Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner Alveoler Proteinozis (Olgu Sunumu)#
Nazan KAÇAR**, Şaban ÜNSAL***, Alpaslan ÇAKAN***, Fevziye TUKSAVUL**,
Sülün ERMETE****, Salih Z. GÜÇLÜ**

    *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği,
  **  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği,
***  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR
ÖZET
Pulmoner alveoler proteinozis alveollerde surfaktan benzeri  materyalin birikimi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Hastalığın ilk belirtisi yavaş ilerleyen nefes darlığıdır. Radyolojik olarak bilateral alveoler infiltrasyonlar görülür ve solunum fonksiyon testlerinde restriktif tipte bir solunum fonksiyon bozukluğu saptanır. Tanıya sıklıkla biyopsi örneği veya segmental lavaj ile elde edilen intraalveoler materyalin incelenmesi ile ulaşılır. Granüler proteinöz materyalin periodic acid-Schiff metodu ile pozitif boyanması tanı için yeterlidir. Çalışmamızda 2 yıl önce başlayan hafif efor dispnesi, öksürük, ara ara hemoptizi ve halsizlik yakınmaları ile yatırılan ve açık akciğer biyopsisi ile tanı alan bir pulmoner alveoler proteinozis olgusu ilgili literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler proteinozis.
SUMMARY
Pulmonary Alveolar Proteinosis (Case Report)
Pulmonary alveolar proteinosis is a rarely encountered disease characterized with accumulation of a surfactant-like substance in the alveoli. The first sign of the disease is slowly progressive dispnea. Radiologically bilateral alveolar infiltrations are seen, and a restrictive-type respiratory dysfunction is found. The diagnosis is usually arrived at by examination of the intra-alveolar material, obtained either by biopsy specimen or by segmental lavage. Positive staining by the periodic acid-Schiff method, of the granular proteinacious material is considered characteristic enough to be diagnostic. In our study, a case of pulmonary alveolar proteinosis hospitalized for 2-year mild dispnea on effort, cough, occasional hemoptysis and weakness, and diagnosed by open lung biopsy has been reported by reviewing related literature.
Key Words: Pulmonary alveolar proteinosis.
* Toraks Derneği İkinci Kongresi'nde sunulmuştur (6-10 Mayıs 1998, Antalya).
Yazışma Adresi:
Dr. Nazan KAÇAR
235 Sok. No:71/21
Hatay, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır