Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8314

Venöz tromboembolizm  ve kanser

Oğuzhan OKUTAN1, Ömer AYTEN1


1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Venöz tromboembolizm ve kanser

Venöz tromboemboli (VTE) kanser hastalarında mortalite ve morbidite üzerinde önemli etkileri olan komplikasyonlardan birisidir. VTE gelişen kanser hastalarında erken mortalite gelişme oranı daha yüksektir. Bu komplikasyon kanserin hücre tipi ve evresi, tedavi esnasında uygulanan kanser cerrahisi, kateter uygulaması, kemoterapötik ajanlarla ilişkilidir. Kanser hastalarının tedavi ve takiplerinde VTE profilaksisi ve/veya tedavisi mortalite ve morbidite oranlarında azalmayı sağlayacaktır. VTE profilaksisi ve tedavisi, hastaların gerek kanser tipi, gerekse uygulanacak tedavi yaklaşımlarına göre farklılıklar arz etmektedir. Bu derlemede uluslararası uzlaşı raporları dikkate alınarak patogenez, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımlarının anlatılması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Venöz tromboembolizm, kanser

SUMMARY

Venous thromboembolism and cancer

Venous thromboembolism (VTE) is one of the complications which have significant influence on mortality in patient with cancer. Early mortality rate is high in cancer patients who have VTE. This complication is related with cell type and stage of the cancer, surgery applied during cancer treatment, applying catheter and the chemotherapeutic agents. VTE prophylaxis and/or treatment in treatment and follow-up of cancer patients will provide a reduction in mortality and morbidity rates. VTE prophylaxis and treatment poses differences according to both treatment approaches which will be applied and the type of cancer. It has been aimed to describe pathogenesis, risk factors and treatment approaches taking into account international consensus reports in this review.

Key words: Venous thromboembolism, cancer

Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Oğuzhan OKUTAN

Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 

Acıbadem, İSTANBUL - TURKEY

e-mail: oguzhanokutan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır