Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8854

Astımlı hastalarda depo akarı duyarlılığı ve ilişkili faktörler

Serdar AKPINAR1, Sema CANBAKAN2, Dilşad MUNGAN3, Yılmaz BAŞER2, Evrim Eylem AKPINAR4


1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara

4 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey

ÖZET

Astımlı hastalarda depo akarı duyarlılığı ve ilişkili faktörler

Giriş: Çalışmamızda astım ve astım ve rinit tanısı almış hastalardaki depo akarı duyarlılığı ve duyarlanmada etkili olan faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Metod: Astım ve astım + rinit tanısı bulunan 149 hasta çalışmaya alındı. Standart deri testine depo akarlarından Acarus siro (A. Siro), Lepidoglyphus destructor (L. destructor), Glycophagus domesticus (G. domesticus) ve Tyrophagus putrescentiae (T. putrescentiae) eklenerek uygulandı. Hastaların yaşam koşulları, sigara içme öyküleri, allerjik hastalık öyküleri, semptomların mevsimlerle ilişkisini sorgulayan bir anket uygulandı. Solunum tarama spesifik IgE yanı sıra deri testinde depo akarlarına duyarlılığı olanlar arasından seçilen bir gruba L. destructor spesifik IgE düzeyi ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Prick test sonuçlarına göre hastaların 115 hastada en az bir allerjene karşı duyarlılık saptanırken, 34 hastada hiçbir allerjene karşı duyarlılık saptanmadı. En az bir depo akarı türüne karşı duyarlılık %61.7 olarak tespit edildi. A. siro %50.4, L. destructor %48.7, G. domesticus %47 ve T. putrescentiae %40 oranında deri testi pozitifliği mevcuttu. Ev tozu akarı duyarlılığı %58.3 olarak tespit edildi. Kırsal alanda yaşayanlarda depo akarı duyarlılığı, kentsel alanda yaşayanlarla karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.05). L. destructor spesifik IgE çalışılan grupta %9.1 oranında L. destructor IgE pozitifliği vardı. Standart deri testi paneline göre duyarlılık saptanmayan olguların %22.7'si en az bir depo akarı türüne deri testi duyarlılığı göstermekteydi.

Sonuç: Depo akarları kırsal alanda yaşayanlarla, ahır, samanlık, ambar ve kilerle ilişkili koşullarda yaşayanlarda önemli bir allerjendir. Kırsal alanda yaşayanlarda standart deri testi paneline depo akarlarının eklenmesi uygundur.

Anahtar kelimeler: Allerjik astım, ev tozu akarı, duyarlılık, depo akarları, kırsal alan

SUMMARY

Storage mite sensitivity and related factors in asthmatic patients

Introduction: The aim of the study was to investigate the storage mite sensitivity and related factors in patients with asthma or asthma and rhinitis.

Patients and Methods: 149 patients with  asthma or asthma and rhinitis were included to the study. Prick test was performed after addition of Acarus siro (A. siro), Lepidoglyphus destructor (L. destructor), Glycophagus domesticus (G. domesticus) and Tyrophagus putrescentiae (T. putrescentiae) to the standart prick test. Living conditions, smoking history, allergic diseases status, seasonal variations in symptoms were evaluated by a questionnaire. Besides, respiratory screening spesific IgE, L. destructor spesific IgE was examined in a group of patients who were allergic to storage mites according to prick tests.

Results: Prick test results showed that; 115 of the patients were sensitized while 34 of them were not. House dust mite sensitivity was detected as mite 58.3%.The storage mite sensitivity for at least one of the studied species was detected in 61.7% of patients. The sensitivity rates were 50.4%, 48.7%, 47%, %40 for A. siro, L. destructor, G. domesticus and T. putrescentiae, respectively.  The storage mite sensivity was found higher in the patients from the rural areas (p< 0.05).  L. destructor IgE positiveness was detected in 9.1% of the group that antibody levels were examined. Positive reaction was detected for at least one of the storage mite species in %22.7 of the patients who were considered as not sensitized according to the results of the standart prick tests.

Conclusion: As a result, storage mites are important allergens in subjects who live in rural areas and close contact with  barn, haymow, bin and pantry. Addition of storage mite allergens to the standart prick test panel of patients living in rural area is suitable.

Key words: Allergic asthma, house dust mite, sensitization, storage mites, rural area

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Serdar AKPINAR

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Ankara-TURKEY

e-mail: drserdarakpinar@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır