Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9973

Plevral tüberküloz tanısında plevra sıvısı adenozin deaminaz ve
neopterin düzeylerinin kıyaslanması

Filiz KOŞAR1, Sibel YURT1, Burcu ARPİNAR YİĞİTBAŞ1, Barış ŞEKER1, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK2, Hafize UZUN3


1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Department of Biochemistry, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ÖZET

Plevral tüberküloz tanısında plevra sıvısı adenozin deaminaz ve neopterin düzeylerinin kıyaslanması

Giriş: Plevral tüberküloz (PT) tanısında adenozin deaminaz (ADA) ve neopterinin plevral sıvıdaki düzeylerinin değerini araştırmak ve kıyaslamak.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya 50 PT tanılı hasta ile, 27 malign plevral efüzyon ve 24 nontüberküloz ve nonmalign plevra sıvısı olan hastalar control grubu olarak dahil edildi. Plevral sıvı ADA ve neopterin düzeyleri sırasıyla spektrofotometrik ve ELISA yöntemleri ile tayin edildi.

Bulgular: Plevra sıvısında hem  neopterin hem de ADA  düzeyleri PT'li hastalarda malign hastalardan oldukça yüksekti (p< 0.001).  ADA ve neopterinin plevral sıvı ortalama düzeyleri tanı değerleri altta yatan hastalığa göre değerlendirildi. Plevral TB için ROC eğrisi ile aşağıdaki sonuçlar elde edildi; neopterin için en uygun cut-off değer 4.7 U/L olarak hesaplandı ve bu değer için sırasıyla sensitivite ve spesifisite of %86 ve %72.55, olarak hesaplandı. ADA için cut-off değeri 42 U/L olarak alındığında sensitivite ve spesifisite sırasıyla %88 ve %68.63 olarak hesaplandı.

Sonuç: Plevral TB tanısında plevra sıvısı neopterin düzeyi ADA aktivitesinin sensitivitesine oldukça yakın bir tanı değerine sahiptir. Her iki marker de PT‘nin erken tanısı için rutin değerlendirmede yer alabilirler. Ancak biyopsi ve kültüre alternatif olarak düşünülmemelidirler .

Anahtar kelimeler: Adenozin deaminaz, neopterin, plevra tüberkülozu, plevral efüzyon

SUMMARY

The comparative value of pleural fluid adenosine deaminase and neopterin levels in diagnostic utility of pleural tuberculosis

Introduction: The aim of the present study was to evaluate and compare the diagnostic accuracy of pleura levels of adenosine deaminase (ADA) and neopterin for the differential diagnosis of pleural tuberculosis (TP).

Patients and Methods: The study included 50 patients with TB, 27 patients with malignancies, and 24 patients with pleural effusion of non-tuberculous and non-malignant origin as controls. ADA and neopterin levels in pleural fluid were measured by spectrofotometric and ELISA method, respectively.

Results: Pleural neopterin levels were significantly higher in patients with pleural TB than patients with malignancy (p< 0.001).  Pleural ADA levels were significantly higher in patients with pleural TB than patients with malignancy (p< 0.001) and patients with benign non-tuberculosis effusions (p< 0.001). The mean levels of ADA and neopterin in pleural effusion were evaluated according to their underlying diseases for the diagnostic accuracy. As for pleural TB receiving operating characteristic curves identified the following results; The best cut-off value for pleural neopterin was 4.7 U/L and yielded a sensitivity and specificity of 86% and 72.55%, respectively. Taking a cut-off value of 42 U/L for pleural ADA, the sensitivity and the specificity were found to be 88% and 68.63%, respectively.

Conclusions: In the diagnosis of pleural TB pleural neopterin level has a comparable sensitivity to pleural ADA activity. Both markers may find a place as a routine investigation in the coming days for early detection of TB. However, these tests should not be considered an alternative to biopsy and culture.

Key words: Adenosine deaminase, neopterin, pleural tuberculosis, pleural effusion

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Filiz KOŞAR

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: filizkosar@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır