Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9472

Yoğun bakımda takip edilen sepsisli hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalite için risk faktörleri

Ece ÖZ1, Cüneyt SALTÜRK2, Zuhal KARAKURT2, Özlem YAZICIOĞLU MOÇIN2, Nalan ADIGÜZEL2,
Gökay GÜNGÖR2, Özkan DEVRAN3, Merih KALAMANOĞLU4, Gülbanu HORZUM2, Adnan YILMAZ2


1 Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

2 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Istanbul, Türkiye

2 Medical Intensive Care Unit, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

3 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

4 Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Yoğun bakımda takip edilen sepsisli hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalite için risk faktörleri

Giriş: Çoklu organ yetmezliği (ÇOY) yoğun bakım ünitelerinde önde gelen morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Sepsis hastalarında ÇOY gelişimine katkı sağlayan risk faktörlerinin tespit edilmesi ve önlenebilir problemlerin çözümlenmesi mortaliteyi azaltmada önemli bir adım olabilir. Bu çalışmada yoğun bakımda yatan sepsis hastalarında ÇOY ve mortalite ile bağlantılı risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Retrospektif veri toplamaya dayalı prognostik kohort çalışması gerçekleştirilmiştir. Ocak 2009-Mart 2010 tarihleri arasında, 22 yataklı solunumsal yoğun bakım ünitesine sepsis tanısı ile yatırılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik verileri, Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ciddiyet skorları, mekanik ventilasyon uygulaması, sepsise neden olan ajan, yoğun bakımda kalış süreleri ve mortalite varlığı kayıt edilmiş olup risk faktörleri için lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 347 sepsis hastası dahil edilmiştir. Kırk üç hastada (%12.4) ÇOY gelişmiş olup genel mortalite oranı %14.9'dur (n= 52). ÇOY gelişimi için risk faktörleri dirençli patojen ve şok varlığı, total parenteral beslenme (TPB) ve yüksek APACHE II skoru olarak bulunmuştur. (sırasıyla p= 0.015 Odds oranı (OR) 3.47 güven aralığı (CI): 1.27 - 9.47, p= 0.001, OR: 30.8 CI: 11.41 - 83 - 49, p= 0.028, OR: 3.08, CI: 1.13 - 8.39, p= 0.003, OR: 1.10, CI: 1.04 - 1.18). Genel mortalite risk faktörleri ise nozokomiyal infeksiyon varlığı, üçüncü gün yüksek SOFA skoru, şok varlığı, sedasyon ve TPB'dir. (sırasıyla p= 0.005, OR: 3.39, CI: 1.45 - 7.93; p = 0.001, OR: 1.51, CI: 1.27 - 1.81; p= 0.014, OR: 3.24, CI: 1.27 - 8.25; p= 0.003, OR: 3.64. CI: 1.54 - 8.58; p= 0.001, OR: 3.38, CI: 1.51 - 7.57).

Sonuç: Yoğun bakımda takibi gereken sepsis hastalarında dirençli patojen varlığı, şok, TPB uygulanması ve yüksek APACHE II skoru ÇOY gelişimi açısından risk faktörleridir. Bu nedenle akılcı antibiyotik kullanımı, TPB uygulamasının azaltılması, infeksiyon kontrol programlarının uygulanması ve şokun önlenmesi çoklu organ yetmezliği ve mortaliteyi azaltacaktır.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, çoklu organ yetmezliği, sepsis

SUMMARY

Risk factors for multiorgan failure and mortality in severe sepsis patients who need intensive care unit follow-up

Introduction: Multiorgan failure (MOF) is a primary cause of morbidity and mortality in sepsis patients in intensive care units (ICU). Finding risk factors and solving preventable problems of MOF in patients who have sepsis can be a favourable step for decreasing mortality. We aimed to examine multiorgan failure and mortality related risk factors in intensive care unit patients who have sepsis.

Materials and Methods: A retrospective data collection and prognostic cohort study was performed. Between January 2009-March 2010, patients accepted to the 22-bed pulmonary intensive care unit with the diagnosis of sepsis were enrolled. Patients' demographic data, ICU severity scores, application of mechanical ventilation, causative agent of sepsis, number of ICU days and presence of mortality were recorded. Logistic regression analysis was carried out for risk factors.

Results: 347 patients with sepsis were involved in the study. 43 of the patients (12.4%) developed MOF and overall mortality rate was 14.9% (n= 52). Presence of resistant pathogen, presence of shock, application of TPN and high APACHE II score were found to be risk factors for MOF [p= 0.015 Odds ratio (OR) 3.47 confidence interval (CI): 1.27 - 9.47, p= 0.001, OR: 30.8 CI: 11.41 - 83-49, p= 0.028, OR: 3.08, CI: 1.13 - 8.39, p= 0.003, OR: 1.10, CI: 1.04-1.18, respectively]. Risk factors for overall mortality were presence of nosocomial infection, high 3rd day SOFA score, presence of shock, application of TPN and sedation (p= 0.005, OR: 3.39, CI: 1.45 - 7.93; p= 0.001, OR: 1.51, CI: 1.27 - 1.81; p= 0.014, OR: 3.24, CI: 1.27 - 8.25; p= 0.003, OR: 3.64. CI: 1.54 - 8.58; p= 0.001, OR: 3.38, CI: 1.51 - 7.57, respectively).

Conclusions: In sepsis patients who need ICU follow up, presence of resistant pathogen, presence of shock, application of TPN and high APACHE II scores are risk factors for developing MOF. Thus, rational use of antibiotics, reducing the use of TPN, application of infection control programmes and prevention of shock will further reduce multiorgan failure and mortality.

Key words: Intensive care unit, multiorgan failure, sepsis, mortality

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Cüneyt SALTÜRK

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL-TURKEY

e-mail: csalturk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır