Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10905

Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin (K-TBİA) tanısal değeri:
219 hastada 363 işlemin deneyimi

Özge ÖZTÜRK1, Abdulsamet SANDAL1, Sevilay KARAHAN2, Berrin ER1, Sevgen ÖNDER3, Deniz KÖKSAL1,
Emin MADEN1, Salih EMRİ1


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

ÖZET

Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin (K-TBİA) tanısal değeri: 219 hastada 363 işlemin deneyimi

Giriş: Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisi (K-TBİA), mediyastinal/hiler lenf nodlarının (LN) değerlendirmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada bir üniversite kliniğinde yapılan K-TBİA'ların tanısal değeri ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Metod: Çalışmada 219 hastaya yapılan ardışık 363 K-TBİA işlemi retrospektif olarak incelendi. Tanısal başarının lokalizasyon, en kısa çap, SUVmaks değeri ve örneklenen istasyon sayısı ile ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: İki yüz elli yedi (%71) LN'de işlem tanısaldı. En sık tanılar malignite (n= 109, %30) ve granülomatöz inflamasyondu (n= 68, %18.7). En az bir tanısal sitoloji sonucu olan hasta oranı %77 (n= 168) idi. Örneklenen lenf nodlarının sayısı (p= 0.033) ve çapı (p< 0.001) arttıkça tanısal başarı anlamlı şekilde artmaktaydı. Lenf nodu çapı 11.5 mm ve üzerinde olduğunda tanısal duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %83.3, %43.2, %79.6 ve %49.3 bulundu. Tanısal başarı ve SUVmaks arasında sınırda anlamlı istatistiksel ilişki mevcuttu (p= 0.05, cut-off= 4.8). En yüksek tanı başarısı subkarinal lenf nodunda elde edildi (%77.4). Hiçbir majör komplikasyon saptanmadı.

Sonuç: K-TBİA'nın tanısal başarısı %71 olarak bulundu. En az bir tanısal sitoloji sonucu olarak tanı alan hasta yüzdesi %77 idi. En sık konan tanılar malignite ve granülomatöz inflamasyondu. Örneklenen LN sayısı, LN çapı ve SUVmaks değeri arttıkça K-TBİA tanı başarısı artmaktaydı. K-TBİA güvenli bir tanısal yöntemdir.

Anahtar kelimeler: K-TBİA, mediyasten, lenf nodu, malignansi, granülomatöz inflamasyon

SUMMARY

Diagnostic yield of conventional transbronchial needle aspiration biopsy (C-TBNA) without an on-site cytopathologist: Experience of 363 procedures in 219 patients

Introduction: Conventional transbronchial needle aspiration biopsy (C-TBNA) is a technique in evaluating mediastinal/hilar lymph nodes (LN). We aimed to investigate diagnostic yield (DY) and safety of C-TBNAs performed in a single university clinic.

Patients and Methods: We retrospectively reviewed 363 consecutive C-TBNA procedures in 219 patients. The DY and its relationship with location, shortest diameter, SUVmax of LN, and number of sampled stations were evaluated.

Results: Procedures were diagnostic in 257 (71%) LNs. The most common diagnoses were malignancy (n= 109.30%) and granulomatous inflammation (n= 68, 18.7%).The ratio of patients with at least one diagnostic cytology result was 77% (n= 168). DY was significantly increased with the increased number of sampled LNs (p= 0.033) and larger LN diameter (p< 0.001). Sensitivity, specificity, positive, and negative predictive values were 83.3%, 43.2%, 79.6%, and 49.3% respectively for cut-off LN diameter of 11.5 mm. There was nearly a significant relationship between DY and SUVmax (p= 0.05, cut-off= 4.8). The highest DY was in subcarinal LN (77.4%). No major complications were recorded.

Conclusion: The DY of C-TBNA was 71%. The ratio of the patients with at least one diagnostic cytology result was 77%. The most common diagnoses were malignancy and granulomatous inflammation. The DY of C-TBNA was increased with the increased number of sampled LNs, larger LN diameter, and increased SUVmax. C-TBNA is a safe procedure.

Key words: C-TBNA, mediastinum, lymph nodes, malignancy, granulomatous inflammation

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Abdulsamet SANDAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: asandal@hotmail.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır