Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.27626

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenme olgularında
başvuru nötrofil lenfosit oranı ile prognoz arasındaki ilişki

Shaghayegh RAHIMIRAD1, Mohammad Reza GHAFFARY1, Mohammad Hossein RAHIMIRAD1, Farid RASHIDI1


1 Department of Respiratory Medicine, Tuberculosis and Lung Research Center, Tabriz University of Medical Sciences,

Tabriz, Iran

1 Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Tüberküloz ve Akciğer Araştırma Merkezi, Solunum Anabilim Dalı, Tebriz, İran

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenme olgularında başvuru nötrofil lenfosit oranı ile prognoz arasındaki ilişki

Giriş: Nötrofil lenfosit (NLO), hesaplanmış nötrofil lenfosit (h-NLO), platelet lenfosit (PLO) ve lenfosit monosit (LMO) oranlarının çeşitli hastalıklarda prognoz tahmininde önemli olduğu gösterilmiştir. Bildiğimiz kadarı ile bu oranların kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesi olgularında incelendiği çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bu parametrelerin KOAH alevlenme nedeni ile hastanede yatan olguların hastane yatış mortalitesini tahminindeki faydasını araştırmaktır. 

Hastalar ve Metod: Bu çalışma İran'daki Tebriz ve Urmia şehirlerindeki iki hastanede yapılan retrospektif bir çalışmadır. KOAH alevlenme tanılı olguları başvuru hemogram sonuçlarından NLO, PLO, LMO ve h-NLO hesaplandı. Hastanede yatarken ölen ve şifa ile taburcu olan olguların sonuçları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Toplam 315 olgunun 70 (%22.2)'i hastanede öldü. Kalan 245 (%77.8) olgu şifa ile taburcu edildi. NLO ≥ 4 olanlarda NLO < 4 olanlara göre mortalite daha yüksekti (%24'e karşın %9.5 p< 0.001). Multivariate analizlere göre NLO (p= 0.001) hastane mortalitesinin bağımsız göstergelerinden birisiydi.  NLO hem univariate (OR= 3.80) hem multivariate (OR= 3.50) analizlerde en yüksek odds ratioya (OR) sahipti. NLO için eğri altında kalan alan (ROC) 0.72 (%95 CI: 0.62-0.81; p< 0.001) idi. PLO ve LMO ile hastane mortalitesi arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: İlk kez bu çalışmada KOAH alevlenme ile başvuran hastalarda hastane mortalitesi ile NLO arasında istatistiksel anlamlı ilişki olduğu gösterildi.

Anahtar kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hastanede yatış mortalitesi, KOAH alevlenme, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı

SUMMARY

Association between admission neutrophil to lymphocyte ratio and outcomes in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

Introduction: The prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), derived-neutrophil-to-lymphocyte ratio (d-NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) have been shown in many diseases. To the best of our knowledge, there is no published report evaluation of those parameters in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD). The aims of this study are to evaluate the parameters in predicting in-hospital mortality in patients with AECOPD.

Materials and Methods: This is a retrospective study in two referral hospitals in Tabriz and Urmia, Iran. NLRs, PLR, LMR, and d-NLR were calculated from the admission day complete blood count of patients with AECOPD. Comparison was made between patients who died in hospital and those discharged alive.

Results: Of 315 patients, 70 (22.2%) died in the hospital and 245 (77.8%) were discharged alive. The mortality rate was higher in patients with NLR ≥ 4 than with NLR < 4 (24% vs. 9.5% p value < 0.001). Multivariate analysis revealed NLR (p= 0.001) were independently associated with in-hospital mortality. NLR had the highest odds ratio for death both in univariate (OR= 3.80) and multivariate (OR= 3.50) analyses. The area under the receiver-operating characteristic curve for NLR in predicting in-hospital death was 0.72 (95% CI: 0.62-0.81; p< 0.001). PLR and LMR did not show significant relation to in-hospital death in AECOPD.

Conclusion: This study shows for the first time that higher NLR is positively associated with in-hospital mortality in AECOPD.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, hospital mortality, acute exacerbation chronic obstructive pulmonary disease, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio

Geliş Tarihi/Received: 21.01.2016 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31.03.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Mohammad Hossein RAHIMIRAD

Bronchoscopy Unite,

Imam Reza Hospital,

TABRIZ - IRAN

e-mail: rahimirad@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır