge of primary health  care physicians. This study is designed to assess the level of knowledge for bronchial asthma and COPD of the primary healthcare physicians, both before and immediately after an educational course structured in the context of GARD Chronic Airway Diseases National Control Program.

Materials and Methods: The participating physicians attended an intensive educational course on asthma and COPD. Twenty five item questionnaires for asthma and COPD were administered to the participants both before and immediately after the end of the course. Contribution of education to the level of knowledge was investigated by comparing the percentages of the correct answers in the pre-and post-test.

Results: From 11 different cities, 1817 and 1788 primary health care physician were attended to the asthma and COPD educations, respectively. The accuracy rate of ≥ 75% was obtained from only 4 questions in pre-test asthma questionnaire. On the contrary, in 15 questions the accuracy rate was < 50%. The mean accuracy rate for the whole asthma test was 45.8%, and this rate raised to 69.6% after education course. The accuracy rate of ≥ 75% could not be obtained from any of the questions in pre-test COPD questionnaire. On the contrary, in 19 questions the accuracy rate was < 50%. The mean accuracy rate for the whole asthma test was 42.0%, and this rate raised to 71.3% after education course.

Conclusion: It has been shown that, in primary care settings,  the level of knowledge in asthma and COPD should be enhanced and that this increase can be achieved with an education course.

Key words: Asthma, COPD, education, primary healthcare

Geliş Tarihi/Received: 02.03.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31.05.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ferda ÖNER ERKEKOL

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Allerji ve İmmünoloji Kliniği,

Ankara - TURKEY

e-mail: onerferda@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır