Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9582

Zonguldak il merkezinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevalansı

Tacettin ÖRNEK1, Meltem TOR1, Sibel KIRAN2, Figen ATALAY1


1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

ÖZET

Zonguldak il merkezinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevalansı

Giriş: Günümüzde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünya ülkelerinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Diğer hastalıkların mortalite oranlarının yıllar içinde düşmesine karşılık KOAH prevalansı ve mortalitesi giderek artış göstermektedir. Bu çalışma Batı Karadeniz Bölgesinde yapılan ilk spirometrik ve kesitsel KOAH prevelans çalışmasıdır. Bu araştırmada Zonguldak il merkezinde KOAH prevelansını belirlemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Zonguldak il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 71.630 kişi çalışmanın hedef popülasyonu olarak kabul edildi. Hedef popülasyondan 611 kişiye, mahalle ve sokak temelinde küme ve sistematik örnekleme yöntemleri birlikte kullanılarak ulaşıldı. Araştırmaya katılan bireylere yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu dolduruldu ve solunum fonksiyon testi ile birlikte erken reversibilite testi yapıldı. Sonuçlar Global Obstrucive Lung Disease (GOLD) kriterlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %42.6'sı erkek idi. Yaş ortalaması 49.20 ± 15.4 bulundu. Kırk yaş ve üstü birey sayısı 447 (%73.1) idi. KOAH prevalansı çalışma grubunda %11.1, 40 yaş ve üstü bireylerde ise %14.1 olarak saptandı. Kırk yaş ve üstü erkeklerde KOAH prevelansı %19.3, kadınlarda ise %9.8 idi. KOAH saptanan hastaların yaş ortalaması (60.06 ± 13.2) KOAH saptanmayan bireylerin yaş ortalamasından (47.8 ± 15.1) fazlaydı (p< 0.001). Yaş kategorileri arttıkça KOAH prevelansının da arttığı tespit edildi. GOLD spirometrik sınıflandırmasına göre KOAH'lı hastaların %23.5'i Evre 1'de, %58.8'i Evre 2'de %16.2'si Evre 3'de ve %1.5'i Evre 4'te tespit edildi. Sigara içme öyküsü erkek KOAH'lı hastaların %95.3'ünde, kadın KOAH'lı hastaların ise %56'sında mevcut idi. KOAH'lı hastalarda en sık görülen risk faktörleri sırasıyla sigara (%80.9), biomass maruziyeti (%63.2), mesleksel maruziyet (%41.2) ve pasif sigara içiciliği idi. Sigara ve mesleksel maruziyet hem çalışma grubunda hem de KOAH'lı hastalarda erkeklerde daha sık görülmekteydi.

Sonuç: KOAH Zonguldak il merkezinde çok belirgindir ve önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Anahtar kelimeler: Epidemiyoloji, sigara, spirometri

SUMMARY

Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Zonguldak province of Turkey

Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is increasingly recognized as a leading cause of global morbidity and mortality. This study is the first spirometry-based, cross-sectional survey of COPD from Western Black Sea Region of Turkey. In this study we aimed to investigate COPD prevalence in Zonguldak province of Turkey.

Materials and Methods: Adult population of 71.630 persons living in central Zonguldak were enrolled to the study. They were selected by random sampling methods based on regional inhabitant listings. 611 adult persons were finally enrolled to the study. They were interviewed face to face, and were given a questionnaire. Spirometry and early reversibility testing were also performed. Results were evaluated according to Global Obstrucive Lung Disease (GOLD) criteria.

Results: 42.6% of the study population were males. Mean age was 49.2 ± 15.4. The number of inividuals 40 years and older was 447 (73.1%). COPD prevalence was found as 11.1% in the study population and 14.1% in the population 40 years and older. COPD prevalence in males and females 40 years and older were 19.6% and 9.8% respectively. Mean age of the COPD patients (60.06 ± 13.2 years) was higher than the subjects without COPD (47.8 ± 15.1) (p< 0.001). COPD prevalence was increasing with age categories. COPD severity based on GOLD criteria were as follows: Stage 1 (23.5%), Stage 2 (58.8%), Stage 3 (16.2%) and Stage 4 (1.5%). Prevalence of smoking history was 95.3% in male COPD patients, and 56% in female COPD patients. Smoking was the most common risk factor present in 80.9% of COPD cases, followed by biomass exposure (63.2%), occupational exposure (41.2%) and passive smoking (7.3%). Smoking history and occupational exposure were higher statistically in males than females in both study populatian and COPD cases.

Conclusion: COPD is prevalent and an important public health problem in central Zonguldak province.

Key words: Epidemiology, smoking, spirometry

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Tacettin ÖRNEK

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kozlu,

ZONGULDAK - TURKEY

e-mail: tacettinornek@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır