Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.48618

Sigara içme durumlarına göre öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerinin ve
yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi:
Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinden kesitsel bir çalışma

Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN1, Özgür ÖNAL2, Deniz SAY ŞAHİN3, Sonnur YAZICI4, Yalçın KANBAY5


1 Clinic of Chest Diseases, Hopa State Hospital, Artvin, Turkey

1 Hopa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Artvin, Türkiye

2 Society Health Center, Burdur Public Health Directorate, Burdur, Turkey

2 Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Burdur, Türkiye

3 Department of Individual and Community Problems, Faculty of Economic and Administrative Sciences,

Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı,

Burdur, Turkey

4 Health Services Directorate, Hopa State Hospital, Artvin, Turkey

4 Hopa Devlet Hastanesi, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Artvin, Türkiye

5 Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Artvin Coruh University, Artvin, Turkey

5 Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, Artvin, Türkiye

ÖZET

Sigara içme durumlarına göre öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi: Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinden kesitsel bir çalışma

Giriş: Sigara ile ilişkili sağlık sorunları özellikle uzun süreli kullanımından sonra sık görülür ve dolayısıyla sigaranın kümülatif yan etkileri genç yaşlarda pek görülmez. Bu nedenle, sigaranın o andaki yan etkilerini değerlendirmede yaşam kalitesi temel bir kriter haline gelmiştir. Bu çalışmamızda amaçlarımız öğretmenlerin sigara içmelerini etkileyen faktörleri değerlendirmek ve sigara içme durumlarına göre yaşam kalitelerini kıyaslamaktır.

Materyal ve Metod: Bu kesitsel çalışma 1 Mart 2015 ila 30 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı ve Hopa'da bulunan bütün devlet okullarındaki öğretmenler çalışmaya dahil edildi. Sosyodemografik veri formu ve WHOQOL-bref ölçeği kullanıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 20 kullanıldı. Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek için her bir alanının Cronbach alfa değerleri hesaplandı.

Bulgular: İstatistiksel analiz 327 kişinin verilerine uygulandı. Öğretmenlerin yaş ortalaması 34.2 ± 8.73 idi ve %50.2'si kadındı. Öğretmenlerin çoğu (%67.8) hiç sigara içmemişti, aktif içicilerin oranı %20.1 idi. Aktif içicilerin ortalama Fagerström skoru 4.1 ± 1.96 idi. Multinominal lojistik regresyon analizi erkek cinsiyet ile aktif içicilik arasında pozitif ilişki olduğunu gösterdi (OR= 2.25;95% CI: 1.17-4.32; p< 0.05). Yaşam kalitesi algısı ve sağlık durumu algısı aktif içicilerin hiç içmeyenlere göre daha düşüktü (p< 0.05). Ancak, diğer yaşam kalitesi alanlarında sigara içme durumlarına veya bağımlılık durumlarına göre farklılık saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma öğretmenler arasında aktif sigara içiciliği oranında önceki yıllara göre bir düşüş olduğunu, ayrıca aktif içicilerin hiç içmeyenlere göre yaşam kalitelerini ve sağlık durumlarını daha kötü algıladıklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Sigara, yaşam kalitesi, yaşam kalitesi algısı, sağlık durumu algısı, öğretmenler

SUMMARY

Evaluation of school teachers' sociodemographic characteristics and quality of life according to their cigarette smoking status: a cross-sectional study from the eastern Black Sea region of Turkey

Introduction: Smoking related health disorders are particularly common after long-term cigarette use and accordingly cumulative side effects of smoking usually do not appear in younger individuals. Therefore, for evaluating the contemporary effects of smoking in healthy individuals quality of life has become a fundamental criterion. In this study our aims are evaluating factors affecting school teachers' smoking status and comparing quality of life them according to their cigarette smoking status.

Materials and Methods: This cross-sectional study, conducted between March 1 and June 30, 2015, included all government school teachers in Hopa. A sociodemographic data form and World Health Organisation Quality of Life-bref (WHOQL-bref) questionnaire were used. Statistical analysis was performed via SPSS 20. To evaluate the reliability of the WHOQOL-bref questionnaire, Cronbach's alpha co-efficiency was calculated for each domain separately.

Results: Statistical analysis was performed on 327 participants' data. The mean age of the teachers was 34.2 ± 8.73 and 50.2% of them were female. Most of the teachers were never smokers (67.8%) and current smokers' made up 20.1% of the population. Mean Fagerström score of current smokers was 4.1±1.96. Multinominal logistic regression analysis showed that there was a positive association between male gender and current smoking (OR= 2.25; 95% CI: 1.17-4.32; p< 0.05). Perception of quality of life and perception of health status scores were lower in the current smoker group as compared to never smokers (p< 0.05). However, other quality of life domains were not significantly different among smoking groups. Also, none of the quality of life domains differed significantly according to current smokers' nicotine dependence level.

Conclusion: This study reflected a decrease in current smoking prevalence among school teachers compared to previous years. Also, the perception of quality of life and perception of health status scores were lower in the current smoker group as compared to never smokers.

Key words: Cigarette smoking, quality of life, perception of quality of life, perception of health status, school teachers

Geliş Tarihi/Received: 10.10.2016 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13.02.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN

Hopa Devlet Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Polikliniği,

Hopa, ARTVİN - TURKEY

e-mail: cakmakcidilek@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır