Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10005

Germ hücreli tümörün endobronşiyal metastazı: İki olgu sunumu

Ayperi ÖZTÜRK1, Zafer AKTAŞ1, Aydın YILMAZ1


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji,

Ankara, Türkiye

1 Clinic of Interventional Pulmonology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

ÖZET

Germ hücreli tümörün endobronşiyal metastazı: İki olgu sunumu

Ekstratorasik malignitelerin akciğer metastazları sık görülmekle birlikte endobronşiyal metastazları (EBM) nadirdir. Özellikle meme, kolon ve renal karsinomların EBM'leri bilinmektedir. Ancak germ hücreli tümörlerin EBM'leri çok nadirdir. Otuz dokuz yaşında ve 27 yaşında iki erkek hasta hemoptizi ve dispne şikayetleri ile farklı zamanlarda hastanemize başvurdu. Her ikisinin de özgeçmişlerinde mikst germ hücreli tümör nedeniyle sol orşiektomi öyküleri (sırayla iki yıl ve bir yıl önce) mevcuttu. Akciğer grafilerinde ve toraks bilgisayarlı tomografilerinde ilk hastada sağ üst lob atelektazisi, ikinci hastada ise sağ total atelektaziyle uyumlu görünüm izlendi. Yapılan fiberoptik bronkoskopilerinde ilk olguda sağ üst lob girişini obstrükte eden, ikinci olguda ise sağ ana bronşu tama yakın tıkayan kanamalı EBL izlendi. Her iki olguya genel anestezi altında tanı ve tedavi amaçlı rijid bronkoskopi ile argon plazma koagülasyon ve mekanik rezeksiyon (debulking) uygulandı. İlk hastada parsiyel açıklık sağlanırken, ikinci hastada total atelektazi tamamen açıldı. Her iki olgunun biyopsileri immünhistokimyasal inceleme sonucu mikst germ hücreli tümörün EBM'si şeklinde rapor edildi. Germ hücreli tümörlerin EBM'si az görülmekte olup özellikle lobar ya da total atelektaziye neden olacak şekilde ortaya çıkması çok nadirdir. Bu olgular eşliğinde EBM'lerin primer akciğer malignitelerinden ayırt edilmesinin hem tedavi hem de prognoz açısından önemli olduğunu vurgulamak istedik.

Anahtar kelimeler: Girişimsel pulmonoloji, endobronşiyal metastaz, mix germ hücreli testis tümörü

SUMMARY

Endobronchial metastasis of mixed germ cell tumors: two cases

Lung metastases from extrapulmonary malignancies are common however endobronchial metastases (EBM) from nonpulmonary neoplasms are rare. A variety of extrathoracic tumors have a tendency to EBM especially breast, colon, and renal carcinomas are most frequent reported tumors however EBM of germ cell tumors are extremely rare. A 39-year-old and a 27-year-old male patient were admitted to our hospital with hemoptysis and dyspnea at different times. Both of them had a history of left orchiectomy due to mixed germ cell tumor two years and one year ago, respectively. On chest X-Ray and thorax computed tomography, first had a right upper lobe atelectasis and second had right total atelectasis. Fiberoptic bronchoscopy (FOB) performed and a vascularized endobronchial lesion (EBL) which tended to bleed was seen in the orifis of right upper lobe in the first case and right main bronchus was totally obstructed by EBL also in the second. Interventional bronchoscopy was performed via rigid bronchoscopy for biopsy and palliative treatment (argon plasma coagulation and debulking) in both two patients because of tendency to bleeding. A partial aperture was achieved at right upper lobe bronchus in the first case and total atelectasis resolved in the second case. Immunohistochemically, histopathological examinations of both patients biopsies confirmed EBM of mixed germ cell tumors. In conclusion, EBM of the germ cell tumors especially with total or partial atelectasis are extremely rare. We want to present  these cases to emphasize the importance of distinguishing EBM from primary lung carcinoma which treatment and survival could be different.

Key words: Interventional pulmonology, endobronchial metastasis, mixed germ cell tumors

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ayperi ÖZTÜRK

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Girişimsel Pulmonoloji Kliniği,

ANKARA -  TURKEY

e-mail: drayperi@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır