Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve
Solunum Fonksiyon Testleri#
Sibel ÖZKURT*, Mehmet BOSTANCI**, Remzi ALTIN*, Aysun ÖZŞAHİN**, Beyza AKDAĞ***

    *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
***  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, DENİZLİ
ÖZET
Türkiye'de ve dünyada erişkinlerde en çok ölüme yol açan ilk üç hastalık; koroner kalp hastalığı, kanser ve kronik bronşittir. Bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı, bu ölüm nedenlerinde önemli rol oynamaktadır. Fakültemizde çalışanların sigara içme prevalansı, içenlerin nikotin bağımlılığını ve solunum fonksiyon testlerini belirlemeyi amaçladık. Çalışanlara 1996 Aralık ayında anket uygulanmış ve solunum fonksiyon testleri yapılmıştır. Çalışmaya 98 (%56)'i erkek, 77 (% 44)'si kadın olmak üzere 175 kişi katılmıştır. Bunların 132'si sağlık personeli, 43'ü idari personel ve hizmetlidir. Çalışanların %48'i halen sigara içmektedir. Sigara içenlerin yaş ortalamaları 27.5'dir. Sigara içme oranı sağlık personelinde %40.6, idari personelde %44.2'dir. En fazla içilen sigara %27.7 ile Tekel 2000'dir. Nikotin bağımlılığı sigara içenlerin %29.6'sında bulunmuştur. Sigara içme prevalansı ve nikotin bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüş, eğitime önem verilmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigara, sağlık personeli, solunum fonksiyon testi, nikotin bağımlılığı.
SUMMARY
Prevalance of Smoking, Nicotine Addiction and Pulmonary Function Tests in Workers of Faculty of Medicine
Coronary heart disease, cancer and chronic bronchitis are the first three diseases leading to the most of deaths of adults in Türkiye and World. Smoking, a public health problem, plays an important role for the causes of death in these diseases. We aimed to detect smoking prevalance, nicotine addiction of current smokers and pulmonary function tests of workers in our faculty. The study was carried out by applying questionnaire and pulmonary function tests on the workers within December 1996. 175 persons, 98 males (56%) and 77 females (44%), were enrolled into the study. Of rolleds, 132 were health personels, 43 were management personels and staff. 48% of workers are already smoking. Average age of smokers is 27.5 years. Smoking rate is 40.6% for health personels, 44.2% for management personel. The most smoked cigarette is Tekel 2000 (27.7%). Nicotine addiction was found on 29.6% of current smokers. As a result; smoking prevelance and nicotine addiction were of high level and so it is required to consider importance of the education.
Key Words: Cigarette, health personel, pulmonary function test, nicotine addiction.
# Bu çalışma 8-11 Haziran 1997'de Solunum Araştırmaları Kongresi'nde (İstanbul) ?sözlü bildiri? olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ÖZKURT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktorlar  Cad.
20100, DENİZLİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır