Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8390

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde YKL-40'ın yeri

Ayşegül KIRANKAYA GÜNEŞ1, Şule GÜL2, Nuri TUTAR3, Mehmet Akif ÖZGÜL2, Erdoğan ÇETİNKAYA2,
Oğuzhan ZENGİ1, Hilal ONARAN4


1 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul, Türkiye

1 Department of Biochemical, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Istanbul Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

3 Clinic of Chest Diseases, Amasya Merzifon Kara Mustafa Pasa State Hospital, Amasya, Turkey

4 Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Amasya, Türkiye

4 Clinic of Chest Diseases, Amasya Merzifon Kara Mustafa Pasa State Hospital, Amasya, Turkey

ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde YKL-40'ın yeri

Giriş: Primer akciğer kanserinin %80'ini oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)'nin sağkalım oranı, tedaviye rağmen %15'ten az olup hala düşük seyretmektedir. Kanserin biyolojik davranışı tedaviye başlamadan önce belirlenebilirse, bu bilgiler tedaviyi yönlendirme, değerlendirme ve klinik çalışmaları planlamada kullanılabilir. Serum YKL-40 seviyelerinin prognostik değerleri birçok kanser tiplerinde incelenmiş ve daha çok agresif klinik gidişi yansıttığı gözlenmiştir. Biz de KHDAK'lı hastalarda serum YKL-40 seviyelerinin kanser evresini belirlemedeki rolünü araştırdık.

Materyal ve Metod: Yeni tanı almış ve daha önce cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, semptomatik tedavi almamış 49 (%89.1)'u erkek ve 6 (%10.9)'sı kadın toplam 55 hastanın venöz kan örneklerinde YKL-40 düzeylerine bakıldı. Bilgisayarlı tomografi (BT), pozitron emisyon tomografi (PET), kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bronkoskopi, mediastinoskopi bulgularına dayanılarak TNM evrelendirilmesi yapıldı. KHDAK'lı hastalar erken evre ve ileri evre olarak iki gruba ayrılarak incelendi. Grup A: Evre Ia, Ib, IIa, IIb, Grup B: Evre IIIa, IIIb, IV.

Bulgular: Evreler açısından erken evre (Grup A) ve ileri evre (Grup B)'ye ayrılmış olan hasta grubumuzda YKL-40 düzeylerini karşılaştırdığımızda aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). YKL-40 düzeyleri ile yaş arasında orta derecede (r= 0.48; p< 0.001) korelasyon saptandı.

Sonuç: YKL-40 düzeylerini ileri evre KHDAK (Evre III-IV) grubunda erken evre (Evre I-II) hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulduk. YKL-40 düzeylerinin yüksek bulunması durumunda hastalığın ileri evrede olabileceği akla getirilmeli ve bu konuda ileri tetkikler yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Biyobelirteçler, akciğer kanseri

SUMMARY

The place of YKL-40 in non-small cell lung cancer

Introduction: Despite varies treatment options, the survival rate of non-small cell lung cancer (NSCLC) is less than 1%. If biological behaviour of any cancer could be known, the information would potentially tailor the clinical work-up, assesment and treatment. The prognostic value of serum YKL-40 level has been investigated in different types of cancer and showed poor prognostic indication with more aggressive clinical course. We studied the role of serum YKL-40 levels in patients with NSCLC to determine the stage.

Materials and Methods: Serum YKL-40 levels in venous blood samples of 55 patients was studied. 49 (89.1%) male and 6 (10.9%) female newly diagnosed NSCLC patients whom received neither cancer specific or symptom relieving treatment are enrolled. TNM staging was determined based on the findings of computerized tomography (CT), positron emission tomography (PET), cranial magnetic resonance imaging (MRI), bronchoscopy and mediastinoscopy. The patients with NSCLC were divided into two groups; Group A: stage Ia, Ib, IIa, IIb, Group B: stage IIIa, IIIb and IV.

Results: There was a statistical difference in YKL-40 serum levels between groups (Group A, Group B) when compared (p< 0.05). A medium and statistical correlation was found (r= 0.48; p< 0.01) between YKL-40 levels and age.

Conclusion: YKL-40 levels in advanced stage NSCLC (stage III, IV) was found to be significantly high compared to early stage. It should be kept in mind that when YKL levels are high, higher stages of the disease should be suspected and future tests should be performed.

Key words: Biomarkers, lung cancer

Geliş Tarihi/Received: 19.03.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 15.10.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Şule GÜL

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği  Anabilim Dalı,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: suleeyhan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır