Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6342

Gebelerde pulmoner tromboembolinin tanı ve tedavisi

Savaş ÖZSU1, Oğuz UZUN2


1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

ÖZET

Gebelerde pulmoner tromboembolinin tanı ve tedavisi

Gebelerde venöz tromboemboli maternal mortalitenin majör sebeplerinden biridir. Özellikle üçüncü trimester ve postpartum altı hafta riskin en fazla olduğu dönemdir. Fetüse iyonize radyasyon maruziyeti endişesi potansiyel olarak tanıda fatal sonuçlara yol açmaktadır. Özellikle yüksek riskli hastalarda bu durum sıktır. Normal D-dimer pulmoner emboli (PE) tanısını dışlamakla beraber gebelerde fizyolojik olarak D-dimer yüksektir. Gebelerde D-dimer nadiren normaldir. Pulmoner emboli şüpheli gebelerde DVT semptom ve bulgusu varsa ilk yapılması gereken alt ekstremite kompresyon ultrasonudur. Sintigrafi akciğer filmi normal olan hastalarda tercih edilmelidir. PE tedavisi gebelerde heparinle olmalıdır. Artan tecrübeler düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (DMAH) güvenli olduğunu göstermektedir. Kiloya göre DMAH dozu ayarlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Gebelik, pulmoner emboli, tanı, tedavi

SUMMARY

Treatment and diagnosis of pulmonary embolism in pregnancy

When occurring during pregnancy, venous thrombo-embolism is a major cause of maternal mortality. The risk is highest in the third trimester of pregnancy and over the 6 weeks of the postpartum period. Exposure of the foetus to ionizing radiation is a concern when investigating suspected PE during pregnancy; although this concern is largely overruled by the hazards of missing a potentially fatal diagnosis. This is particularly true for pregnant patients with suspected high risk. A normal D-dimer value has the same exclusion value for PE in pregnant women as for other patients with suspected PE but is found more rarely, because plasma D-dimer levels physiologically increase throughout pregnancy. In pregnant women with suspected PE and signs and symptoms of DVT, guidelines suggest performing bilateral compression ultrasound of lower extremities. Use of lung scintigraphy as the preferred test in the setting of a normal CXR. The treatment of PE in pregnancy is based on heparin anticoagulation. Increasing experience suggests that LMWHs are safe in pregnancy, and their use is endorsed in several reports. Treatment should consist of a weight-adjusted dose of LMWH.

Key words: Pregnancy, pulmonary embolism, diagnosis, treatment

Geliş Tarihi/Received: 04.11.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.11.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Savaş ÖZSU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

TRABZON - TURKEY

e-mail: savasozsu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır