Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6787

Tüberküloz Damgalanma Ölçeği: Geçerliliği ve güvenilirlik

Saliha ÖZPINAR1, Şafak TANER2, Gülay YILDIRIM3, Ceyda MAHLEÇ ANAR4, Osman ALTIPARMAK5,
Hakan BAYDUR6


1 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Manisa, Türkiye

1 Department of Midwifery, Manisa School of Healty, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Public Healty, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

3 Department of History of Medicine and Medical Ethics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

4 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

5 Manisa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye

5 Clinic of Chesh Diseases, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey

6 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, Manisa, Turkey

6 Department of Social Work, Manisa School of Health, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

ÖZET

Tüberküloz Damgalanma Ölçeği: Geçerliliği ve güvenilirlik

Giriş: Damga, sağlık ile ilgili birçok alanda dikkat çeken bir konudur. Özellikle toplumun sosyal hastalıklara yönelik damgalaması, hastaların ve aile üyelerinin çare arama davranışını ve tedavilerini etkilemektedir. Bu çalışma, tüberküloz hastalarında toplumsal damgalanma algısını değerlendirmek için geliştirilen "Tüberkülozda Damgalanma Ölçeği"nin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirliğini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Metod: Bu metodolojik çalışma Manisa, İzmir ve Sivas illerinde yürütülmüş olup 18 yaş üzeri, mental bozukluğu bulunmayan 150 tüberkülozlu birey üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak "Tüberküloz Damgalanma Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ölçeğin dil eşdeğerliği, içerik geçerliliği, güvenirlik ve yapı geçerliliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerinin değerlendirilmesinde ortalama, ortanca, standart sapma, Spearman korelasyon, Cronbach Alpha katsayısı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalamasının 45.6 ± 16.1 (20-85) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği için Spearman korelasyon katsayısı 0.98, Cronbach Alfa katsayısı ise 0.853 olarak belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde belirlenen uyum indekslerine göre ölçek için tek faktörlü yapının uygun olduğu [x2/SD= 481.38/230= 2.09; RMSEA= 0.087; GFI= 0.776; CFI= 0.776; NNFI= 0.875] bulunmuştur.

Sonuç: Türkiye için uyarlanan "Tüberküloz Damgalanma Ölçeği" tüberküloz hastalarında toplumsal damgalanma algısını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, tüberküloz damgalanma ölçeği, geçerlilik ve güvenirlik

SUMMARY

Stigma of tuberculosis scale: validity and reliability

Introduction: In many health conditions, stigma is receiving increasing attention. Public stigmatization toward social illness can affect particularly the patients and family memberships to help seeking behavior and treatment. This study, the aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Turkish "Stigma of Tuberculosis Scale " which was developed to evaluate of perception of stigma with tuberkulosis patient.

Patients and Methods: This methodological study was conducted with 150 with tuberculosis disease people who above 18 age and without known psychological and mental disability. In the study, "Stigma of Tuberculosis Scale" was used as data collection tool. During the study, language equivalence, content validity, reliability and construct validity of the scale was performed. The data was assessed by using mean, median, standard deviation, Spearman Correlation, Cronbach Alpha coefficient and confirmatory factor analysis.

Results: The mean age of study participants was 45.6 ± 16.1 (20 - 85). years. Spearman correlation coefficient of the scale for test-retest reliability was 0.853 and the Cronbach Alpha coefficient was 0.95. According to fit indexes of confirmatory factor analysis [x2/SD= 481.38/230= 2.09; RMSEA= 0.087; GFI= 0.776; CFI= 0.776; NNFI= 0.875] it was found that one factors were appropriate for the scale.

Conclusion: The adoption of the translated "Stigma of Tuberculosis Scale"in Turkey is found reliable and valid to evaluate of perception of stigma with tuberkulosis patient.

Key words: Tuberculosis, stigma of tuberculosis scale, reliability and validity

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Saliha ÖZPINAR

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Ebelik Bölümü, MANİSA - TURKEY

e-mail: salihaozpinar@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır