Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8452

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde
son 8 yılda (2006-2013) TNF-alfa  blokeri kullanan hastalara verilen
latent tüberküloz tedavisi sonuçları

Sema DEMİR1, Filiz SADİ AYKAN1, Derya ÖZTUNA2


1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Biostatistic, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

ÖZET

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde son 8 yılda (2006-2013) Tnf-alfa blokeri kullanan  hastalara verilen latent tüberküloz tedavisi sonuçları

Giriş: Bu çalışmada amacımız, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-a) bloker tedavisi almakta olan hastalarda tüberküloz kemoprofilaksisine rağmen tüberküloz gelişme sıklığını belirlemektir.

Materyal ve Metod: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniğine, 2006-2013 yılları arasında başvuran, TNF-α bloker tedavisi halen alan, tüberküloz kemoprofilaksisi almış hastalar, tüberküloz gelişme sıklığı açısından retrospektif olarak değerlendirildi. TNF-α bloker tedavi endikasyonu alan, romatolojik ve dermatolojik hastalık tanısı olan; 18-80 yaş aralığında, 134 hasta değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, BCG aşısı, akciğer grafisi, hastalık tanısı, ek hastalık varlığı, tüberküloz hikayesi, PPD değeri, kemoprofilaksi alma durumu, hangi antitüberküloz ajanı aldığı ve aldığı süre, TNF-α bloker tedavisi aldığı süre, başka immünsüpresif alımı olup olmadığına bakıldı.

Bulgular: Çoğu romatolojik hastalık tanısı olan ve anti-TNF tedavi alan hastalarda (n= 134), izoniyazid ile tüberküloz kemoprofilaksi uygulaması (profilaksi endikasyonu olan %73.9 hasta) sonrasında, pulmoner veya ekstrapulmoner tüberküloz hastalığı gelişmemiştir.

Sonuç: Anti-TNF tedavi verilecek hastalarda, TCT veya Quantiferon ile taramada latent tüberküloz infeksiyonu tanısı konulmuşsa, anti-TNF öncesi en az bir ay kemoprofilaksi almalı, 9 ay INH veya 4 ay RIF ile tüberküloz profilaksisi tamamlanmalıdır. Aylık serum karaciğer enzimleri, bilirubin ölçümleri; 3 ayda bir fizik muayene ve akciğer radyografisi takipleri yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Tümör nekroz faktörü-alfa blokeri; tüberküloz; profilaksi;

SUMMARY

Latent tuberculosis treatment results in patients that taken Tnf-alpha blockers at Ankara Numune Training and Research Hospital Chest Diseases Clinic for last 8 years (2006-2013)

Introduction: Tuberculosis occurrence was evaluated in patients that applied tuberculosis chemoprophylaxis and currently receiving tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) blocker.

Materials and Methods: Incidence of tuberculosis were retrospectively evaluated in patients that currently receiving TNF-α-blocking therapy and received tuberculosis chemoprophylaxis at Ankara Numune Education and Research Hospital, Lung Disease Department, between 2006-2013 years. 134 patients that were diagnosed with rheumatologic and dermatologic diseases, were evaluated. Patients were in the age range 18-80 years. Age, gender, smoking status, BCG vaccination, chest radiography, diagnose of disease, presence of concomitant disease, tuberculosis story, PPD value, chemoprophylaxis acquisition, which anti-tuberculosis agents received, duration of chemoprophylaxis, duration of TNF-α blocker, other immunosuppressive using were measured.

Results: Rheumatologic diseases were often. Prophylaxis has given at 73.9% of patients. Patients with received anti-TNF-α therapy (n= 134) have not developed pulmonary or extra-pulmonary tuberculosis disease.

Conclusion: Patients with received anti-TNF-α therapy, are scanned with TST or Quantiferon. If latent tuberculosis infection are diagnosed, tuberculosis prophylaxis should be started pre-anti-TNF-α therapy at least one month and INH chemoprophylaxis should be completed on 9 months or RIF should be completed on 4 months. Serum liver enzymes and bilirubin measurements monthly; follow-up physical examination and chest radiography should be performed for 3 months.

Key words: Tumor necrosis factor-alpha bloker; tuberculosis; prophylaxis

Geliş Tarihi/Received: 17.04.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27.10.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Sema DEMİR

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: drsemad@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır