Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9015

Akciğer kanserli hastalarda serum VEGF ve Anjiopoietin-2 düzeyinin prognostik önemi

Pınar AKIN KABALAK1, Aydın ÇİLEDAĞ1, Nalan DEMİR1, Gökhan ÇELİK1, Cabir YÜKSEL2, Gözde KÖYCÜ1,
Derya GÖKMEN ÖZTUNA3, Abbas TANER4, Akın KAYA1, Hakan KUTLAY2, Numan NUMANOĞLU5, İsmail SAVAŞ1


1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

4 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, TOBB ETU University, Ankara, Turkey

5 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, TOBB ETU University, Ankara, Turkey

ÖZET

Akciğer kanserli hastalarda serum VEGF ve Anjiopoietin-2 düzeyinin prognostik önemi

Giriş: Anjiogenezis (neovaskülrizasyon) sürecinde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve Anjiopoietin-2 (Ang-2) en önemli anjiogenik mediatörleridir. Şu ana kadar bu belirteçler akciğer kanserinde ayrı ayrı ve küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) için ele alınmıştır. Bu çalışmada her iki belirteç KHDAK ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) için incelenecektir.

Hastalar ve Metod: Tek merkezli yürütülen bu çalışmada 28 adenokanser ve 59 yassı hücreli olmak üzere toplam 87 KHDAK ve 13 KHAK olmak üzere toplam 100 hasta alınmıştır. Sonuçlar 30 sağlıklı gönüllüyle karşılaştırılmıştır. Tedavi öncesi alınan serumlarda belirteç düzeyleri "enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)" yöntemiyle çalışılmıştır.

Bulgular: Hasta grubunda serum Ang-2 düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken (23395 pg/mL - 4025 pg/mL, p< 0.001) serum VEGF düzeyinde farklılık izlenmedi (2308 pg/mL - 2433 pg/mL, p> 0.05). KHAK ve KHDAK tanılı hastalarda serum Ang-2 düzeyleri benzerdi. Ancak VEGF düzeyi KHAK grupunda, hem KHDAK hem de kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Her iki belirteç de hücre tipi, tümor boyutu, TNM evrelemesi, performans durumu ve operasyona uygunluk açısından korelasyon göstermedi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda VEGF düzeyi, anlamlı olmamakla beraber KOAH tanısı olmayanlara göre daha yüksekti. Youden index kullanılarak belirlenen sensitivite ve spesifiteye göre üç sınır değer belirlendi. Bu değerler  8515.73 pg/mL (duyarlılık %78, özgüllük %76), 7097 pg/mL (duyarlılık %80, özgüllük %70) ve 11063.48 pg/mL (duyarlılık %76, özgüllük %70) olarak belirlendi. KHAK' lı hastalar tüm sınır değerlerin üzerinde daha kötü prognoz gösterdi (p> 0.05). VEGF ve Ang-2 zayıf ancak pozitif yönde korelasyon gösterdi (p= 0.1 ve r= 0.638).

Sonuç: Çalışmamızda VEGF düzeyi akciğer kanseri erken tanısı, prognoz veya hücre tipi açısından yol gösterici izlenmezken Ang-2 ayırıcı tanıda anlamlı bulunmuştur. Serum düzeyindeki çalışma sonuçlarındaki heterojenite nedeniyle tümör dokusunda yapılacak ölçümler daha yol gösterici olabilir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, anjiogenezis, serum belirteçleri, yaşam beklentisi

SUMMARY

Prognostic significance of serum vascular endothelial growth factor and angiopoietin-2 in patients with lung cancer

Introduction: Vascular endothelial growth factor (VEGF) and Angiopoietin-2 (Ang-2) are major angiogenic mediators in neovascularization process. In current literature both biomarkers are discussed separately and only for non-small cell lung cancer (NSCLC). So in this study we aimed to examine them together for both cell types NSCLC and small cell lung cancer (SCLC).

Patients and Methods: 100 patients with lung cancer were enrolled to this single center study. 87 of patients were diagnosed with NSCLC including 28 adenocarcinomas and 59 squamous cell cancers and 13 were SCLC. Results were compared with 30 healthy volunteers. Pre-treatment serum VEGF and Ang-2 levels were measured by using ELISA method.

Results: While serum Ang-2 levels were higher in patients than healthy controls (23395 pg/mL vs. 4025 pg/mL, p< 0.001), VEGF levels didn't differ (2308 pg/mL vs. 2433 pg/mL, p> 0.05). There was no difference between cases with SCLC and NSCLC in terms of Ang-2. But serum VEGF values were significantly lower in SCLC than NSCLC and control groups. None of these mediators were correlated with cell type, tumor size, TNM staging, performance status and operability. VEGF levels were higher in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), but it was not significant. Three cut of values were determined according to sensitivity and specificity by using youden index. They were 8515.73 pg/mL (sensitivity 78%, specificity 76%), 7097 pg/mL (sensitivity 80%, specificity 70%) and 11063.48 pg/mL (sensitivity 76%, specificity 70%). Patients with SCLC had shorter survival time above cut-off values (p> 0.05). VEGF and Ang-2 showed a weak positive correlation (p= 0.1 and r= 0.638).

Conclusion: In conclusion, serum VEGF wasn't useful to predict lung cancer, prognosis or cell type. Albeit Ang-2 was higher in patients with lung cancer without any effect on survival. Due to the heterogeneity of the studies done with serum measurement Ang-2 on tumor tissue should be more meaningful.

Key words: Angiogenesis, lung cancer, serum biomarkers, survival

Geliş Tarihi/Received: 09.03.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04.02.2015

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Pınar AKIN KABALAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Cebeci, ANKARA - TURKEY

e-mail: pinarakinn@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır