Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.22074

Beş yıl boyunca allerjik olgularda eklenmiş omalizumab ve non-allerjik olgularda eklenmiş
oral steroid tedavilerinin sonuçları

Bilun GEMİCİOĞLU1, Buket ÇALIŞKANER ÖZTÜRK1, Berna DUMAN1


1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Beş yıl boyunca allerjik olgularda eklenmiş omalizumab ve non-allerjik olgularda eklenmiş oral steroid tedavilerinin sonuçları

Giriş: Dördüncü basamak astım tedavisi ile kontrol sağlanamayan allerjik olgularda eklenen omalizumab ve non-allerjik olgularda eklenen düşük doz oral steroidin 5 yıl sonunda etkinliği ortaya konmak istenmiştir.

Hastalar ve Metod: Dördüncü basamak tedaviye rağmen kontrol sağlanamamış persitan astım olgularından 2006 ve 2014 yılları arasında en az beş yıl süre ile izlenmiş olan omalizumab verilmiş allerjik veya düşük doz oral steroid (minimum 4 mg, maksimum 12 mg, median 8 mg metil prednison) verilmiş non-allerjik olgular retrospektif olarak araştırmaya alınmıştır. Astım kontrol testi (AKT), FEV1 ve atak değerleri bu tedavilerin öncesinde (bazal) 1, 2 ve 5 yıl sonrasında yıllara göre ve gruplar birbirleri ile karşılaştırılarak araştırılmıştır.

Bulgular: On yedi allerjik ve 16 non-allerjik olgu bulunmaktadır. Her iki grupta da bazale göre 1, 2, 5. yıllarda anlamlı artış sağlanmıştır  (hepsi için p< 0.01). Allerjik grubun non-alerjik gruba göre AKT değerlerinin 16. hafta, 1 ve 2. yıllarda düzeldiği gözlenmiştir (hepsi için p< 0.01). Ataklar non-alerjik grupta 5. yılda %39.6 (3.3 ortanca) oranında bazale (2.38 ortanca) göre düzeldiği gözlenmiştir (p< 0.001). Allerjik grupta ise 5. yılda  bazale göre %77.1 orananında daha az atak gözlenmiştir (p< 0.001). Ancak buna rağmen allerjik grupta 5. yılda da olguların %47'sinde bir atak olduğu görülmüştür.

Sonuç: Beşinci basamak tedavi olarak omalizumab eklenmesi kontrol ve ataklarda 5 yılda düzelme sağlamış olsa da her iki grupta da ortalama olguların yarısının 5. yılda atak geçirebildiği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Astım kontrolü, astım tedavisi, astım atakları, omalizumab, oral steroid

SUMMARY

Comparison of allergic asthma patients treated with omalizumab and non-allergic patients treated with continuous oral corticosteroids: results of five year follow-up therapies

Introduction: To assess the long-term (5 year) efficacy of omalizumab and systemic corticosteroid therapy in allergic and non-allergic asthma that could not be controlled by step 4 therapy, respectively.

Patients and Methods: This single-center study was based on all consecutive step 4 patients with severe persistent uncontrolled allergic and non-allergic asthma who were given omalizumab and systemic corticosteroid (minimum: 4 mg, maximum: 12 mg, median: 8 mg methyl prednisone), respectively, in 2006-2014 and were followed up for at least 5 years. Asthma control test (ACT), FEV1 and exacerbation rates at initial presentation and 1, 2, and 5 years after step 5 treatment initiation were calculated for both groups.

Results: There were 17 and 16 allergic and non-allergic group patients, respectively. Both groups exhibited significant improvements in ACT at the 1st, 2nd, and 5th years relative to baseline (all p< 0.01). The allergic group had significantly better ACTs at 16 weeks, 1 year, and 2 years than the non-allergic group (all p< 0.01). By the 5th year, the exacerbations in the non-allergic group rose significantly by 39.6% (3.3 on average) compared to baseline (2.38 on average, p< 0.001). By contrast, the allergic group continued to have significantly fewer exacerbations at the 5th year (77.1% fewer relative to baseline, p< 0.001). However, 47% of the allergic group patients still presented with one exacerbation in the 5th year.

Conclusion: Adding omalizumab to step 5 therapy improved the control of severe persistent allergic asthma. However, nearly half of the patients in both groups presented at least one exacerbation in the 5th year.

Key words: Asthma control, asthma therapy, asthma exacerbations, omalizumab, oral corticosteroid

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Bilun GEMİCİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: bilung@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır