Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10916

Ankara ili diş teknisyenlerinde pnömokonyozlu olgularda hastalığın
radyolojik yaygınlığı ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki

Dilek ERGÜN1, Recai ERGÜN2, Ender EVCİK3, Türkan NADİR ÖZİŞ1, İbrahim AKKURT4


1 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Ankara Occupational Diseases Hospital, Ankara, Turkey

2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

3 Clinic of Radiology, Ankara Occupational Diseases Hospital, Ankara, Turkey

4 Özel Akay Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases and Occupational Diseases, Special Akay Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Ankara ili diş teknisyenlerinde pnömokonyozlu olgularda hastalığın radyolojik yaygınlığı ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki

Giriş: Diş teknisyenlerinde tozun neden olduğu parankimal değişiklikler pulmoner fonksiyonları etkiler. Diş teknisyenlerinde pulmoner tutulumun derecesini gösteren radyolojik skorlar (Akciğer grafiği/YRBT) ile fonksiyonel bulguların etkilenme derecesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Materyal ve Metod: 440 diş teknisyeni akciğer grafiği, solunum fonksiyon testleri, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile değerlendirildi. Radyolojik görüntülerdeki pulmoner tutulum derecesi; opasitelerin yoğunluğu, amfizem, buzlu cam, bal peteği, plevral anormalliklerin genişliği temel alınarak kategorize edildi.

Bulgular: Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 34.7 ± 8.5 idi ve ortalama çalışma süresi 16.5 ± 7.9 yıl idi. Diş teknisyeni pnömokonyozu (DTP) prevalansı %11.1 idi. YRBT'de en yaygın opasite %89.7 ile round opasite idi. Büyük opasite oranı ise %14.3 idi. ILO (International Labor Organization) skoru ve YRBT skoru arasında pozitif korelasyon vardı. ILO ve YRBT skorları ile tüm pulmoner foksiyon testleri (FEV1/FVC dışında) arasında negatif korelasyon saptanırken, yaş, total maruziyet süresi, sigara, işe başlama yaşı arasında bir ilişki saptanmadı. Multiple regresyon analizinde; pulmoner tutulumun derecesi (YRBT skor) fonksiyonel bozukluğun bağımsız belirleyicisi olmuştur. Pulmoner tutulumun derecesini en iyi yansıtan fonksiyonel parametre ise %FEV1 idi.

Sonuç: Biz diş teknisyenlerinde miks toz maruziyeti ile ilişkili fonksiyonel bozuklukların gösterilmesinde radyolojik ve fonksiyonel ölçümlerin birlikte kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Pnömokonyoz, diş teknisyeni, mesleki akciğer hastalığı

SUMMARY

The relation between the extent of radiological findings and respiratory functions in pneumoconiosis cases of dental technicians who are working in Ankara

Introduction: In dental technicians, parenchymal changes caused by dust affect pulmonary functions. The evaluation of the relation between radiological scores (chest X-Ray/HRCT) indicating the extent of pulmonary involvement and the severity of functional findings in dental technicians.

Materials and Methods: 440 dental technicians were evaluated with chest X-Ray, pulmonary function tests (PFTs) and high resolution computed tomography (HRCT). The degree of pulmonary involvement in radiological images was categorized based upon emphysema, the profusion of opacities, ground-glass opacity, honey combing and extent of pleural abnormalities.

Results: Mean age of the study population was 34.7 ± 8.5 and mean duration of work was 16.5 ± 7.9 years. The prevalance of Dental technicians' pneumoconiosis (DTP) was 11.1%. The most common opacity in HRCT was round opacity with a rate of 89.7%. The rate of large opacity was %14.3. There was positive correlation between ILO score and HRCT score. Negative correlation was found between ILO and HRCT scores and all pulmonary function tests (except for FEV1/FVC), while no relation was found with age, overall duration of exposure, smoking and the age ofwork onset. In Multiple regression analysis, the extent of pulmonary involvement (HRCT scores) was found to be an independent predictor of functional impairment. Functional parameter reflecting the extent of pulmonary involvement most accurately was (FEV1%).

Conclusion: It is our suggestion that radiological measurement should be used along with functional measurements in the evaluation of functional impairment in mixed dust exposed dental technicians.

Key words: Pneumoconiosis, dental technicians, occupational lung diseases

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Recai ERGÜN

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: recaiergun@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır