Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9753

YKL-40: Obstrüktif uyku apne sendromunda yeni bir inflamatuvar biyobelirteç olarak kullanılabilir mi?

Serap DURU1, Gülbahar YÜCE1, Hikmet FIRAT1, Bengül ŞİMŞEK1, Fatma UÇAR2, Sadık ARDIÇ3,
Emine Bahar KURT1


1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

2 Clinical Biochemistry Laboratory, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3 Acıbadem Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Acibadem Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

YKL-40: Obstrüktif uyku apne sendromunda yeni bir inflamatuvar biyobelirteç olarak kullanılabilir mi?

Giriş: YKL-40 [chitinase-3 like-1 (CHI3L1)], inflamasyon, endotel disfonksiyonu, remodellingde rol oynayan ve inflamasyon için noninvaziv prognostik biyobelirteç olarak kabul edilen bir glikoproteindir. Bu çalışmada, obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS) hastalarda YKL-40'ın bir inflammatory biyobelirteç olarak kullanılabilirliğini göstermeyi amaçladık.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya iki grup OSAS'lı hasta [Grup I: Hafif-Orta OSAS; n: 43, apnea-hypopnea indeksi; AHI, /saat: 18 (7.1-28.2), Grup II: Ağır OSAS; n: 25, AHI: 41.6 (33.9-86.9)] ve sağlıklı kontrol grubu [n: 25, AHI: 3.6 (0.4-5) ] alındı. Polisomnografi sonrası OSAS'lı hastalar ve kontrol grubunun serum YKL-40 düzeyleri incelendi. Ayrıca OSAS'lı hasta gruplarında serum YKL-40 düzeyinin yaş, vücut kitle indeksi ve polisomnografik parametreler ile olan ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Ortalama serum YKL-40 düzeyi hafif-orta OSAS'lı hastalarda 20.30 ng/mL (8.01-73 ng/mL), ağır OSAS'lı hastalarda 22.58 ng/mL (9.17-99 ng/mL) ve kontrol grubunda 18 ng/mL (7.36-88 ng/mL) olarak bulundu (p= 0.01). Hafif-orta OSAS'da AHI ile (p< 0.05), ağır OSAS'ta ise yaş, total hipopne süresi (dakika) ile serum YKL-40 düzeyi arasında (p< 0.05) korelasyon olduğu görüldü. Ancak diğer değişkenler ile serum YKL-40 düzeyi arasında ilişki saptanmadı (p> 0.05).

Sonuç: Bu çalışma sonucunda OSAS'ın ağırlığı ile serum YKL-40 düzeyinin birlikte arttığını saptadık. Bu bulgular YKL-40'ın OSAS'lı hastalarda inflamasyon için kullanılabilir bir biyobelirteç olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: YKL-40, belirteç, obstrüktif uyku apne sendromu

SUMMARY

YKL-40: may be use as a new inflammatory biomarker in obstructive sleep apnea syndrome?

Introduction: YKL-40 [chitinase-3 like-1 (CHI3L1)] is a glycoprotein, has been implicated in inflammation, endothelial dysfunction, tissue remodelling and it is accepted as a noninvasive prognostic biomarker for inflammation. In this study, we aimed to underline usability of serum YKL-40 as an inflammatory biomarker in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).

Patients and Methods: Two groups OSAS patients [Group I: Mild-moderate OSAS, n:43; median apnea-hypopnea index: AHI, /hour:18], Group II: Severe OSAS, n: 25; AHI:41.6] and healthy control group [n:25, AHI: 3.6] were included in the study. Serum YKL-40 level was tested in serum samples taken after polysomnography in OSAS patients and control group. In addition, the association of serum YKL-40 level with age, body mass index and polysomnografic parameters were analyzed in the OSAS patient groups.

Results: Median serum YKL-40 level was 20.30 ng/mL (range 8.01-73 ng/mL) in mild-moderate OSAS patients, and 22.58 ng/mL (9.17-99 ng/mL in severe OSAS patients, 18 ng/mL (range 7.36-88 ng/mL) in control group (p< 0.05). Serum YKL-40 level was found to be correlated with AHI in patient with mild-moderate OSAS patients (p< 0.05) and serum YKL-40 level was found to be correlated with age, total hypopnea time (minutes) in severe OSAS patients (p< 0.05). There was no relationship serum YKL-40 level with other studied variables (p> 0.05).

Conclusion: At the end of this study, we found that serum YKL-40 level increase with severity of OSAS. The findings suggest that YKL-40 may be a useful biomarker for inflammation in patients with OSAS.

Key words: YKL-40, marker, obstructive sleep apnea syndrome

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Serap DURU

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA - TURKEY

e-mail: akcalis@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır