Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10147

Türkiye'de akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına
göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı

Aylin ÖZSANCAK UĞURLU1, Begüm ERGAN2, Huriye BERK TAKIR3, Erdal İN4, Ezgi ÖZYILMAZ5, Özlem ERTAN EDİPOĞLU6, Eylem ACARTÜRK3, Ege GÜLEÇ BALBAY7, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI8, Tülay KIVANÇ9, Pervin KORKMAZ EKREN10, Sevinç SARINÇ ULAŞLI11, Ilgaz DOĞRUL12, Elif YILMAZEL UÇAR13, Şehnaz OLGUN14, Özkan DEVRAN15, Recai ERGUN16, Zuhal KARAKURT3


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Istanbul Practice and Research Center,

Istanbul, Turkey

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

3 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey

6 Clinic of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

8 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

9 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Konya Practice and Research Hospital,

Konya, Turkey

10 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

11 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey

12 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey

13 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ataturk University, Suleyman Demirel Medical Center,

Yakutiye Research Hospital, Erzurum, Turkey

14 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

15 Clinic of Chest Diseases, Ahi Evren Chests and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey

16 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Yildirim Beyazit University, Diskapi Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

ÖZET

Türkiye'de akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı

Giriş: Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV) akut solunum yetmezliğinin (ASY) tedavisinde, özellikle de kronik akciğer hastalığı olan hastalarda, dünya çapında giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki göğüs hastalıkları doktorlarının ASY tedavisinde NIV kullanımına yönelik yaklaşımını belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Yazarlarca geliştirilen ve test edilen 38 soruluk anket, e-posta yoluyla Türkiye genelinde toplam 2205 göğüs hastalıkları doktoruna iletildi.

Bulgular: Katılım oranı %27 (n= 596) idi. Katılanların %71'i klinikte NIV uygulaması yapıyordu. NIV kullanımı ile katılımcıların ünvanı, yaşı, doktorluk süresi, çalıştıkları hastane ve bulunduğu bölge, hasta yükü, asistanlık eğitimi esnasındaki NIV deneyimi ve miktarı, NIV ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) deneyim süreleri ilişkili bulundu (Tablo 1, p= 0.000). ASY'de NIV kullanan 420 katılımcının alt grup analizinde, haftalık takip edilen ortanca hasta sayısı 4 (25 ve 75 persentil: 2.6) idi. Kullananların çoğunluğu servis (%90) ve/veya YBÜ (%86)'de  hastalarını takip ederken; %8.4 hasta takibi için sadece YBÜ'yü kullanıyordu. En sık üç endikasyonu kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%99.5), obezite hipoventilasyon sendromu (%93.7) ve restriktif akciğer hastalığına (%89.4) bağlı gelişen ASY idi. Kullanıcıların çoğunluğu (%87) NIV'ı KOAH'lı hastaların %60'ından fazlasında kullanmaktaydı ve kullananların %93'ü KOAH'lılarda NIV başarı oranını %60'ın üzerinde olarak bildirmekteydi.  Oronazal maske (ortanca, 25 ve 75 persentil: %90, 80,100) ile ev tipi NIV ventilatörler (%50, 10, 85) en sık kullanılan ekipmanlardı.

Sonuç: ASY'de NIV kullanımında bölgesel ve hastane kaynaklı, özellikle doktorun deneyimi ile ilişkili değişkenlik mevcuttur. Kılavuzlara ve genel pratiğe uygun olmakla birlikte, mevcut klinik NIV uygulamaları halen arttırılabilinir ve geliştirilebilinir.

Anahtar kelimeler: Noninvaziv ventilasyon, akut solunum yetmezliği, anket, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yoğun bakım ünitesi, genel servis

SUMMARY

Approach of pulmonologists in turkey to noninvasive mechanical ventilation use in acute respiratory failure

Introduction: Noninvasive mechanical ventilation (NIV) has been increasingly used worldwide for acute respiratory failure (ARF), especially in patients with chronic lung disorders. We aimed to define the approach of pulmonologists in Turkey to NIV use for ARF management.

Materials and Methods: A 38-question survey, developed and tested by authors, was distributed by e-mail to a total of 2.205 pulmonologists in Turkey.

Results: Response rate was 27% (n= 596). Seventy-one percent of responders were practicing NIV in clinic. NIV use was found to be associated with responder's academic title, age, duration of medical license, type of physician's hospital and its region, patient load, NIV experience during residency, and duration of NIV and intensive care unit (ICU) experience (p< 0.001). Based on sub-group analysis of responders using NIV, median number of NIV patients followed-up per week was 4 [interquartile range (IQR): 2-6]. Most of the NIV users reported employment of wards (90%) and/or ICUs (86%) to follow-up patients, while 8.4% of the responders were applying NIV only in ICU's. Chronic obstructive lung disease (COPD) (99.5%), obesity hypoventilation syndrome (93.7%) and restrictive lung disease (89.4%) were the most common indications. Majority of NIV users (87%) were applying NIV to > 60% of patients with COPD, and success rate in COPD was reported as over 60% by 93% of users. Oronasal mask (median and IQR 90, 80-100%, respectively) and home care NIV ventilators (median and IQR 50, 10-85%, respectively) were the most commonly utilized equipment.

Conclusion: NIV use in ARF varies based on hospital type, region and, especially, experience of the physician. Although consistent with guidelines and general practice, NIV use can still be improved and increased.

Key words: Noninvasive ventilation, acute respiratory failure, survey, chronic obstructive pulmonary disease, intensive care unit, general wards

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İstanbul-TURKEY

e-mail: aozsancak@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır