Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8029

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Tarkan ÖZDEMİR1, İbrahim Halil AKKUŞ2, Mustafa H. TÜRKKANI3, Leyla YILMAZ AYDIN4


1 Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Elazığ, Türkiye

1 Elazig General Secretary of the Union Public Hospital, Elazig, Turkey

2 Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü, Elazığ, Türkiye

2 Elazig Directorship of Public Health, Elazig, Turkey

3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

3 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Chest Diseases, Ankara, Turkey

4 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey

ÖZET

Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?

Giriş: Tüberküloz hasta yönetiminde verem savaş dispanserleri (VSD) önemli roller üstlenmişlerdir. Tüberküloz hastalarına, VSD yanı sıra diğer sağlık kurumlarında da tanı konulmakta ve tedavi başlanmaktadır. Diğer kurumlar, VSD'lerin özellikle tedavi aşamasında ve hastaların takibinde bu misyonun farkında olması gerekir. Tüberküloz hastalarının hangi sağlık kurumunda tanı konulduğu ve tedaviye başlanıldığını ve VSD'lerin farkındalığının yeterli olup olmadığını inceledik.

Hastalar ve Metod: Elazığ VSD'de tüberküloz hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelenmiş, elde edilen bilgiler Microsoft Excel'de analiz edilmiştir.

Bulgular: Elazığ VSD'de 2005-2011 yıllarında takip edilen 854 tüberküloz hastasının dosya bilgilerine ulaşılmıştır. Hastaların %36.3 (n= 310)'üne üniversite hastanelerinde, %18.5 (n= 158)'ine VSD'de, %17.3 (n= 148)'üne devlet hastanelerinde tanı konulmuştur. Tanı koyulan bu hastaların %81.9 (n= 699)'una VSD'de, %7.7 (n= 46)'sine üniversite hastanelerinde, %4.3 (n= 37)'üne göğüs hastalıkları hastanelerinde tüberküloz tedavisi başlanmıştır.

Sonuç: Hastanelerde tanı konan hastaların tedavilerine başlanmak üzere yönlendirildiği ve ilk ilaçları buradan verildiği için VSD'lerde tedavi başlama oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tüberküloz kontrol programında dispanserler hasta yönetiminde önemli işlevsel fonksiyonlar yürütmektedir ve diğer kurumlar bu durumun farkındadırlar.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, tanı, tedavi

SUMMARY

Where the tuberculosis patients are diagnosed and started to treatment?

Introduction: Tuberculosis dispensaries have played important roles in management of patients with tuberculosis. Tuberculosis patients diagnosed and treatments are started at dispensaries as well as other health care institutions. Other institutions must be aware of the mission of dispensaries especially at the treatment and follow-up of patients. We aimed to investigate in which health care institutions tuberculosis patients diagnosed and treatment started and whether the awareness about dispanseries is sufficient.

Patients and Methods: Records of tuberculosis patients in Elazıg dispansery examined retrospectively. The data obtained were analyzed by Microsoft Excel.

Results: Records of 854 patients with tuberculosis has been reached those followed in Elazig dispensary between the years 2005-2011. Percentages of the patients diagnosed in university hospital, dispensary and state hospitals were 36.3%, 18.5% and 17.3%; respectively. Treatments of patients were started in dispensary (81.9%), university hospital (7.7%), and chest disease hospital (4.3%).

Conclusion: Treatment starting rate of dispensary was high because patients diagnosed by other health institutions directed to dispensary for taking the first drugs and beginning of the treatment. In tuberculosis control program; dispensaries carry out important operational functions in management of tuberculosis patients and other health institutions are aware of this situation.

Key words: Tuberculosis, diagnosis, treatment

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Tarkan ÖZDEMİR

Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Elazığ - Turkey

e-mail: tabiptarkan@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır