Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9142

Ölçülü doz inhaler-spacer kullanımı eğitiminin çocuklarda astım kontrolü sağlanmasındaki etkileri

Ahmet TÜRKELİ1, Özge YILMAZ1, Hasan YÜKSEL1


1 Department of Pediatric Allergy and Pulmonology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Pulmonoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye

ÖZET

Ölçülü doz inhaler-spacer kullanımı eğitiminin çocuklarda astım kontrolü sağlanmasındaki etkileri

Giriş: Hatalı ölçülü doz inhaler(ÖDİ)-spacer kullanım tekniği ilaçların  akciğerlere optimalden daha az dağılmasına ve kötü astım sonuçlarına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı doğru ÖDİ-spacer kullanımı ve astım kontrolünde standardize edilmiş eğitimin etkilerini değerlendirmek ve bu sonuçlar ile ilişkili faktörleri belirlemektir.

Materyal ve Metod: Bu çalışma çocuklarda astım kontrolünde ÖDİ-spacer cihazı kullanımına ilişkin standart eğitimin etkisini değerlendiren kohort bir çalışmadır. Bu çalışmaya ÖDİ-spacer kullanan astımlı çocuklar ve ebeveynleri alındı. Çocuklar standart eğitimin ardından iki ay boyunca takip edildi ve astım kontrolündeki değişiklikler kaydedildi.

Bulgular: 2.5 ve 13 yaşları arasında otuz sekiz çocuk (14 kız ve 24 erkek) çalışmaya alındı. Çocukların yaş ortalaması 7.5 ± 2.8 yıl idi. İzlemde 6 hasta çalışmadan ayrıldı ve otuz iki hasta çalışmayı tamamladı. Ortalama inhalasyon tekniği puanı eğitim öncesinde 4.9 ± 1.3 idi ve eğitim sonrası 7.8 ± 0.4 olarak anlamlı şekilde arttı (p< 0.001). Ortalama astım kontrol ölçeği (ACQ) puanı eğitim ile anlamlı derecede azaldı (Sırasıyla 0.77 ± 0.9 vs 0.1 ± 0.1, p< 0.001). Benzer şekilde astım semptom skoru (ASS) da eğitim ile anlamlı şekilde 4.3 ± 3.6'dan  0.2 ± 0.7'ye düştü (p< 0.001). ÖDİ-spacer kullanımında en sık yapılan hata hastaların %78.9'unun eğitim öncesinde kullanım sonrası ağzın durulanmaması olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Çocuklar ve ebeveynler için ÖDİ-spacer cihazı kullanımında standardize eğitimin verilmesi doğru ÖDİ-spacer kullanımına yol açar ve bu da astım semptom skoru ve astım kontrolündeki iyileşmeyle ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Astım kontrolü, çocuk, inhalasyon tekniği, ölçülü doz inhaler, spacer, eğitim

SUMMARY

Metered dose inhaler-spacer use education effects on achieve asthma control in children

Introduction: Improper Metered Dose Inhaler (MDI)-spacer use technique  can result  in less than optimal delivery of medicine to the lungs and poor asthma  outcomes. The aim of this study was to evaluate the influence of standardized education on proper MDI- spacer use and asthma control in children with asthma and to identify the factors associated with these results.

Materials and Methods: This is a cohort study that evaluated the influence of standardized education about MDI-Spacer device use on asthma control in children. Asthmatic children using  MDI-Spacer device and their parents were enrolled in this study. Children were followed up for two months after standardized education and the change in asthma control was recorded.

Results: Thirty eight children (14 females and 24 males) aged between 2.5 and 13 years were enrolled in the study. Mean age of the children was 7.5 ± 2.8 years. Six patients were lost to follow up and thirty two patients completed the study. Mean inhalation technique score was 4.9 ± 1.3 before education and increased significantly to 7.8 ± 0.4 after education (p< 0.001). Mean Asthma Control Questionnaire (ACQ) score decreased significantly with education (0.77 ± 0.9 vs 0.1 ± 0.1 respectively, p< 0.001).  Similarly, mean asthma symptom score (ASS) decreased significantly from 4.3 ± 3.6 to 0.2 ± 0.7 with education (p< 0.001). Most common mistake in use of MDI-Spacer device use was detected to be lack of mouth rinsing after use before education in 78.9% of the patients.

Conclusion: Providing standardized education about MDI-Spacer device use to children and parents leads to correct MDI-Spacer device use and is associated with improvement in asthma symptom score and asthma control.

Key words: Asthma control, children, inhalation technique, metered dose inhaler, spacer, education

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Hasan YÜKSEL

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Çocuk Allerji ve Pulmonoloji Bilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: hyukselefe@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır