Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3138

Akciğer kanseri hastalarının preoperatif değerlendirmesinde  vibration response imaging cihazının yeri

Nurdan ŞİMŞEK VESKE1, Sinem Nedime SÖKÜCÜ1, Gülşah GÜNLÜOĞLU1, Ekrem Cengiz SEYHAN1, Levent DALAR2,
Sedat ALTIN2


1 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

2 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi,

İstanbul, Türkiye

2 Respiratory Intensive Care Unit, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

ÖZET

Akciğer kanseri hastalarının preoperatif değerlendirmesinde  vibration response imaging cihazının yeri

Giriş: Çalışmamızda, cerrahi rezeksiyon planlanan küçük hücre dışı akciğer kanserli hastaların preoperatif değerlendirilmesinde ikinci basamak testi olarak vibration response imaging (VRI) kullanımının ve predicted postoperatif zorlu ekspiratuar volüm 1. sn (PPO FEV1) tahminindeki yerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Operasyon planlanan ve çalışmayı tamamlayan toplam 31 hastaya postoperatif akciğer fonksiyonlarını tahmin etmek amacıyla solunum fonksiyon testleri (SFT), VRIxp ve kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi yapıldı. Postoperatif 4-6. haftalarda tekrar SFT ve VRI yapılarak postoperatif FEV1 ve % FEV1 değerlerini cerrahi öncesi VRI ve perfüzyon sintigrafisiyle hesaplanan ppo-FEV1 ile karşılaştırıldı. Postoperatif takibi olan 31 hastanın verilerinin istatistiksel analizi iki bölümde yapıldı. İlk bölümde operasyon öncesi iki tahmin etme metodu (perfüzyona dayanan ppo ile VRI ile hesaplanan ppo), ikinci bölümde ise tahmini verilerle operasyon sonrası elde edilen gerçek değerler (postoperatif spirometrik değerler standart kabul edilerek) karşılaştırıldı.

Bulgular: VRI ile hesaplanan ppo değeriyle perfüzyonla hesaplanan ppo arasında uyum oranı %52 idi. Bu oran düşük olarak saptansa da, tahmini ppo VRI ve ppo perfüzyon değerleri için kestrim değeri sırasıyla %84 ve %47'dir. Bu da göstermektedir ki çalışmamıza alınan hastalarda 1. ay postoperatif değeri tahmin etmede, ppo VRI, kantitatif perfüzyon sintigrafisinden daha anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: VRIxp, postoperatif FEV1 tahmininde yüksek doğruluk oranına sahiptir. Yatak başı uygulama kolaylığı olması, radyasyonsuz ve noninvaziv oluşu nedeniyle de preoperatif değerlendirmede kantitatif perfüzyon sintigrafisine alternatif gibi görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, preoperatif değerlendirme, vibration response imaging, kantitatif perfüzyon sintigrafisi

SUMMARY

Place of vibration response imaging in preoperative lung cancer patients

Introduction: In this study, we aimed to investigate the role of the vibration response imaging (VRI) as the second-line test in preoperative evaluation of the patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and in prediction of the predicted postoperative forced expiratory volume in one second (ppo FEV1).

Materials and Methods: A total of 31 patients scheduled for surgery underwent pulmonary function tests (PFTs), VRIxp and quantitative lung perfusion scintigraphy (LPS) in order to predict postoperative lung functions. PFTs and VRI were repeated between 4th and 6th postoperative weeks and FEV1 and FEV1% values were compared with preoperative VRI and ppo-FEV1 calculated with perfusion scintigraphy. Statistical analysis of 31 patients under postoperative follow-up was performed in two parts. In the first part, two preoperative prediction methods (ppo based on perfusion and ppo calculated with VRI), and in the second part, estimated values and postoperative actual values (considering postoperative spirometric values as standard) were compared.

Results: An agreement rate of 52% was found between the ppo values calculated with VRI and with perfusion. This rate was low, although respective predictive values for ppo VRI and ppo perfusion were 84% and 47%, suggesting that ppo VRI was more significant than LPS for prediction of the 1st month postoperative value in the patients included in this study.

Conclusions: VRIxp has a high-accuracy rate in prediction postoperative FEV1. It is seemed as an alternative to quantitative perfusion scintigraphy for preoperative evaluation, because it can be easily applied at the bedside as a radiation free and non-invasive method.

Key words: Lung cancer, preoperative evaluation, quantitative lung perfusion scintigraphy, vibration response imaging

Geliş Tarihi/Received: 30.06.2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03.11.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Nurdan ŞİMŞEK VESKE

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği, Zeytinburnu,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: nrdnsimsek@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır