Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.26564

Türkiye'de birinci basamak hekimlerinde astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi

Refika ERSU1, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ2, Füsun YILDIZ3, Nurdan KÖKTÜRK4, Dilşad MUNGAN5, Banu EKİNCİ6,
Bilun GEMİCİOĞLU7, Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU8


1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Division of Pediatric Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye

2 Division of Pediatric Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

6 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kronik Hastalıklar Bölümü, Ankara, Türkiye

6 Division of Chronic Diseases, Public Health Agency of Turkey, Ankara, Turkey

7 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

8 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

8 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa Turkey

ÖZET

Türkiye'de birinci basamak hekimlerinde astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi

Giriş: Kronik solunum yolu hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Ancak bu hastalıkların risk faktörleri, bulguları, tanı ve tedavisi konusunda hasta ve hasta yakınları gibi sağlık çalışanlarının da bilgilerinin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kontrol Programı çerçevesinde birinci basamak hekimlerinde astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) farkındalığı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamakta hizmet gören 680 hekim alındı. Örneklem seçimi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlendi. Hazırlanan anket soruları hekimler tarafından bilgisayar üzerinden yanıtlandı.

Bulgular: Astımın fizyolojik ve patolojik bulguları sorulduğunda hekimlerin yaklaşık %84'ü hava yolu obstrüksiyonu bulguları olduğunu belirttiler. Klinik bulgu olarak en sık göğüste sıkışma hissi (%78.8) bildirilirken, fizik muayene bulgusu olarak en çok inspiratuar ronküs belirtildi (%42.3). Astım tanısı ve ağırlığının saptanmasında hekimlerin %49.8'i solunum fonksiyon testlerinde bozulma ve  %24.2 fizik muayene bulgularının önemli olduğunu düşünmekteydi. Tedavi soruları incelendiğinde %87.6‘sı inhaler tedavinin kullanılması gerektiğini bildirdi. KOAH tanımına; bronşektazi + kronik bronşit; %9.1, kronik bronşit + amfizem; %61.6, kronik bronşit + astım; %22.2, astım +   amfizem; %7.1 yanıtı alındı. Sigaranın risk faktörü olmadığını %1.2 hekim düşünmekteydi. Tanı için %83 oranında solunum fonksiyon testleri önerildi. Astım-KOAH ayırıcı tanısına hekimlerin büyük bir kısmı doğru yanıt verdi. KOAH tedavisinde ilk seçilecek ilaç olarak %72.5 oranında bronkodilatatör yanıtı alındı.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmaya göre ülkemizde önemli mortalite ve morbidite nedeni olan, iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açan astım ve KOAH konusunda aile hekimlerinin bilgileri yeterli değildir.  İş gücü ve ekonomik kayıplara da yol açan bu hastalıklar ile ilgili sağlık personelinin eğitilmesi, tedavi başarı oranlarının artırılması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: KOAH, astım, hekim farkındalık

SUMMARY

Evaluation of asthma and COPD awareness in primary care doctors in Turkey

Introduction: Chronic pulmonary diseases cause significant morbidity and mortality. However awareness about the risk factors, symptoms, diagnosis and traetment of these disorders is low among patients and health care providers. Our aim was to evaluate the awareness of asthma and chronic obstructive pulmonary disease among primary care doctors. This study was performed by the national Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases programme.

Material and Methods: Primary care doctors employed by the Ministry of Healthy were included to the study. Turkish Statistical Institute randomly selected 680 doctors. Questionnaires evaluating the awareness of asthma and COPD which were developed by the Turkish Thoracic Society COPD and asthma assemblies were completed online by these doctors .

Results: 84% of the doctors described asthma as airway obstruction. Dyspnea was reported as the most common symptom of asthma (78.8%) and inspiratory rhonci was reported as the most common physical exam finding (42.3%). Around 50% of doctors thought impairment of pulmonary function tests (PFT) was important for diagnosis and evaluation of severity of asthma while 24.2% thought physical exam was more important. When treatment options were evaluated 87.6% chose inhaled treatment for asthma.  COPD was described as bronchiectasis and chronic bronchitis by 9.1%, chronic bronchitis and emphysema by 61.6%, chronic bronchitis and asthma by 22.2% and asthma and emphysema by 7.1%. 1.2% of the doctors did not consider cigarette smoking as a risk factor for COPD. PFT was recommended for diagnosis by 83%. Most correctly differentiated asthma and COPD. Bronchodilators were the first choice for COPD by 72.5%.

Conclusion: Awareness is low for asthma and COPD among primary care doctors. Awareness should be raised among health care professionals for these diseases with high economical burden to improve outcome.

Key words: COPD, asthma, awareness

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: arzuyo@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır