Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8975

KOAH ve astımda atak

Nurhayat YILDIRIM1, Tunçalp DEMİR1, Bilun GEMİCİOĞLU1, Esen KIYAN2, Kıvılcım OĞUZÜLGEN3, Mehmet POLATLI4, Sevgi SARYAL5, Abdullah SAYINER6, Arzu YORGANCIOĞLU7, Sevim BAVBEK8, Gülfem E. ÇELİK8, Hakan GÜNEN9, Dilşad MUNGAN8, Elif ŞEN5, Haluk TÜRKTAŞ3, Füsun YILDIZ10


1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey

7 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

7 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

8 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

8 Division of Allergy and Immunology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

9 Sürreyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

9 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

10 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

ÖZET

KOAH ve astımda atak

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım, ataklarla seyreden hava yollarının hastalıklarıdır. Ataklar her iki hastalıkta da hastalığın doğal seyrini etkilemektedir. KOAH atakları infeksiyonlar ve infeksiyon dışı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. İnfeksiyon dışı nedenler; başlıca çevresel faktörler (iç ve dış ortam hava kirliliği, mevsimsel değişiklikler), kardiyovasküler hastalıklar, astım-KOAH "overlap" sendrom varlığı, KOAH-obstrüktif uyku apne "overlap" sendrom varlığı, pulmoner emboli, gastro-özefageal reflü, anksiyete-depresyon, pulmoner hipertansiyon olması gibi diğer faktörlerdir. Astım atakları, tetikleyen etkenlere maruziyet, viral infeksiyonlar, tedavinin hasta veya hekim tarafından aksatılması veya yetersiz verilmesi ile ortaya çıkar. Sigaranın bırakılması, infeksiyonların önlenmesi, uzun etkili antikolinerjik, uzun etkili –2 agonist, inhaler kortikosteroidler, fosfodiesteraz-4 inhibitörleri, mukolitikler, profilaktik antibiyotikler KOAH akut ataklarının önlenmesinde etkili olabilir. Astımda tetikleyen allerjen, viral infeksiyonlardan korunma, mesleki ajanlar, çevre kirliliğinden sakınma, komorbit hastalıkların tedavisi ile atak oranlarında azalmalar sağlanabilmektedir. Etkin tedaviler verilmesi; inhaler steroidler ve kombine tedaviler atakların önlenmesinde en etkin tedavi ajanlarıdır. Hasta eğitimi ve hasta ile işbirliği; etkin bir tedavi verilerek hastaya düzgün tedavisinin kullanımının gereği, inhaler tekniği öğretilmeli ve eline yazılı eylem planı verilerek yakınmaları başlayınca yapması gerekenler yazılarak aktarılmalıdır. KOAH ve astım atak tedavisinin temeli yoğun bir bronkodilatör tedavidir. Buna paralel olarak, atakta yangıya yönelik steroid tedavileri de, hastanın durumuna göre, devreye sokulur. Ayrıca atağa neden olan soruna (infeksiyon, hava kirliliği, emboli vb.) özgül tedavi ve uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Atak, KOAH, astım

SUMMARY

Acute exacerbation in COPD and asthma

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma are airway diseases with acute exacerbations. Natural course of both disease are affected by exacerbations. COPD exacerbations may be caused by infections and other causes; indoor and outdoor pollution, cardiovascular diseases, asthma-COPD overlap syndrome, COPD- obstructive sleep apnea syndrome, pulmonary embolism, gastro-oesophageal reflux, anxiety-depression, pulmonary hypertension. Exposure to triggering factors, viral infections, treatment insufficiency may cause asthma exacerbations. Smoking cessations, prevention of infections, long-acting anticholinergics, long-acting 2 agonists, inhaled corticosteroids, phosphodiesterase-4 inhibitors, mucolytics, prophilactic antibiotics can be effective on the prevention of COPD exacerbations. Asthma exacerbations may be decreased by the avoidance of allergens, viral infections, occupational exposures, airpollution, treatment of comorbid diseases. Effective treatment of asthma is required to prevent asthma exacerbations. Inhaled steroids and combined treatments are the most effective preventive therapy for exacerbations. Patient education and cooperation is an element of the preventive measures for asthma attacks. Compliance to therapy, inhalation techniques, written asthma plans are required. The essential of COPD and asthma exacerbation treatment is bronchodilator therapy. Steroids are also implemented to the therapy, targeting the inflammation. Specific treatments of the cause (infection, airpollution, pulmonary embolism etc.) should be administered.

Key words: Exacerbation, COPD, asthma

Geliş Tarihi/Received: 01.02.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04.02.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Nurhayat YILDIRIM

Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ISTANBUL-TURKEY

e-mail: nurhayatyil@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır