Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9324

Toplumda gelişen pnömonide kombinasyon ve kinolon tedavisinin karşılaştırılması

Öznur KILIÇ SOYLAR1, Oğuz KILINÇ1, Hülya ELLİDOKUZ2


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

Toplumda gelişen pnömonide kombinasyon ve kinolon tedavisinin karşılaştırılması

Giriş: Çalışmamızın amacı; hastanemizde tanı alan toplumda gelişen pnömoni tanılı (TGP) ve Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberi‘ne uygun tedavi verilen hastalarda beta-laktam ve makrolid kombinasyonu ve florokinolon tedavisinin, hastanede kalış süresi, tedavi maliyeti ve tedavi etkinliği yönünden karşılaştırılmasıdır.

Hastalar ve Metod: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine (DEÜH) başvuran ve TGP tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların demografik özellikleri, tanı anında mevcut semptomları, fizik muayene bulguları, laboratuvar bulguları, radyolojik bulguları, CURB-65 ve PSI skorları, verilmiş olan tedaviler ve izlemde tedavi yanıtı, hastanede yatış süreleri, direkt tedavi maliyeti TTD pnömoni veritabanına (TURCAP) kaydedilmiştir. Kayıtları yapılmış olan hastalar "Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu(2009)" göz önüne alınarak rehbere uyumluluğu açısından değerlendirilmiştir. Rehbere uygun tedavi verilen hastalarda kombinasyon tedavisi ve florokinolon tedavisi verilen hastalar yaş, komorbid hastalıklar, PSI ve CURB-65 skorları, hastanede yatış süreleri, tedavi etkinlikleri ve tedavi maliyeti açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada TGP tanısı alan 156 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %67.3'üne rehbere uygun tedavi verildiği görüldü. Rehbere uygun tedavi verilen hastaların 85 (%86.7)'ine kombinasyon tedavisi, 13 (%13.3)'üne florokinolon tedavisi verildiği saptandı. Rehbere uygun kombinasyon tedavisi verilen hastaların 66 (%77.7)'sı tedaviden yanıt aldı, 10 (%11.8)'unda tedavi başarısızlığı ortaya çıktı ve 9 (%10.6)'u ölümle sonuçlandı, florokinolon verilen grupta ise hastaların 11(%84.7)'i tedaviden yanıt aldı, 2 (%15.4)'si tedavi başarısızlığı ile sonuçlandı, ölen hasta olmadı.

Sonuç: Rehbere uygun tedavi verilen hastalarda kombinasyon tedavisi ve florokinolon tedavisi verilen hastalar karşılaştırıldığında yaş, komorbid hastalıklar, PSI ve CURB-65 skorları, hastanede yatış süreleri, tedavi etkinliği ve tedavi maliyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. İki grup karşılaştırıldığında mortalite verilerinde fark olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Anahtar kelimeler: Toplumda gelişen pnömoni, kombinasyon tedavisi, florokinolon tedavisi

SUMMARY

Comparison of the combination and quinolone therapy in community acquired pneumonia

Introduction: Objective of this study is to compare the difference between the length of hospitalisation, cost of treatment and treatment outcome of patients diagnosed with community acquired pneumonia and treated with beta-lactam-macrolide combination or fluoroquinolone monotherapy, according to 2009 Turkish Thoracic Society (TTS) Guide of Diagnosis and Treatment of Community Acquired Pneumonia in Adults (TTSCAPG).

Patients and Methods: Patients diagnosed with community-acquired pneumonia (CAP) between November 2010 and November 2011 in our hospital were included. The data was entered into TTS pneumonia database. Cases were examined for their accordance with TTSCAPG. Clinical outcomes of the patients treated with beta-lactam-macrolide combination or fluoroquinolone, were compared.

Results: One hundred and fifty six patients diagnosed with community-acquired pneumonia were included. 67.3% of the patients were treated according to the guideline. Of the patients treated in accordance with the guideline, 86.7% were treated with beta-lactam-macrolide combination and 13.3% with fluoroquinolone. Of the patients treated with combination therapy, the treatment was effective in 77.7%, ineffective in 11.8% and 10.6% resulted in death; where as the patients treated with fluoroquinolone, the treatment was effective in 84.7%, ineffective in 15.4%, none of them resulted in death.

Conclusion: Cases diagnosed with community-acquired pneumonia and treated according to the TTSCAPG guideline were evaluated for effectiveness of combination therapy versus fluoroquinolone; no statistically difference in terms of age, diseases, length of stay, treatment outcomes, cost of treatment could be established. There was only a numerical difference between mortality outcomes of the two antibiotherapy groups compared, however the statistical difference was not significant.

Key words: Pneumonia, drug therapy, combination, fluoroquinolones

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Öznur Kılıç Soylar

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İZMİR - TURKEY

e-mail: oznurklc@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır