Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9411

Mantar allerjisi olan bir olgu; Kounis sendromuna neden olan yeni bir etyolojik ajan

Fatma Merve TEPETAM1, Bahadır DAĞDEVİREN2, İsmet BULUT1, Can Yücel KARABAY3, Safa BARIŞ4,
Elif AYDINER KARAKOÇ4


1 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Kliniği,

İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Immunology and Allergy, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

2 Medical Park Göztepe Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Cardiology, Medical Park Goztepe Hospital, Istanbul, Turkey

3 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

3 Clinic of Cardiology, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji ve Allerji Bilim dalı, İstanbul, Türkiye

4 Department of Pediatric Immunology and Allergy, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Mantar allerjisi olan bir olgu; Kounis sendromuna neden olan yeni bir etyolojik ajan

Kounis sendromu, anafilaktik reaksiyon bağlamında, akut miyokart infarktüsü (AMİ) olduğunda, her zaman akılda tutulması gereken, nadiren tanı konulan bir durumdur. Bizim rapor ettiğimiz olgu; 31 yaşında kadın hasta, mantar (Pleurotus Ostreatus) yedikten iki saat sonra bulantı, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı tarif ediyordu. EKG'de D1, AVL, prekordial V1-V4'e kadar uzanan ST segment elevasyonu vardı. Kan analizinde CK-MB ve troponin T düzeylerinde yükseklik mevcuttu. Laboratuvar kateterizasyonunda intrakoroner nitrat tedavisi sonrası elektrokardiyografik değişikliklerle beraber anjinanın tamamen kaybolması ve mantarla prick to prick testin pozitif çıkmasıyla Kounis tanısı konuldu. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu olgu Pleurotus Ostreatus allerjisi nedeniyle gelişen rapor edilmiş ilk tip 1 varyant Kounis sendromu olgusudur.

Anahtar kelimeler: Anafilaksi, koroner hipersensitivite bozukluğu, Kounis sendromu, mantar allerjisi, miyokart infarktüsü

SUMMARY

A patient with mushroom allergy; a new etiological agent of Kounis syndrome

Kounis syndrome (KS) is a rarely diagnosed condition which should always be kept in mind when an acute myocardial infarction (AMI) happens in the context of anaphylactic reactions. We report a case of a 31-year old female; 2 hours after the ingestion of the mushroom (Pleurotus ostreatus); she experienced nausea, stomachache, vomiting, dyspnea and chest pain. Electrocardiogram (ECG) showed an ST segment elevation in D1, AVL, precordial leads V1-V4. The blood analysis revealed high levels of CK-MB fraction and troponin T values. The diagnosis of Kounis syndrome was made in the catheterization laboratory via the complete resolution of angina, along with electrocardiographic changes that took place after intracoronary nitrate therapy and skin prick to prick test positivism with the mushroom. To the best of our knowledge, this is the first case of a type I variant of Kounis syndrome due to Pleurotus ostreatus allergy reported so far.

Key words: Anaphylaxis, coronary hypersensitivity disorder, kounis syndrome, mushroom allergy, myocardial ischaemia/infarction.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Fatma Merve TEPETAM

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İmmünoloji ve Allerji Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: fatmamervealan@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır