Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Tüberkülozunda Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Bulguları
Abdurrahman ŞENYİĞİT*, Mustafa ÖZATEŞ**, Emir ASAN*, Hasan NAZAROĞLU**,
Mehmet COŞKUNSEL*

  *  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Aktif ve inaktif akciğer tüberkülozlu (akciğer Tbc'li) olgularda toraks bilgisayarlı tomografisi (toraks-BT) bulgularını belirlemek ve aktivite tayinine katkısını saptamak amacıyla kliniğimizde Nisan 1995 ve Ocak 1997 tarihleri arasında yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılan 54'ü aktif, 38'i inaktif toplam 92 akciğer Tbc'li olgu çalışmaya alındı. Balgam veya bronkoalveoler lavaj materyalinin direkt mikroskobisi veya kültürlerinde basil saptanan olgular ve en az ikili antitüberkülo (anti Tbc) ilaç verilmesi ile klinik ve radyolojik iyileşme saptananlar aktif kabul edildi.
Aktif akciğer Tbc'li olgularda konsolidasyon %87, kavite %69, asiner nodüller %67 oranında en fazla sıklıkla rastlanan görünümler olarak dikkati çekerken, inaktif akciğer Tbc'li olgularda fibrotik değişiklikler %95, parasikatrisyel amfizem %76 ve plevral kalınlaşma %68 oranında saptanmıştır. Kaviter lezyonu olan akciğer Tbc'li olguların %14'ünde standart akciğer radyografisinde minimal hava-sıvı seviyesi saptanırken yine aktif akciğer Tbc'li olgularda %43 oranında saptanan plevral kalınlaşmanın, olguların çoğunda (%52) asbeste bağlı bilateral kalsifiye plevral plaklar (KPP) şeklinde olduğu dikkati çekti. Ayrıca 2 hastamızda KPP'lere bağlı olarak standart akciğer radyografisinde lezyonların gölgelendiği ve toraks-BT'nin bu hastalarda lezyonları göstermede belirgin derecede üstün olduğu saptanmıştır.
Yine olgularımızın %12'sinde diabetes mellitus (DM) tip-II saptanmış ve bu grup olgular ile diğer olgular arasında lezyonların görülme yüzdesi açısından bir farklılık görülmemiştir.
Sonuçta özellikle basil saptanamayan ve aktivitesi şüpheli Tbc'li olgularda aktivite tayininde toraks-BT'nin faydalı olduğu, ayrıca yine BT'nin KPP'lere bağlı olarak standart akciğer radyografisinde görülmeyen lezyonların gösterilmesinde üstünlük arzettiği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Toraks bilgisayarlı tomografisi, akciğer tüberkülozu.
SUMMARY
Computed Thorax Tomography Findings in Pulmonary Tuberculosis
In order to determine computed thorax tomography (CT) findings in cases with active and inactive tuberculosis (with pulmonary Tbc), and to specify their contribution to activity identification, a total of 92 cases with pulmonary tuberculosis, 54 active and 38 inactive, who had been admitted to our clinic between April 1995 and January 1997, were included in the study. Those cases in whose cultures or direct microscopy of sputum or bronchoalveolar  lavage material, tuberculosis bacillli were not identified and those showing clinic and radiologic recovery through administration of at least two antituberculoid drugs were considered active.
In the cases with active tuberculosis, the most frequently encountered appearences were consolidation at the rate of 87%, cavity 69%, and acinary nodulles 67%, while the lesions in the cases with inactive tuberculosis were fibrotic changes at the rate of 95%, parasicatricial empysema 76% and pleural thickening 68%. While minimal air-liquid level was determined in 14% of the active cases with cavitary lesions by standard pulmonary radiography, the pleural thickening determined at a rate of 43% in the cases with active pulmonary Tbc was found to be in the form of bilaterally calcified pleural plaques (CPP) based upon asbestos in most of the cases (52%). In two patients, in addition, the lesions based upon CPP were shaded in the standart pulmonary radiography and CT was determined to be remarkably superior in showing the lesions in these patients. Also, in 12% of our cases, diabetes mellitus type-II was determined. Between this group of cases and other cases, no differences were noticed in view of visibility percentage of lesions.
As a result, it was concluded that CT was useful in the activity identification in cases with suspected activity and especially in those in whom bacillus was not determined, and that CT was superior in the visibility of lesions, based upon asbestos plaques, which are not seen in the standart pulmonary radiography.
Key Words: Computed thorax tomography, pulmonary tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
DİYARBAKIR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır